Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.11.2017 - 15:03  //  aktualizácia: 21.11.2017 - 15:10  //  zobrazené: 98

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Rudolf Cigánek, Hollého 1440/40, Senica

 

Dátum začatia konania:     20.11.2017     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks drevín, 1 ks smrek a 2 ks tuja

Dotknuté územie :

Senica, pri rodinnom dome č. 1440/40,  parcela č. 192/1  k.ú. Senica

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    22.11.2017 – 28.11.2017

 

 

 

 

V Senici  21.11.2017

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!