Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.12.2017 - 09:00  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 09:01  //  zobrazené: 84

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Soňa Mihálová, Topoľová 1221/2, Senica

 

Dátum začatia konania:     13.12.2017     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 8 ks dreviny, 1 ks tuja, 2 ks smrek, 2 ks borovica, 3 ks jedľa

Dotknuté územie :

Senica, Topoľová ul., v blízkosti rodinného domu 1221,  parcela č. 1223/1  k.ú. Senica

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    18.12.2017 – 22.12.2017

 

 

Mgr. Branislav Grimm

Primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!