Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 18.12.2017 - 13:18  //  aktualizácia: 18.01.2018 - 15:03  //  zobrazené: 51

20. riadne zasadnutie MsZ

číslo: 20/2017  |  dátum konania: 14.12.2017  |   zápisnica (pdf)

U Z N E S E N I A

prijaté na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

14. decembra 2017.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 20/2017/602 - 634:

 

Uznesenie č. 602:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 20. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 14. decembra 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 603:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Hutta, Bc. Pavol Krutý

H l a s o v a n i e : prítomných:20    za:19    proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 604:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.12.2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:21         proti:0           zdržal sa:0             počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 605:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21         proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 606:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 5. decembra 2017.

2. Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 14. novembra 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:20    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 607:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

H l a s o v a n i e : prítomných:21      za:21         proti:0           zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 608:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 3A – miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:18        proti:1           zdržal sa:2              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 609:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 3 k VZN č.49 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22          proti:0       zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 610:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2018 – 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 611:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2018.

S pripomienkou presunu finančných prostriedkov na obnovu strechy zimného štadióna z rozpočtu výdavkov finančných operácií do výdavkov kapitálového rozpočtu.

 

b/ b e r i e    na    v e d o m i e

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2019-2020 .

H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:23        proti:0           zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 612:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Akčný plán mesta Senica na roky  2018-2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22        proti:0          zdržal sa:1              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 613:

MsZ v Senici

1/ r u š í

uznesenie č. 17/2017/490 prijaté na 17. MsZ konanom dňa 29.06.2017

 

2/ s c h v a ľ u j e

         odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 731 pre kat. územie Kunov ako :

 • budova so  súp. číslom 554 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 698 a pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2
 • budova so  súp. číslom 555 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 697 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2
 • budova so  súp. číslom 619 – doškoľovacie stredisko, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 666 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 585 m2

     formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb.    

     o majetku obcí v platnom znení  a  §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito

      podmienkami:

 1. Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 731 pre kat. územie Kunov ako budova so súp. číslom 554 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 698 a  pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2,

budova so  súp. číslom 555 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 697 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2,

budova so  súp. číslom 619 – doškoľovacie stredisko, postavená na pozemku reg. CKN parc.č.666 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 585 m2.

 1. Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu :

za  rekreačnú chatu so  súp. číslom 554 a  pozemok reg. CKN parc.č. 698 najmenej    9100 €

            za rekreačnú chatu so  súp. číslom 555 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697 najmenej

             9500 €

za doškoľovacie stredisko so súp. číslom 619 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666 najmenej 188 500 €.

 1. Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku:

- v súťaži o rekreačnú chatu so súp. číslom 554 a pozemok reg. CKN parc.č. 698         1000 €,  slovom jedentisíc eur,

-  v súťaži o rekreačnú chatu so  súp. číslom 555 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697         1000 €, slovom jedentisíc eur,

-  v súťaži o doškoľovacie stredisko so súp. číslom 619 a pozemok reg. CKN

 parc. č. 666  10 000 €, slovom desaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

 1. Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia  ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.
 2. Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni   jej zverejnenia  na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

 1. Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

-pri formálnych nedostatkoch  návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

        g)   Informácie o podstatných  skutočnostiach:

               1)  Na základe nájomnej zmluvy a zmluvy o nájme nebytových priestorov zo  dňa

              31.12.2008 sú nehnuteľnosti  v nájme Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o..

              Vyhlasovateľ súťaže  sa zaväzuje  zabezpečiť  ukončenie tohto  nájomného vzťahu,

               čoje povinný  víťazovi súťaže  preukázať najneskôr v deň  uzatvorenia kúpnej

                zmluvy.

              2) V súťaži o doškoľovacie stredisko so súp. číslom 619  musí záujemca preukázať  

              svoj zápis v registri partnerov verejného sektora.

        h)   Prednostka MsÚ je poverená  organizovať súťaž  a  splnomocnená doplniť  ďalšie

              podmienky súťaže organizačného charakteru.

        ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

              JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

              JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre podnikateľskú činnosť  a poslanec  MsZ

             Ing. Ján Hurban, poslanec  MsZ.

          i)  Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy   

             na  zasadnutí komisie. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi  

             na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

          j) Súťaž bude  vyhlásená pre každú  budovu, vrátane  pozemku pod ňou  samostatne.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:22         proti:0           zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 614:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj budovy so  súp.č. 1587 – prevádzka herne, postavenej na pozemku reg. C KN p.č. 3565/17, pozemku reg. C KN p.č. 3565/17, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 a  pozemku reg. CKN  p.č.3565/471, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 65 m2 , spolu vo výmere 120 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Anton Havlíček a Andrea Havlíčková, obaja bytom Hviezdoslavova 470/48, Senica za cenu:

30 000 €

      

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Žiadateľ je nájomcom nehnuteľností od roku 2004. Objekt, pôvodne postavený ako prečerpávacia stanica vody žiadateľ v tom čase zrekonštruoval a zmenil účel jeho využitia so súhlasom vlastníka. Aktuálny stav budovy vyžaduje potrebu značnej investície za účelom  jej obnovy. Vynaloženie investícií na obnovu budovy mestom je neefektívne, pretože budovu mesto nevyužíva od roku 2004 a nemá ani naďalej  potrebu využívať  ju pre  plnenie svojich úloh.  Žiadateľ  hodlá budovu  obnoviť po nadobudnutí vlastníckeho práva k nej.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:18           proti:2        zdržal sa:2           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 615:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku reg. E KN p.č. 231/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 24 608 m2 v kat. území  Kunov, ktorá je vyznačená na GP č. 19/2017 na úpravu hranice medzi pozemkami p.č.749/1,8 a určenie vlastníckych práv k pozemku ako diel 1 vo výmere 37 m2 žiadateľovi: Bc. Pavol Krutý, Kalinová 1255/13,  Senica za cenu:

15 €/m2

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Časť pozemku reg. EKN  p.č. 231/1, vyznačená na GP č. 19/2017 ako diel 1 vo výmere 37 m2

tvorí v prírode so susedným pozemkom reg. CKN 749/1 vo vlastníctve žiadateľa jednotný  oplotený  celok, vytvorený pred rokmi právnymi predchodcami  žiadateľa. Predajom dielu 1  žiadateľovi dôjde  k majetkovoprávnemu usporiadaniu tohto celku a vzhľadom na výmeru a tvar dielu 1 je zmenšenie výmery pozemku parc. č. 231/1 vo vlastníctve mesta zanedbateľné.  

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21          proti:0        zdržal sa:0             počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 616:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom  časti  vo výmere 13 m2  pozemku CKN p.č. 3093/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 3021 mv kat. území Senica   spoločnosti: MaRaS  s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, Senica, IČO: 48 067 989 za účelom využívania reklamného a  informačného zariadenia na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

365 €/rok 

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Žiadateľ nadobudol reklamné a informačné  zariadenie kúpnou zmluvou  od Kristiána Hromeka –

TRI D LAB, Hviezdoslavova 470/76,Senica, ktorému nájom pozemku na umiestnenie tohto zariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici uznesením číslom 14/2016/401 dňa 15.12.2016.  Nájomný vzťah so žiadateľom za rovnakých podmienok  nie je v rozpore so záujmami  mesta, mesto nepotrebuje  predmetnú časť pozemku v súčasnosti na plnenie svojich úloh,  z nájomného vzťahu má finančný prínos a reklamné a  informačné zariadenia prispievajú k informovanosti obyvateľov  o podujatiach v meste.

H l a s o v a n i e : prítomných:22        za:22       proti:0           zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 617:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 1 m2 pozemku reg. C KN p.č. 727/1, druh pozemku ostatné plochy  vo výmere 42 449 m2 v k.ú. Kunov žiadateľom: Ing. Norbert Kádek a manželka PaedDr. Beata Kádeková, obaja bytom Hurbanova 486/3, 905 01 Senica za účelom realizácie vŕtanej studne na dobu neurčitú s  trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:                                 

0,90  €/m2/rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu  hodného osobitného zreteľa:

Žiadatelia sú vlastníkmi rekreačnej chaty so  súp. číslom 592,  postavenej na pozemku reg.

CKN p.č. 661 v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Studňa pri chate so súp.č. 592 bude slúžiť žiadateľom na zásobovanie vodou na polievanie zelene v okolí chaty, na ktoré v súčasnosti žiadatelia využívajú zdroje pitnej vody. 

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0           zdržal sa:0         počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 618:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena na pozemku  reg. EKN p.č.1623/31, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 532 m2 v k.ú. Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva  v povinnosti vlastníka predmetného pozemku  strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie.

