Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.02.2018 - 10:07  //  aktualizácia: 08.02.2018 - 10:07  //  zobrazené: 118

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Ing. Ján Piskla, Jozefa Závodského 2589/36, , Senica

 

Dátum začatia konania:     7.2.2018         

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 6 ks drevín,  2 ks topoľ  a 4  ks smrek

Dotknuté územie :

Senica, Priemyselná 278, pri administratívnej budove a vrátnici, parcela č. 1213/47  k.ú. Senica, register C - KN a 1630/5 k.ú. Senica register E - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    9.2. – 15.2.2018

 

 

 

V Senici  8.2.2018

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!