Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.12.2017 - 11:59  //  aktualizácia: 20.12.2017 - 12:09  //  zobrazené: 290

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Spojená škola, Brezová 840/1,  Senica

 

Dátum začatia konania:     19.12.2017     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks dreviny, tuja

Dotknuté územie :

Senica, Brezová ul. č. 840/1, areál školy,  parcela č. 603  k.ú. Senica

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    21.12.2017 – 29.12.2017

 

 

 

 

 

 

V Senici  20.12.2017

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!