Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2017 - 08:42  //  aktualizácia: 06.11.2017 - 08:45  //  zobrazené: 218

Pozvánka na 19. riadne zasadnutie MsZ

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční  v utorok 14. novembra 2017 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke  MsÚ v Senici /prízemie/ s týmto programom:

 

1.    Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

2.    Voľba návrhovej komisie

3.1  Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.11.2017

3.2  Správa HK  o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. zo dňa 06.09.2001

4.1  Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 2.11.2017

  1.  Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 21.09.2017

5.    Opatrenia mesta  na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia

6.    Informatívna správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2016-2017 – správy škôl a   školských zariadení budú zaslané v elektronickej podobe

7.1  Návrh na zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich

7.2  Dodatok VZN č. 48 o poskytovaní  sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby  poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

7.3  Štatút mestských jaslí

8.    Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Sobotište za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti.

9.    Dodatok VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi a o ochrane  ovzdušia

10.   Dodatok VZN č. 53 o miestnych daniach  na rok 2018

11.  VZN č. 16 Územný plán mesta  - Zmeny a doplnky 1/2017

12.  Dispozície s majetkom

13 . Schválenie projektu Základnej školy, V.Paulínyho-Tótha 32 Senica „ Inkluzívny tím“ financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – spolufinancovanie projektu

14.  Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica

15.1 Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov  redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie  - dodatok

15.2 Návrh na určenie odmeny zástupkyni primátora mesta

15.3 Návrh na poverenie poslanca MsZ na zvolanie a vedenie MsZ v prípadoch, keď tak neurobí  primátor alebo zástupca primátora

15.4 Návrh na určenie počtu členov  mestskej rady

15.5. Návrh na určenie sobášiaceho

16.   Návrh na zmeny v orgánoch spoločností

17.1 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2017

17.2 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly uzatvárania dohôd o vykonaní práce

17.3 Správa hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta

17.4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok  2017

18.   Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/17

19.   Rôzne

20.   Interpelácie

21.   Diskusia

22.   Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ

23.   Záver.     

 

 

 Mgr. Branislav Grimm                                                                                           

primátor mesta Senica

 

PRÍLOHY

2017_19MsZ_Pozvanka

(pdf - 228.5 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!