Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 11:01  //  aktualizácia: 09.10.2017 - 12:01  //  zobrazené: 1959

Oddelenia MsÚ

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

 

Členenie oddelenia:

a) Referát organizačný
b) Referát vnútornej správy a CO
c) Referát požiarnej ochrany a DHZM
d) Matričný úrad
e) Referát koordinácie prác uchádzačov o zamestnanie ( UoZ)

Kompetencie referátov a matričného úradu:

a/ referát organizačný:

- samostatná odborná práca na úseku personalistiky

- príprava podkladov k výberovým konaniam zamestnancov

- evidencia zvyšovania kvalifikácie a uskutočnených odborných školení

- spracovávanie podkladov k výplatám zamestnancov mesta

- komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne, správy registratúry

- rozmnožovanie materiálov pre potreby MsÚ, MsR, MsZ, komisií pri MsZ

- zabezpečovanie materiálu a servis kopírovacích strojov

- evidencia odbornej literatúry a časopisov

- evidovanie a vybavovanie žiadostí o sprístupnení informácií (č.z. 211/2000Z.z.)

- príprava a realizácia volieb, referenda alebo miestneho hlasovania

- evidencia a zverejňovanie poštových zásielok občanov prihlásených na trvalom   pobyte

„Mesto Senica“

- vedenie archívu MsÚ a s tým spojenú príslušnú agendu

- spracovávanie cestovných náhrad zo služobných ciest zamestnancov mesta

- zabezpečovanie prác spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov

- spracovávanie a podávanie správ na občanov pre potreby štátnych inštitúcií, podnikov a pod.

- samostatné vedenie evidencie obyvateľstva (trvalé pobyty, prechodné pobyty, zrušenie TP)

- vydávanie potvrdení o trvalom pobyte v zmysle zákonných ustanovení

- zverejňovanie oznámení o zrušení trvalého pobytu na úradnej tabuli

- kontrola a evidencia pohonných hmôt služobných automobilov MsÚ, DHZM

- zabezpečuje propagačné materiály mesta

- zabezpečuje kancelárske potreby pre zamestnancov mesta

- spracovávanie štatistických hlásení o pohybe obyvateľstva

- osvedčovanie odpisov (fotokópie) listín a podpisy na listinách pokiaľ nejde o listiny,

ktoré majú byť použité v cudzine

- vedenie knihy na osvedčovanie odpisov (fotokópií) a podpisov

- vystavuje objednávky na čerpanie rozpočtu príslušnej kapitoly

- spracováva platobné poukazy

- zabezpečuje aktuálnosť skriniek mestského úradu a mestských výborov v meste

- evidencia a archivácia verejného obstarávanie


b/ referát vnútornej správy a civilnej ochrany:

- zabezpečuje chod administratívnej budovy mesta, čistenie a upratovanie všetkých

priestorov v administratívnej budove  MsÚ

- zabezpečuje chod telefónnej ústredne

- zabezpečuje prenájmy zasadačiek MsÚ

- servis a údržbu výťahov

- zabezpečuje informačné služby pre občanov mesta – vstup do budovy

- zabezpečuje evidenciu a vyvesovanie materiálov na úradnú tabuľu

- samostatné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

obce v oblasti informačného  systému civilnej ochrany alebo individuálnej ochrany

obyvateľstva, zdravotníckych a veterinárnych opatrení alebo operačného systému

prípravy na civilnú ochranu a komplexného záchranného systému

- podľa pokynov MV a Okresného riaditeľstva CO a KR spracováva a vedie

dokumentáciu MsÚ a mesta v oblasti CO

- zabezpečuje úlohy organizácie, ktoré jej vyplývajú zo zákonných ustanovení

a Zákonníka  práce v oblasti BOZP (vedenie dokumentácie, školenia, pracovné úrazy)

- vykonávanie asistencie mesta pri výkone rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho

poriadku a Exekučného poriadku


c/ referát požiarnej ochrany a DHzM:

- zabezpečuje úlohy ako technik PO MsÚ a technik PO mesta Senica

- vykonáva poradnú, organizačnú a kontrolnú činnosť v oblasti PO

- zabezpečuje vypracovávanie a aktualizovanie dokumentácie PO MsÚ a mesta

- vykonáva kontroly a navrhuje opatrenia v objektoch zaradených do II. preventívnej

skupiny v meste

- zabezpečuje odbornú prípravu požiarnych hliadok

- pripravuje a organizuje školenia a cvičné poplachy zamestnancov mesta

- zabezpečuje činnosť DHZM po stránke organizačnej a technickej

- zabezpečuje a vedie dokumentáciu služobných motorových vozidiel MsÚ, DHZM


d/ matričný úrad:

- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík

- vedie knihu narodení, úmrtí, manželstiev podľa osobitného predpisu

- vedie index zápisov do matričných kníh

- vydáva výpisy z matričných kníh

- zabezpečuje uzavretie manželstva pred orgánom štátu a pripravuje podklady pre uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

- zabezpečuje uvítanie detí do života

- zabezpečuje občianske pohreby

- koordinuje ZPOZ

- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu

- vyhotovuje potvrdenia o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

- vydáva potvrdenie k uzavretiu manželstva v zahraničí

- vyhotovuje zápisy o matričných udalostiach v zahraničí pre zápis do Osobitnej matriky

- vyhotovuje povolenie k uzavretiu manželstva pre iným než príslušným matričným úradom


e/ referát koordinácie prác uchádzačov o zamestnanie ( UoZ):

- zabezpečuje a koordinuje prácu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta

v súčinnosti s ÚPSVaR

- spracováva a vedie príslušnú agendu aktivačných prác

- spracováva rozpočet aktivačných prác

- zabezpečuje pracovné pomôcky a náradie pre aktivačných pracovníkov

 


Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

a/ referát sociálnych  vecí :


Agenda sociálnych vecí

- vykonáva sociálnu posudkovú činnosti  pre určenie odkázanosti na sociálnu službu pre mesto Senica a obce na základe Zmluvy o spolupráci


- rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom, rodinám s deťmi, dôchodcom, u ktorých je sociálna pomoc indikovaná stavom núdze z objektívnych príčin

- rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za túto opatrovateľskú službu

-  organizuje spoločné stravovanie dôchodcov a vydáva rozhodnutia o poskytovaní nenávratnej sociálnej dávky pri stravovaní dôchodcov

-  zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb, ktoré zriadilo mesto Senica

-  vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc a vedie evidenciu občanov, ktorým túto pomoc poskytuje

- vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov

- poskytuje príspevky na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- poskytuje súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, sociálnych a bytových pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí (zák. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele)

- spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom

- zisťuje skutkový stav a šetrí rodinné pomery občanov pre potreby Okresného súdu, Policajného zboru

- organizuje a sleduje činnosť Denných centier

- vydáva potvrdenia pre umiestnenie občana do zariadenia poskytujúceho sociálne služby  alebo pre priznanie  kompenzačných príspevkov pre potreby ÚPSVaR

- zabezpečuje pochovávanie osôb podľa osobitného predpisu / z.č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve/

- zabezpečovanie prevádzky nocľahárne, koordinácia práce so správcom


b/  referát bytov:

-  vydáva rozhodnutia o pridelení bytu

-  rieši problematiku výpovedí z nájmu bytu

- vedie evidenciu žiadostí o pridelenie bytu

-  pripravuje podklady na odpredaj bytov do osobného vlastníctva do MsZ (zák. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) robí majetkovoprávne odd.

- kontroluje nájomníkov v sociálnych a štartovacích bytoch

- spolupracuje s MsPS Senica pri kontrolách nájomných bytov, deložáciách neplatičov, odstraňovaní závad v nájomných bytoch, riešení výpovedí z nájmu bytu

- vydáva rozhodnutia o výmene bytov, o prechode nájmu bytu

- dáva súhlas k spoločnému nájmu bytu, súhlas o daní bytu do prenájmu


c/ referát kultúry a športu:

- vybavuje žiadosti o finančný príspevok z dotačného systému mesta „Pro Senica“ (zák č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, VZN č. 20)

- organizuje kultúrno – spoločenské podujatia v meste Senica – Vyhodnotenie kultúrnych a pedagogických pracovníkov, Deň úcty k starším, pietne akty kladenia vencov, výročia mesta a pod.

