Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.01.2018 - 12:10  //  aktualizácia: 31.01.2018 - 12:11  //  zobrazené: 128

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Ľudmila Tomešová, SNP 769/33,  Senica, Ing. Milan Tomeš, SNP 769/33, Senica, Dana Zálešáková, Okružná 1184/2, Senica

 

Dátum začatia konania:     30.1.2018       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 4 ks drevín, 3 smrek a 1 ks cypruštek

Dotknuté územie :

Senica, pozemok pri rodinnom dome č. 769 na Ul. SNP,  parcela č. 401 a 402  k.ú. Senica, register C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    31.1. – 6.2.2018

 

 

 

 

 

V Senici  30.1.2018

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!