Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.12.2017 - 15:12  //  aktualizácia: 06.12.2017 - 15:13  //  zobrazené: 181

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Ing. Jaroslav Flídr, Topoľová  1222/4, Senica

 

Dátum začatia konania:     5.12.2017       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, borovica

Dotknuté územie :

Senica, Topoľová ul. pri rodinnom dome č. 1222,  parcela č. 1277  k.ú. Senica

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    7.12.2017 – 13.12.2017

 

 

 

V Senici  6.12.2017

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!