Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.12.2017 - 10:59  //  aktualizácia: 18.12.2017 - 11:00  //  zobrazené: 416

Prerušenie konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu Cyklistická trasa Železničná stanica – Sotina, I. etapa

Mesto Senica ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov prerušuje konanie o vydanie stavebného povolenia  na stavbu Cyklistická trasa Železničná stanica – Sotina, I. etapa. Stavebník bol vyzvaný aby svoje podanie doplnil o nasledovné doklady : 

 

  • povolenie na výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

-stanoviská dotknutých orgánov k navrhovanej stavbe.

 

Odôvodnenie :

 

            Pretože žiadateľ predložil neúplné podanie, bol podľa § 19 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov vyzvaný, aby svoje podanie doplnil o predpísané doklady. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.           

Správny orgán bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.

Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods.5).

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!