Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.12.2017 - 10:45  //  aktualizácia: 05.12.2017 - 11:54  //  zobrazené: 218

Pozvánka na 20. riadne zasadnutie MsZ

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok 14. decembra 2017 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke  MsÚ v Senici /prízemie/ s týmto programom:

 

1.    Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

2.    Voľba návrhovej komisie

3.1  Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.12.2017

3.2  Správa HK  o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. zo dňa 06.09.2001

4.1  Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 05.12.2017

  1.  Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 14.11.2017

5.1  Zmena  VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

5.2  Dodatok VZN č. 3A  - o  miestnom poplatku  za  komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na rok 2018

6.    Dodatok VZN č. 49 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území mesta Senica

7.1  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2018, 2019 a   2020

7.2   Návrh rozpočtu  mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2018, 2019 a 2020

8.     Akčný plán mesta Senica na roky 2018 – 2020

9.     Dispozície s majetkom

10.1 Plán činnosti HK na I. polrok 2018

10.2 Správu HK o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v r. 2016

10.3  Návrh na vyplatenie celoročnej odmeny HK

11.    Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018

12.   Rôzne

13.   Interpelácie

14.   Diskusia

15.   Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí MsZ

16.   Záver.     

 

 

Mgr. Branislav Grimm

primátor mesta Senica 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!