Vecné bremeno uvedené pod písmenom a) sa bude vzťahovať na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu cca 80 m v zmysle predbežného plánu na snímke z katastrálnej   mapy. Vecné bremeno bude vyznačené v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518  predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno uvedené v bode b/ sa bude  vzťahovať  na celú zaťaženú nehnuteľnosť.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj začatý 1 m2 rozsahu vecného bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 619:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: herná zostava na detské ihrisko, ktorá obsahuje:

 • Šplhacia zostava S13
 • Pružinová hojdačka Štvorlístok H107

 v celkovej hodnote 3 437,28 € do správy subjektu:  Materská škola, L. Novomeského 1209/2,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:21    za:20     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 620:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vyradenie majetku, ktorý sa nachádzal v areáli bývalých kasární:

 • Svietidlá vonkajšieho osvetlenia v nadobúdacej cene 525,76 €
 • Rozvody osvetlenia v nadobúdacej cene 1 826,46 €
 • Lapač kalu v  nadobúdacej cene  388,96 €

Zostatková cena je u každého majetku nulová.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0       zdržal sa:0             počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 621:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vyradenie majetku :

 • zostavy detských ihrísk, resp. ich častí, odstránené podľa Dôvodovej správy  k návrhu na odstránenie starých zariadení na detských ihriskách v meste Senica zo dňa 09.01.2017 vypracovanej správcom detských ihrísk Mestským podnikom služieb spol. s r.o., ktorá je súčasťou tohto uznesenia,
 • zostava detského ihriska na Robotníckej ulici na základe návrhu Mestského podniku služieb, spol s r.o. zo dňa 09.10.2017, ktorý je súčasťou tohto uznesenia,
 • zostava medzi bytovými domami súp.č.1345 a 1373 na ul. Sotinská,
 • zostava medzi bytovými domami súp.č. 4 na Nám. oslobodenia a súp. č.736 na

ul. J. Kráľa.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 622:

MsZ v Senici

s ť a h u j e 

z rokovania návrh:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod stavby “Rozšírenie panelovej komunikácie, Čáčov“, postavenej na  pozemku CKN parc.č.2283/2 a pozemku  CKN par.č. 2283/2 vo výmere 757 m2, druh pozemku  zast. plochy a nádvoria v kat. území Senica od vlastníkov: Ing. Milan Zelenka a Nadežda  Zelenková, obaja bytom  Morušova 5084/3, 903 01 Senec do vlastníctva mesta Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:21          proti:0        zdržal sa:2            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 623:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odňatie majetku v kat. území Senica  zo správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2,  905 01 Senica a to:

 • budova so súp. číslom 784 – Detské jasle, postavená na pozemku reg. C KN p.č. 34/2
 • pozemok reg. C KN p.č. 34/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 029 m2
 • pozemok reg. C KN p.č. 34/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 864 m2
 • modernizácia osvetľovacej sústavy v obstarávacej cene 6 152 €

ku dňu 31.12.2017

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0        zdržal sa:0            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 624:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom častí v celkovej výmere 100 m2 (2 x 50 m2) pozemku CKN  p.č. 146/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 28 099 m2 v kat. území  Senica: spoločnosti: DESPERADO s.r.o., Štefánikova 705, 905 01 Senica, IČO: 36 263 206 za účelom vybudovania parkovacích miest pre prevádzku fitnescentrum v budove so súp. číslom 708 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1,50 €/m2/ rok 

 

 

 

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Žiadateľ realizuje  prestavbu nebytových priestorov v dome so súpisným číslom 708 na fitnescentrum. V rámci rekonštrukcie je nevyhnutné preukázať príslušný počet parkovacích miest prislúchajúcich k prevádzke. Zámer žiadateľa nie je v rozpore s potrebami mesta, pričom časť pozemku parc.č. 146/1 za domom so súp. číslom 708 bola vždy určená na parkovanie pre potreby prevádzky  v dome so  súp. číslom 708.

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:18     proti:0    zdržal sa:3; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 625:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

uzatvorenie  zmluvy o budúcej  zámennej zmluve  s predmetom zámeny:

časť vo výmere cca 180 m2 pozemku reg. C KN parc.č. 1665/19, druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 570 m2 v kat. území Senica,  vyznačená na grafickom náčrte  vo vlastníctve spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., IČO 35 857 749, Kasárenská 1594/49, Senica

za pozemok reg. C KN parc.č. 1665/25, druh pozemku orná pôda vo výmere 1826 m2 v kat. území  Senica vo vlastníctve mesta Senica.

Rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., uhradí mestu Senica finančným doplatkom v  cene  stanovenej znaleckým posudkom. 

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov si účastníci zmluvy majetkovoprávne usporiadajú pozemky pod stavbami,  mesto Senica nadobudne vlastnícky vzťah k pozemku pod miestnou komunikáciou a plánovanou stavbou cyklotrasy  a  ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. nadobudne vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom má  postavené  retenčné nádrže.

H l a s o v a n i e : prítomných:21    za:19     proti:0    zdržal sa:1; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 626:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 10 m2 pozemku reg. E KN p.č. 2196/1, druh pozemku trvalé trávnaté porasty vo výmere 9 984 m2 v k.ú. Senica spoločnosti: RECO, s.r.o., Sadová 3046/39A, 905 01 Senica, IČO: 34 152 059 za účelom využívania reklamného a  informačného zariadenia na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

232 €/rok

      

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu  hodného osobitného zreteľa:

Zachovanie kontinuity zmluvného vzťahu so žiadateľom nie je v rozpore so záujmami  mesta, mesto nepotrebuje predmetnú časť pozemku v súčasnosti na plnenie svojich úloh, z nájomného vzťahu má finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0        zdržal sa:0            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 627:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 628:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu  hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  poskytovania dotácií  z rozpočtu mesta 

v r. 2016.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 629:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Vyplatenie jednorazovej odmeny JUDr. Elene Jankovičovej, hlavnej kontrolórke za rok 2017 vo výške  2.043,00 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 630:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21        proti:0        zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 631:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK –AT/ BIG SK – AT/   realizovaného v rámci Programu Interreg V-A SK-AT 2014 -2020 .

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:21     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 632:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016.

H l a s o v a n i e : prítomných:20        za:20         proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 633:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia MsZ č. 18/2017/558 prijatého na 18. MsZ konanom dňa 21.09.2017 nasledovne:                          

 

 a)  b e r i e  na  v e d o m i e

-   Správu o činnosti za rok 2016 - OMS ARENA Senica, a.s.

-   Návrh OMS ARENY  Senica a.s. na krytie nákladov na prevádzku futbalového štadióna pre rok 2017 a Indikatívnu ponuka na odpredaj akcionárskeho podielu v OMS ARENE Senica, a.s.

-   Informáciu o výsledkoch  rokovania pracovnej skupiny vytvorenej na základe uzn. MsR  so zástupcami OMS, a.s., OMS Arény Senica, a.s. a FK Senica  konaného dňa 13.09.2017  a následného rokovania pracovnej skupiny dňa  20.9.2017

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom areálu v majetku OMS ARENA Senica, a. s. Rekreačným službám mesta Senica, s.r.o.  od 01.04.2018 na dobu neurčitú, s možnosťou budúceho získania predmetu nájmu do majetku mesta Senica. Podmienkou je oddlženie majetku a následné zrušenie záložného práva najneskôr do 31.03.2018 , s akceptáciou záväzku voči Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) a MŠVVaŠ SR.

 

c) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta spoločne s členmi vytvorenej pracovnej skupiny „OMS ARENA“ rokovať

o podmienkach a spôsobe získania majetku OMS ARENA Senica, a.s. do majetku mesta Senica.

 

d) n a v r h u j e

1. v rozpočte Mesta Senica pre rok 2018 rozpočtovať čiastku vo výške 115 000,00 € pre  RSMS spol. s r.o.. na prevádzku areálu OMS  ARENA Senica, a.s. s tým, že skutočné náklady sa  prehodnotia po 1. polroku doby prenájmu.

2. do rozpočtu mesta Senica na rok 2018 schváliť sumu  35  000,00 €  ako dotáciu  pre spoločnosť OMS  ARENA a.s. Senica   na úhradu nákladov spojených s prevádzkou futbalového štadióna v období od 01.01. 2018 do 31.03.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H l a s o v a n i e : prítomných: 20         za:19          proti:0        zdržal sa:1            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 634:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informáciu Mgr. Alexandry Berecovej , zamestnankyne MsÚ – Europe Direct o pracovnej ceste do ČĽR uskutočnenej na základe poverenia primátora mesta v dňoch 15.11. – 23.11.2017 a Memoranda o spolupráci medzi The Europe and China friendly chamber (ECFC) mestom  JI’ AN, ČĽR a mestom Senica, SR.

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20          proti:0        zdržal sa:0             počet poslancov: 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Grimm v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!