Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.02.2018 - 10:49  //  aktualizácia: 09.02.2018 - 13:24  //  zobrazené: 294

Pracovné stretnutie s riaditeľmi škôl

Na Mestskom úrade sa 7. februára uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Branislava Grimma s riaditeľmi a zástupcami riaditeľov materskej školy, štyroch  základných a štyroch stredných škôl v meste, Spojenej školy, Základnej umeleckej školy a  Centra voľného času.  Cieľom stretnutia bolo spoločne prediskutovať témy zo života mesta, ktoré sa dotýkajú školstva.

Zriaďovateľom Spojenej  školy je Okresný úrad Trnava.  V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú Materská škola, základné školy, Základná umelecká škola  a Centrum voľného času.   Stredné školy patria pod Trnavský  samosprávny kraj, no samospráva mesta má možnosť sledovať  výchovno-vzdelávací proces a mimoškolský život aj  v týchto školách a v rámci možností im pomáha a vychádza v ústrety. „Správy zo všetkých škôl sú zverejňované nielen na  školských web stránkach, ale i na web stránke mesta v záložke MsZ, čím spoločne zabezpečujeme možnosť poskytnutia vysokej informovanosti o školskom živote nielen na vašej škole, ale v celom našom meste pre širokú verejnosť,“ konštatoval primátor. Senické školy sú funkčné, kvalitné, dosahujú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, no pri výbere strednej školy sa stáva, že žiaci odchádzajú na stredoškolské štúdia do iných miest, no  v Senici môžu študovať ten istý smer, odbor či  špecializáciu. Štúdium v rodnom meste má nielen ekonomický rozmer pre rodinu, ale  často ovplyvňuje aj ich  ďalší život a mladí ľudia neodchádzajú z mesta. V tomto smere radnica robí mnohé opatrenia, snaží sa vytváraním lepších podmienok pre život stabilizovať počet obyvateľov.

Primátor Branislav Grimm poďakoval pedagógom za spoluprácu pri rôznych typoch podujatí buď programom žiakov alebo účasťou študentov pri organizovaní akcií. Ponúkol školám užšiu spoluprácu s mestskou políciou s ohľadom na preventívnu činnosť. „Chceme udržať mesto čo najviac bezpečné pre všetky generácie a bez spolupráce s deťmi a mládeže, školami to nepôjde. Dôležitá je i úloha vzniku vzájomnej dôvery,“ upozornil primátor mesta.  Upriamil pozornosť na družobné mestá Senice, s ktorými môžu školy intenzívne spolupracovať: „Je to veľmi dobré nielen na poznanie novej krajiny, jazyka, zvykov, nadviazanie priateľstvo, ale zahraničná spolupráca je aj a motivujúca pre rozvoj školy,“ pripomenul primátor. Vyzval na aktívnu spoluprácu medzi školami i propagáciu mesta zapojením sa školských tímov do florbalovej ligy, ktorú zastrešuje nadácia TV JOJ.

Primátor mesta  zdôraznil, pri rokovaniach s predsedom TTSK Jozefom Viskupičom hovoril nielen o dobrej spolupráci so strednými školami v Senici, ale pripomenul aj  potrebu riešenia výstavby telocviční pre Strednú odbornú školu a Strednú súkromnú školu podnikania, modernizáciu areálu Obchodnej akadémie i potrebu zachovania počtu tried na Gymnáziu L. Novomeského.

Na stretnutí informoval o všetkých dôležitých aktivitách samosprávy v tomto roku. Zástupcovia škôl prezentovali nielen úspechy, pripravované podujatia, ale aj problémy, pri riešení ktorých uvítajú pomoc zriaďovateľov.

bar

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!