- organizuje športové podujatia v meste Senica – Záhorácky maratón a polmaratón, Silvestrovský beh, Vyhodnotenie športovcov, Senická olympiáda

- vedenie evidencie kultúrnych podujatí v meste, evidencia ohlasovacej a oznamovacej povinnosti občanov o organizovaní podujatia a o zhromažďovaní občanov zabezpečovanie umiestnenia zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, vydávanie rozhodnutí

- vydávanie mesačníka „Naša Senica“ a prílohy „Študentské listy“

- spracovávanie príspevkov o meste Senica do katalógov, informátorov, encyklopédií

-  zabezpečovanie spracovania kroniky mesta spolu s fotografickou dokumentáciou

-  informovanie o dianí v meste v masovokomunikačných prostriedkoch, spolupráca s médiami

-  príprava rôznych spravodajcov a bulletinov o meste

-  príprava projektov do grantových schém EÚ


d/ Spoločný školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej

samosprávy pre mesto Senica  a obce Bilkové Humence, Borský Svätý Jur, Cerová, Čáry,

Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kuklov , Lakšárska

Nová Ves,  Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, , Prietrž, , Rohov, Smolinské,

Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence.


Spoločný školský úrad:

-   kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

-   vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl

-    poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám v oblasti   :

-   riadenia a zabezpečovania výchovno – vzdelávacieho procesu

-   ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy

-   ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

-  zaraďovania , vyraďovania , zrušovania  škôl  a školských zariadení  a v oblasti  zmien

v sieti škôl a školských zariadení

-  organizovania súťaží a predmetových olympiád

-  spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

-  príprava projektov do grantových schém EÚ

-  rozhoduje v druhom stupni vo veciach , v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy

-  rieši  priestupky a správne delikty podľa osobitného zákona


e/ Mestské jasle

-  poskytujú službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdioum na strednej alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

-  poskytujú: a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,

                     b) stravovanie,

                     c) výchova

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy

Oddelenie sa delí na referáty:
a/ referát územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku:

- v zmysle ustanovení zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) a zákona č. 369/1990 Zb. v znení noviel (o obecnom zriadení) zabezpečuje úkony spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby  a jej schvaľovaním

-  obstaráva projektovú dokumentáciu investičných akcií mesta

- zabezpečuje a vykonáva vlastnú investičnú činnosť mesta

- zabezpečuje a vykonáva komplexný proces verejného obstarávania investičných prác a služieb podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní

- povoľuje rozkopávky chodníkov a verejných priestranstiev a dbá o ich uvedenie do pôvodného stavu

- vydáva rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií za účelom rozkopávky alebo pretláčania

- prideľuje v zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení noviel a vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. súpisné a orientačné čísla, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom

- vydáva záväzné stanoviská k investičnej výstavbe na území mesta

- vykonáva odborný stavebný dozor na investičných akciách mesta

- vykonáva pôsobnosť podľa § 122 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel

- vykonáva povolenia vstupu na pozemky za účelom geologického prieskumu a geodetických meraní

- evidencia a archivácia verejného obstarávania


b/referát životného prostredia:

zabezpečuje :

- komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň, odpadové hospodárstvo a verejné osvetlenie

- komplexnú starostlivosť o čistotu mesta na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách


vydáva súhlas:

- na výrub  drevín a ukladá vykonanie náhradnej výsadby alebo zaplatenia finančnej náhrady

- k povoleniu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia a na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia


vyrubuje :

- poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

- poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu fyzickým a právnickým osobám

- vykonáva vodoprávne konanie vo veciach  rozhodovania v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa § 36 zákona o vodách a všetky správne úkony spojené s týmto konaním

- vypracováva program odpadového hospodárstva mesta

- zadáva, kontroluje a preberá  vykonané práce Technickými službami Senica a.s. a zabezpečuje úhrady faktúr za vykonané práce


c/ referát dopravy:

- zabezpečuje starostlivosť o mestské komunikácie

- zabezpečuje prípravu dopravných stavieb, údržbu a opravy miestnych komunikácií, dopravného značenia , parkovacích a odstavných plôch  mesta

- vedie evidenciu užívateľov parkovacích miest na území mesta

- vyrubuje správny a miestny poplatok  za užívanie verejného priestranstva

- vydáva povolenia na  užívanie verejného priestranstva – parkovacie miesta

- zabezpečuje komplexnú agendu dopravného značenia na miestnych komunikáciách a štátnych cestách

- vybavuje podklady na uzávierku štátnej cesty pre potreby mesta

- vydáva povolenia na uzávierku alebo obchádzku na miestnej komunikácii

- vydáva povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie  na susednú nehnuteľnosť a na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

