Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2017 - 11:46  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 13:26  //  zobrazené: 83

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Michal Kvasnovský, Továrenská 530/5, Senica a Ing. Júlia Trnková, L. Novomeského  1210/64, Senica

 

Dátum začatia konania:     8.11.2017       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 2 ks drevín, borovica a smrek

Dotknuté územie :

Senica, Ul. J. Mudrocha pri rodinnom dome č.656,  parcela č. 3434 a 3435  k.ú. Senica

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    14.11.2017 – 21.11.2017

 

 

V Senici 13.11.2017

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!