Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 01.01.2018 - 07:00  //  aktualizácia: 02.01.2018 - 14:18  //  zobrazené: 139

Novoročný príhovor primátora mesta

 

Vážení spoluobčania,

polnočné hodiny uzavreli starý rok 2017. Zostáva už len v spomienkach, činoch každého z nás. Je 1. január 2018. Za zvukov štátnej hymny si pripomíname vznik samostatnej Slovenskej republiky. Symbolickým stretnutím všetkých generácií na námestí Oslobodenia pri novoročnom ohňostroji si krásnym zvykom vzájomného, úprimného podania rúk a želaniami všetkého dobrého, vítame príchod nového roka. Sme v plnom očakávaní, čo nám prinesie a súčasne sa zamýšľame nad tým, aký bol rok predchádzajúci.

Bol rokom úspešne pokračujúcej ekonomickej stabilizácie. Pri plnom zabezpečení všetkých funkcií mesta prišlo k ďalšiemu zníženiu finančných záväzkov i k úverovej zaťaženosti. Stabilizovaná ekonomika umožnila zvýšiť investície do zlepšenia kvality života.

V oblasti školstva prešla kompletnou rekonštrukciou materská škôlka na Kalinčiakovej ulici. Vybudoval sa bezbariérový vchod do Centra voľného času, tartanová atletická dráha a tesne pred dokončením je i hokejbalové ihrisko na ZŠ V.P. Tótha. Rekonštrukciou telocviční prešli a prechádzajú základne školy na ul. Viliama Paulínyho Tótha i Mudrochovej ulici.

Vymenili, odstránili sme nefunkčné, nebezpečné, necertifikované detské ihriská a preliezky. Nové boli osadené na Robotníckej ulici, v materskej škôlke na ulici Janka Kráľa a v časti Čáčov. Výraznou mierou sa i občania zasielaním hlasov pričinili o úspech nášho mesta v súťaži o získanie detského ihriska od spoločnosti Lídl, známom pod názvom Žihadielko. Vo výstavbe detských ihrísk budeme pokračovať i v tomto roku na Kolónii a v Kunove. Boli osadené ďalšie bezpečnostné kamery. Občania môžu poplatky uhrádzať i formou interbankingu, využívať integrované obslužné miesto i novo zriadenú webovú stránku mesta.

Opravili sme strechu na budove mestského úradu. Začala postupná výmena okien v Zariadení domova dôchodcov a sociálnych služieb, v Hale Kolónia a MsPS začal s rekonštrukciou svojej budovy.

Neustali ani práce na riešení i rozvoja dopravy. Výstavbou parkovísk na Brezovej a Kalinčiakovej ulici, opravou komunikácie na Kolónii i výtlkov po zime, cesty v areáli Spoločenského domu Kunov, vjazdu do objektu bývalých kasární, chodníkov v mestskom parku, pri Syde a Hollého ulici, opravou schodov pred sochou Víťazstvo, výmenou 10 ks autobusových prístreškov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, vypracovaním projektových dokumentácií a vydaním stavebných povolení  na rekonštrukciu chodníkov na Párovciach, v Čáčove, v Kunove, parkovísk na ulici Samuela Jurkoviča, Štefánikovej, Hurbanovej ulici, podaním projektu na výstavbu cyklochodníka od Železničnej ulici do Sotiny sme sa opäť posunuli vpred v riešení opravených požiadaviek občanov pri riešení dopravy.

 

Na tieto aktivity nadväzovali aj rokovania s MD SR, SSC, krajskými, okresnými úradmi oddeleniami dopravy i policajných dopravných inšpektorátov. Boli sme v neustálom styku a nápomocní spoločnosti Alfa 04 pri vypracovaní Štúdie realizovateľnosti budúceho dopravného obchvatu Senice o dĺžke 6 340 metrov. Štúdia je vypracovaná a predložená na posúdenie Ministerstvu dopravy i financií. V budúcom roku má Slovenská správa ciest pracovať na aktualizácii Štúdie vplyvu na životné prostredie a dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Na rokovaniach sme žiadali aj o urýchlené riešenie technického stavu vozovky I/51 v smere od Jablonice do Holíča, opravu kruhovej križovatky pri Tescu resp. Family Centre, ktorá patrí pod SSC. Tiež TTSK o opravu cesty II/ 500 Sotina - Kunov.

 

Prečistili sa kanalizácie na ceste III/1150 v Kunove a v častiach mesta s prevahou rodinnej zástavby. K riešeniu dopravy sa aktívne zapojili i senickí turisti otvorením Chodníka Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý spája Senicu s Hlbokým.