- vydáva povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

- vydáva dopravnú licenciu na MHD

- vykonáva funkciu špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie


d/referát výstavby bytov a domov zo ŠFRB  pre okres SE od 1.1.2004

-   overuje úplnosť žiadostí o podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) od fyzických a právnických osôb z okresu Senica

-   preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory zo ŠFRB

-   predkladá žiadosti na ŠFRB

-   kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok čerpania podpory poskytnutej zo ŠFRB u fyzických osôb

-  pripravuje a vypracováva žiadosti obcí okresu Senica o poskytnutie dotácií na bytovú výstavbu z MV RR SR

-  pripravuje a vypracováva žiadosti obcí okresu Senica o poskytnutie dotácií z MV RR SR  na výstavbu technickej vybavenosti k bytom


e/ referát regionálneho rozvoja:

- prípravu projektových žiadostí zo štrukturálnych fondov, cezhraničnej spolupráce, štátnych zdrojov, dotácií, grantových schém pre mesto Senica a jeho príspevkové organizácie

- implementáciu projektov, monitoring, žiadosti o platbu, záverečné správy

- konzultácie a poradenstvo pre širokú verejnosť s regionálnym dosahom v oblasti prípravy projektov a projektového cyklu

- prípravu organizácie prezentácií, seminárov, workshopov

- publicita, propagáciu, grafické návrhy a prípravu propagačných materiálov

- tvorbu a návrhy rozvojových zámerov mesta Senica a programových dokumentov mesta

- komunikáciu so slovenskými i zahraničnými investormi, poskytovanie základných informácií pre investorov prichádzajúcich do priemyselnej zóny

- spoluprácu s regionálnymi organizáciami pri tvorbe projektov

- spoluprácu s obcami pri tvorbe regionálnych rozvojových zámerov

 

Majetkovo - právne oddelenie

a/ referát správy majetku mesta zabezpečuje najmä:
- proces uzatvárania nájomných zmlúv pod reklamné zariadenia

- krátkodobé prenájmy verejných priestranstiev
- prenájom pozemkov,  nebytových priestorov a budov

- daň za užívanie verejného priestranstva

-  agendu mestských lesov

- podklady pre spracovanie lesných hospodárskych plánov a zmlúv s odbornými lesnými hospodármi

- evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta

- inventarizáciu majetku mesta

- organizovanie verejných dražieb, priamych predajov a  verejných  obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku  vo vlastníctve mesta

- agendu žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku, prípravu návrhov do komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

- údržbu  majetku vo vlastníctve mesta

- stanoviská obce k žiadostiam týkajúcim sa  majetku  vo vlastníctve mesta

- objednávanie geometrických plánov a podkladov z katastra nehnuteľností

- spoluprácu s okresným úradom- katastrálnym odborom a pozemkovým a lesným  odborom

- delimitácie majetku podľa  zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov

- zverejňovanie povinných informácií, patriacich do pôsobnosti referátu  na webovom sídle mesta, vyplývajúce zo  zákona   č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám v znení neskorších  predpisov

- zabezpečovanie revízií a  odborných prehliadok vyhradených technických zariadení v budovách vo vlastníctve mesta, ktoré nie  sú v prenájme

- sledovanie spotreby elektrickej energie za verejné osvetlenie, kontrolu podľa odberných miest v spolupráci s Technickými službami Senica a.s.

- evidenciu, údržbu a správu  vojnových a pamätných hrobov

- evidenciu odpredaných  bytov  a sledovanie  platby splátok kúpnej ceny  za odpredané byty a prípadných  ďalších odpredajov  bytov  inú osobu do 10 rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníckeho práva  k bytu

- eviduje odpredané mestské byty a sleduje splátky za odpredané byty do osobného vlastníctva, sleduje ďalší odpredaj bytu v prípade prevodu na inú osobu do 10 rokov od uzavretia zmluvy


b/ referátu obchodu, služieb a poľnohospodárstva zabezpečuje najmä:

- agendu povoľovania a umiestňovania reklám

- organizovanie  príležitostného  trhu Senický jarmok  -  prijímanie žiadostí, vydávanie povolení na predaj, prideľovanie trhových  miest  a   vydávanie  súvisiacich rozhodnutí

- organizovanie príležitostného trhu Vianočná dedina, prijímanie žiadostí, vydávanie povolení na predaj, prideľovanie  trhových miest a   vydávanie  súvisiacich rozhodnutí

