Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 09:50  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 09:54  //  zobrazené: 19

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok - nehnuteľnosti, evidované na LV č. 731 pre kat. územie Kunov ako :

  • budova so  súp. číslom 554 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 698 a pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2
  • budova so  súp. číslom 555 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 697 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2
  • budova so  súp. číslom 619 – doškoľovacie stredisko, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 666 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 585 m2

     formou obchodnej verejnej súťaže

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!