 

Dôležitou investičnou stavbou pre naše mesto bola v minulom roku i rekonštrukcia vodnej nádrže Kunovská priehrada. Slovenský vodohospodársky podnik dodržal termín jej napúšťania. Na dokončovacích prácach bude pokračovať aj v tomto roku a ich ukončenie umožní realizovať zámery na vybudovanie modernej rekreačnej oblasti pre rozvoj cestovného ruchu, ale i rybolovu.

V rozpočte na tento rok sú naplánované i rekonštrukcie striech MsKS, zimného štadióna, výstavby spojovacej chodby pre žiakov Základnej školy na Komenského ulici, rekonštrukcie Domov smútku v Čáčove, v Senici, budovy Dobrovoľného hasičského zboru. Prebiehajú dokončovacie práce na oprave strechy bytového domu číslo 2872 na ul. Cyrila a Metoda, ktorú strhla jesenná víchrica.

Podarilo sa nielen odkúpiť budovu bývalej Sokolovne i s areálom do vlastníctva mesta, ale získanie štatútu kultúrnej pamiatky. Vďaka úspešnému podaniu projektu pod názvom Česká cesta sme získali finančné prostriedky na jej rekonštrukciu a vybudovanie mestského múzea s moderným kongresovým centrom. Pripravili sme aj všetky podklady na opravu Pomníka padlých 1848/49 na Horných Surovinách aj s výstavbou prístupového cyklochodníka. Taktiež sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu pomníkov 1. a 2.svetovej vojny, sochy sv. Floriána i bývalého cintorína v Sotinej.

Teší ma, že naše mesto má kvalitné školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, pôsobia v ňom úspešní umelci, záhradkári, drobnochovatelia, zberatelia, ale i športovci, ktorí sa podieľajú na vzornej reprezentácii nielen svojho klubu,  mesta, ale aj štátnej reprezentácii.

V oblasti spolupráce s družobno zahraničnými partnerskými mestami sme zorganizovali športovú olympiádu pre žiakov základných škôl, výtvarníci vystavovali v Pultusku i vo Veľkých Pavloviciach, s ktorými udržujú čulé styky i členovia Jednoty dôchodcov.

Vo výpočte podujatí, ktoré boli zorganizované mestom i v spolupráci s mestom, by som mohol ešte dlho pokračovať. Za všetkým stoja obetaví ľudia, ktorí i na úkor svojho voľného času pripravovali pre svojich spoluobčanov podujatia, bez ktorých by sme si už život v našom meste nevedeli predstaviť.

Vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí ste sa v uplynulom roku či už v oblasti  podnikateľskej, zamestnanosti, na rôznych úsekoch spoločenského, verejného i štátneho života, masmédií podieľali na rozvoji Senice.

Svoje poďakovanie osobitne adresujem štátnym orgánom sídliacim v meste, poslaneckému zboru mesta Senica, členom odborných komisií, mestských výborov, Rade skúsenejších, Študentskému parlamentu, Jednote dôchodcov, občianskym združeniam a dobrovoľníkom, Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Senica, MsKS, MsP, MsPS, RSMS, Poliklinike, Zariadeniu sociálnych služieb, školám a školským zariadeniam, mestským jasliam, kultúrnym i sociálnym zariadeniam patriacim pod TTSK, predstaviteľom cirkví, podnikov, spoločností, ale i občanom, ktorí osobne prichádzali za nami so svojimi námetmi na zlepšenie života v Senici.

Naše mesto sa skrášľuje, opeknieva. Vlastníci bytov pokračujú v zatepľovaní, dávajú im nový šat. K estetike mesta i starostlivosti o životné prostredie nemalou mierou prispievajú aj občania bývajúci v rodinných domoch, dobrovoľníci, členovia občianskeho združenia KOZEL a zamestnanci Technických služieb Senica.  

Niekto múdry povedal: ,,Čo želáš sebe, želaj aj svojim najbližším a priateľom.“ Zdravie, šťastie, úspech – to sú tie najčastejšie hodnoty, ktoré niekomu vinšujeme. K tomu pridávam aj ľudskosť, úctu k práci druhého a zlepšenie medziľudských vzťahov. Veď tí, čo pre nás organizujú podujatia, zveľaďujú a ochraňujú majetok mesta, vážia si svoje mesto, neohovárajú, nehľadajú zlobu, nenávisť a chyby na druhých, si zaslúžia úctu, uznanie a poďakovanie. Týmto ľuďom za všetko úprimne ďakujem a vysoko si ich vážim.

Verím, že spoločne priložíme ruku k dielu i v roku 2018 a úspešne splníme ciele pri ďalšom napredovaní našej Senice. Vážení spoluobčania želám Vám do nového roka všetko len to najlepšie.

 

Mgr. Branislav Grimm 

primátor mesta Senica

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!