Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 10:19  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 10:21  //  zobrazené: 29

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok - budovu so  súp.č. 1587 – prevádzka herne, postavenej na pozemku reg. C KN p.č. 3565/17 v k.ú. Senica, pozemok reg. C KN p.č. 3565/17, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 a  pozemok reg. CKN  p.č.3565/471, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 65 m2 , spolu vo výmere 120 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Anton Havlíček a Andrea Havlíčková

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!