Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.01.2018 - 12:55  //  aktualizácia: 16.01.2018 - 12:56  //  zobrazené: 253

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Ferdinand Svatý, Záhradná 1040,  Senica

 

Dátum začatia konania:     15.1.2018       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks drevín, jedľa

Dotknuté územie :

Senica, zelený pás na Lipovej ul.,  parcela č. 1223/1  k.ú. Senica, register C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    17.1. – 23.1.2018

 

 

 

 

 

V Senici  16.1.2018

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!