Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.01.2018 - 08:27  //  aktualizácia: 31.01.2018 - 08:28  //  zobrazené: 96

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Z v e r e j n e n i e    i n f o r m á c i e    o    z a č a t o m    s p r á v n o m   k o n a n í

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

Žiadateľ

Okresné stavebné družstvo, Štefánikova 718,  Senica

Dátum začatia konania:     29.1.2018       

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 2 ks drevín, tuja a hruška

Dotknuté územie :

Senica, pri bytovom dome č. 1373 na Sotinskej ul.,  parcela č. 3565/70  k.ú. Senica, register C - KN

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    31.1. – 6.2.2018

 

V Senici  30.1.2018

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!