-  poskytovanie súčinnosti  komisii pre podnikateľskú činnosť, správu  majetku mesta, obchodu a služieb

- vydávanie povolení na predaj na trhových miestach

- zverejňovanie povinných informácií, patriacich do pôsobnosti referátu  na webovom sídle mesta, vyplývajúce zo  zákona   č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám v znení neskorších  predpisov

- kontrolu správy, údržby a prevádzky cintorínov

- evidenciu o  otváracích a zatváracích hodinách v reštauračných a pohostinských zariadeniach  na území mesta a evidenciu prevádzok obchodu a služieb na území mesta

- vedenie agendy dane  za ubytovanie

-  vedenie agendy  miestnej dane za psa, evidenciu psov a  predaj známok pre psov

-  registráciu a evidenciu  samostatne hospodáriacich roľníkov

- vydávanie potvrdení o vlastníctve pôdy

-  vydávanie povolení na umiestnenie včelstiev

-  vydávanie súhlasov na usporiadanie dostihov, duričských skúšok psov a pod.

-  agendu protinákazovej komisie podľa  zákona č. 39/2007 Z.z  o veterinárnej starostlivosti

-  agendu  Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesa Závršie so sídlom na Mestskom úrade v Senici

- evidenciu a archiváciu verejného obstarávania na komodity  v pôsobnosti oddelenia

c/ právny referát zabezpečuje najmä:

-  zastupovanie  mesta v konaniach pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi miestnej štátnej správy

-  posudzovanie a vypracúvanie  právnych návrhov, žalôb a iných podaní vo vzťahu k súdom, orgánom činným v trestnom konaní,  orgánom  miestnej štátnej správy

-   zastupovanie mesta v rozsahu poverenia primátorom mesta

-  vybavovanie písomností a návrhov  predsporového charakteru a  právnych možností usporiadania sporov, pokusy o zmier, výzvy na zaplatenie  pohľadávky, uznanie dlhu

-   vypracovanie a posudzovanie všetkých typov   zmlúv pre všetky záväzkové vzťahy, v  ktorých mesto vystupuje ako zmluvný účastník

-   posudzovanie návrhov  zmlúv  predložených zmluvnými partnermi v súvislosti so záväzkovými  vzťahmi mesta

-   vyhotovenie a posudzovanie zakladateľských listín obchodných  spoločností s majetkovou účasťou  mesta a zriaďovateľských  listín rozpočtových a príspevkových organizácií, príp. iných  právnických osôb s účasťou  mesta
-   konanie o uložení pokuty podľa § 13 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

-   zabezpečenie právnych úkonov pri vymáhaní  daňových pohľadávok, pohľadávok zo zmluvných a administratívnych vzťahov a pri  uplatňovaní pohľadávok v rámci konkurzného  konania

-   zabezpečovanie právnych úkonov pri sledovaní exekučných konaní  realizovaných na základe návrhov mesta súdnymi exekútormi

-  poskytovanie právneho poradenstva všetkým zamestnancom, poslancom zastupiteľstva a organizáciám v pôsobnosti  mesta  pri výkone svojej činnosti

-  prejednávanie priestupkov a správnych deliktov podľa osobitných predpisov

-  evidenciu zmlúv mesta Senica a ich archiváciu

-  posudzovanie súladu návrhov  všeobecne záväzných nariadení s platnou legislatívou

-  poskytovanie právneho poradenstva v poradni pre verejnosť

-  ďalšie úlohy podľa potreby a pokynov  prednostu a primátora mesta.


Finančné oddelenie

a/ referát  rozpočtu a účtovníctva zabezpečuje najmä:


- tvorba VZN, nariadení a vnútorných smeníc mesta v oblasti rozpočtu a účtovníctva,

- návrh rozpočtu a finančných plánov v spolupráci s jednotlivými oddeleniami MsÚ a organizáciami v jeho riadení, ich predkladanie do MsR, MsZ, komisií a pod., navrhovanie opatrení na zabezpečenie realizácie rozpočtu,


- zriaďovanie účtov v peňažných ústavoch, dispozičnú oprávnenosť podpisových vzorov

- návrhy na zobratie úverov mesta,

- navrhovanie zmien rozpočtu v súlade s potrebami a možnosťami mesta, MsÚ a organizácií v riadení mesta,

- predkladanie výkazov podľa nariadení a   požiadaviek MF SR,

- predkladanie štatistických výkazov podľa požiadaviek Okresného odd. štat.úradu,

- komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, odsúhlasovanie výsledných účtovných stastavov a výsledkov inventarizácií, vypracovanie účtovných výkazov a účtovnej závierky v zmysle platných smerníc a zákonov,

- vykonávanie špecializovaných prác v oblasti účtovníctva, rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení, práce vyžadujúce si odborné konzultácie pri riešení problémov s inými subjektmi mimo vlastného zamestnávateľa,

- zabezpečovanie styku s peňažnými ústavmi, daňovým úradom, štatistickým úradom a pod.

