Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.01.2018 - 13:48  //  aktualizácia: 31.01.2018 - 13:48  //  zobrazené: 170

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Stredná odborná škola, V. Paulínyho – Tótha 31/5, Senica

 

Dátum začatia konania:     30.1.2018       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 2 ks drevín,  tuja a paulownia

Dotknuté územie :

Senica, areál školy, V. Paulínyho –Tótha 31/5, parcela č. 1216/34  k.ú. Senica, register C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    1.2. – 7.2.2018

 

 

 

V Senici  31.1.2018

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!