- evidenciu, účtovanie dotácií a grantov zo ŠR, VÚC, EÚ a ich následné vyúčtovanie príslušnému poskytovateľovi,

- správa sociálneho fondu mesta a organizácií v jeho riadení v zmysle Kolektívnej zmluvy,

- likvidácia faktúr MsÚ - príjem, kontrola, zaučtovanie, založenie do účtovných dokladov a pod. v zmysle Zásad na obeh účtovných dokladov MsÚ.


Pokladnica MsÚ zabezpečuje najmä:

- samostatné zabezpečenie vykonávania agendy pokladne MsÚ (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie  príjmových a výdavkových pokladničných  dokladov,  pokladničnej správy  zúčtovanie pokladničných operácií a pod. ),

- analytická evidencia miestnych daní, poplatkov a platieb pre potreby jednotlivých oddelení MsÚ podľa ich druhov a časových období,

- vyhotovovanie účtovných predpisov a účtovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, kompletizácia príjmových a výdavkových dokladov,

- inkasovanie finančných  prostriedkov v hotovosti, práca s trezorom MsÚ,  odvody finančných hotovostí do pokladní bánk, bankový styk s peňažnými ústavmi,

-  vyplácanie miezd, odmien, cestovných náhrad a p. pracovníkom mesta, poslancom a pod.,

-  evidencia cenín a stravných lístkov,

-  vedenie devízovej pokladne a jej agendy,

-  výber  hotovostí  od  fyzických a právnických  osôb do  pokladnice mesta a ich odvod na bežné účty mesta podľa účelu vkladu ( dane, poplatky, nájmy, predaje majetku a pod.),

-  predaj cenín mesta ( rybárske lístky ).


Na úseku školstva zabezpečuje najmä:

-  komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania školstva, agenda prenesenej kompetencie štátu na mesto v oblasti školstva ( metodické usmerňovanie  škôl a školských  zariadení v oblasti nových  smerníc, predpisov, vyhlášok, zákonov a pod.,  usmerňovanie  financií zo štátneho rozpočtu na jednotlivé školy a školské zariadenia, rozpis

rozpočtov), predkladanie a tvorba materiálov, správ ekonomických rozborov a pod. do MsR, MsZ a odborných komisií mesta, riadenie škôl a školských zariadení v tejto oblasti,

-  metodika a realizácia verejného obstarávania  škôl a školských zariadení

- spracovanie žiadostí a vyúčtovania dotácií pre deti v hmotnej núdzi za školy a školské zariadenia v zmysle výnosu MPSVaR č.3749/2005-II/1 zo dňa 14.12.2005

- realizácia verejného obstarávania  mesta a organizácií v jeho riadení

- zabezpečovanie podkladov do rozpočtu mesta v oblasti školstva a ich časové vyhodnocovanie


Na úseku mzdovej agendy zabezpečuje najmä:

- spracovanie a výplatu miezd a odvodov  na základe podkladov vedúcich stredísk MsÚ pre zamestnancov  mestského úradu, mestskej polície a chránnej dielne, matriky,  spoločného obecného úradu, ED,  opatrovateľskej  služby,  ŠFRB,  SŠÚ,  koordinátorov  projektov z EÚ, zamestnancov ZPOZu, odmien poslancov MsZ a zamestnancov pracujúcich na

dohodu o vykonaní práce

- zrážky pôžičiek, poistiek, sporení, exekúcií, splátok a pod.

- spracovanie mzdových výkazov pre potreby Štatistického úradu SR a Daňového úradu

- vydávanie potvrdení pre zamestnancov mesta

- práca s evidenčnými listami dôchodkového poistenia zamestnancov mesta

- ročné daňové hlásenie  a ročné vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti na základe žiadosti  zamestnancov


b/referát daní a poplatkov zabezpečuje  najmä:

- správu dane z nehnuteľností

- uplatňovanie záložného práva na hnuteľné veci, nehnuteľné veci a zabezpečenie daňových pohľadávok daňových

- účtovanie všetkých platieb dane z nehnuteľností – banka, pošta, hotovosť

- vystavovanie potvrdení o nedoplatkoch na daniach z nehnuteľností

- vystavovanie platobných poukazov na vrátenie preplatkov daní z nehnuteľností

- rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle platných smerníc a zákonov

- vymáhanie dane a jej nedoplatkov v zmysle platných smerníc a zákonov

- analytická evidencia platieb dane

- spracovanie štatistických výkazov dane

- vypracovávanie rozborov, podkladov a analytiky dane pre potreby zasadaní MsR, MsZ, MsÚ, komisií a pod.

- agendu výherných prístrojov, udeľovanie individuálnych licencií, vyrubovanie správnych poplatkov,  vykonávanie dozoru na dodržiavanie podmienok individuálnych  licencií výherných  prístrojov, evidencia odvodov výťažku z prevádzkovania stávkových kancelárií

-  miestnu daň za predajné automaty

– miestnu daň za  nevýherné prístroje

- evidenciu odvodov výťažku z prevádzkovania stávkových kancelárií

 

Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou

- vypracúva a napĺňa stratégiu získavania, spracúvania, využívania, archivácie, prezentácie a poskytovania informácií prostredníctvom výpočtovej techniky (popisných aj grafických) v organizačných útvaroch mestského úradu a začlenených organizácií
- získava digitálne dáta z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia a pod.)
-vykonáva:
- digitalizáciu dát, konverziu dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov) a analýzu dát
- antivírové a antispamové opatrenia
- výmenu spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike
- nákup nového hardvéru, softvéru a ostatných informačných technológií
- inštaláciu, údržbu, aktualizáciu  a preventívne kontroly softvéru a hardvéru
- správu koncových uzlov internetu
- administráciu počítačovej siete, serverov pre poštu, internet, antivir a zálohovanie
-  spracúva prezentácie mesta a jeho organizačných útvarov prostredníctvom intranetu alebo internetu
-  poskytuje dáta v rôznej forme (digitálne, analógové) rôznym skupinám (občania, organizácie) na základe platných právnych a interných predpisov
-  zabezpečuje budovanie a fungovanie všetkých zložiek informačného systému mesta (hardvér, softvér, siete, dáta ...) ako i ostatného softvéru (kancelársky SW a ostatné dáta v digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky a pod.)
- zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu digitálnych máp mesta ako súčasti IS mesta
- školenia a poradenstvo pre všetky organizačné útvary mesta
- zabezpečuje elektronickú komunikáciu MsÚ s okolím a verejnosťou
- fungovanie informačného systému pre samosprávy, správa užívateľov, modulov, databázy,zálohovanie, opravy chybných údajov, úpravy zostáv, konzultácie, postupy, koordinácia oddelení pri riešení problémov a nasadzovaní
- udržuje programy, databázy a sieťové aplikácie pre mestský úrad
- vykonáva publikačné a grafické práce pre potreby mestského úradu, skenovanie, fotografovanie, rozsiahle a farebné tlače
- dbá o ochranu osobných údajov a zabezpečuje plnenie bezpečnostného projektu na základe zákona č. 428/20002 Z.z. o ochrane osobných údajov

a/ referát  Europe direct zabezpečuje najmä:

- poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii

- ponuku aktuálnych informačných brožúr Európskej únie

- vyhľadávanie informácií o reáliách Európskej únie (napr. aktuálnych možnostiach štúdia, zamestnania, dovozu a vývozu tovarov a pod. v členských krajinách Európskej únie)

- získavanie informácií o legislatíve, politikách a orgánoch Európskej únie

- pomoc pri získavaní základných informácií o programovej pomoci Európskej únie (napr. štrukturálne fondy)

- sledovanie aktuálnych výziev na predkladanie projektov

-  poskytovanie možností využívania služieb informačnej kancelárie (bezplatná call linka, internet, e-mail na   inštitúcie Európskej únie)

- organizovanie odborných školení, workshopov, seminárov, informačných stretnutí so zameraním na problematiku Európskej únie

- organizovanie seminárov pre stredoškolákov

- vydávanie a distribúcia Informačného spravodajca Europe Direct Senica


b/ referát INFOSEN od 1.03.2013

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!