Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:42  //  aktualizácia: 13.09.2017 - 13:58  //  zobrazené: 701

Rokovací poriadok komisií

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 15 z.č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 13 ods. 7  Štatútu mesta Senica  v y d á v a    tento

 

 

R O K O V A C Í    P O R I A D O K

 

 

KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

V SENICI

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

   Čl.1

 

1/ Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva mesta Senice upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení.

2/ Komisie mestského zastupiteľstva sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva v Senici.Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

3/ Komisie mestského zastupiteľstva nemajú výkonnú právomoc – nie sú výkonnými orgánmi.

 

 

Čl. 2

 

Tento rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva sa vzťahuje na činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 zák. SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 13 Štatútu mesta Senice.

 

 

 

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 

Čl. 3

 

1/ Komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a občanov.

2/ Členov komisií volí Mestské zastupiteľstvo tak, aby podľa možnosti tieto boli obsadené odborníkmi z radov poslancov mestského zastupiteľstva, a tiež odborníkmi z radov občanov.

Návrhy na obsadenie komisií mestského zastupiteľstva môže predkladať ktokoľvek, do 1 mesiaca od ustanovujúcej schôdze MsZ. V priebehu volebného obdobia po uvoľnení mandátu. Návrh na obsadenie člena komisie mestského zastupiteľstva musí obsahovať minimálne:

a/ meno a priezvisko uchádzača, titul

b/ trvalý pobyt uchádzača

c/ súčasné zamestnanie/ povolanie

d/ vek

e/ písomný súhlas s obsadením miesta člena komisie

3/ Zvolení za členov komisií sú tí, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Počet členov jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva určuje mestské zastupiteľstvo.

4/ Členstvo v komisii MsZ zaniká v prípadoch, ak sa člen komisie bez vážnych dôvodov a ospravedlnenia nezúčastní 3-krát po sebe zasadnutia komisie MsZ alebo ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie.

 

 

Čl. 4

 Členstvo v komisiách

 

Členstvo v komisiách mestského zastupiteľstva je nezlučiteľné s výkonom nasledovných činností a je vylúčené v nasledovných prípadoch:

a/ ak dochádza alebo evidentne by mohlo dochádzať ku kolízii záujmov mesta a člena komisie

b/ ak ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný čin

c/ ak sa nahlásil na prechodný pobyt v inom meste, pričom vzhľadom na vzdialenosť a jeho pracovné zaradenie nemožno predpokladať aktívnu činnosť v komisii

 

 

Čl. 5

 

1/ Spomedzi členov komisie mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie. Predseda komisie musí byť poslancom mestského zastupiteľstva.

2/ Mestské zastupiteľstvo môže kedykoľvek predsedu komisie odvolať.

3/ Komisia na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov podpredsedu.

4/ Tajomník komisie je pracovníkom príslušného útvaru mestského úradu s hlasom poradným.

5/ Vedúci príslušného referátu, oddelenia mestského úradu sa zúčastňuje na zasadnutí komisií s hlasom poradným.

 

Mesto Senica má vytvorené tieto stále komisie:

Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu mestského majetku, obchodu a verejnoprospešných služieb

            Komisia finančná

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov

            Komisia pre mládež

            Komisia pre šport

            Komisia pre vzdelávanie, kultúru a Zbor pre občianske záležitosti

            Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

            Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností

 

 

 

Čl. 6

 

1/ Mestské zastupiteľstvo môže úlohy jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva rozšíriť a to formou ukladajúceho uznesenia.

2/ Komisie mestského zastupiteľstva môžu byť aj dočasné, na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru.

Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí mestské zastupiteľstvo ad hoc na ten ktorý prípad /situáciu/.

3/ Komisie mestského zastupiteľstva nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo mestské zastupiteľstvo /§ 15 ods. 3 zák. SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov/.

 

 

Čl. 7

 Zasadnutia komisie mestského zastupiteľstva

 

1/ Stále komisie mestského zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby alebo  pred zasadnutím MsZ.  Dočasné komisie mestského zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby, a to tak, aby zabezpečili splnenie úlohy (úloh), za účelom, ktorej ich mestské zastupiteľstvo zriadilo.

2/ Zasadnutie komisie zvoláva  a rokovanie vedie predseda komisie, v prípade jeho neprítomnosti vedie rokovanie podpredseda komisie MsZ a v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu poverený člen komisie MsZ. Komisia sa zvoláva písomnou pozvánkou s uvedením programu.

3/ Komisia mestského zastupiteľstva je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

4/ Komisia rozhoduje formou uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Hlasuje sa vždy verejne, alebo tajne.

5/ Uznesenia jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva majú pre orgány mesta odporúčajúci charakter. Orgány mesta pri rozhodovaní nie sú viazané uznesením komisie, pokiaľ niečo iné nevyplýva z organizačných predpisov mesta.

6/ Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda komisie a tajomník komisie. Zápisnice sa ukladajú na príslušnom oddelení, referáte mestského úradu.

 

 

Čl. 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/ Tento rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva sa nevzťahuje na činnosť a rokovanie komisií, ktoré mesto vytvorilo a zriadilo v súlade s osobitnou právnou úpravou / Z. č. 263/ 1993 Zb. o verejnom obstarávaní/.

2/ Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Senici nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

3/ Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva mesta Senica bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Senici dňa 7. mája 1996.

Prvý dodatok bol schválený 25. februára 1999 na 1. riadnom zasadnutí MsZ uznesením č. 2 / 99 / L.

Druhý dodatok bol schválený 3. 5. 2001 na 16. riadnom zasadnutí MsZ uznesením č. 17 / 01 / Y.

4/ Zmena rokovacieho poriadku bola schválená 27. februára 2003 na 1. riadnom zasadnutí MsZ uznesením č. 1/ 03/ T.

5/ Zmena Rokovacieho poriadku bola schválená 19. decembra 2006 na 1. riadnom zasadnutí MsZ uznesením č. 1/ 06/ E/ 2.

6/ Zmena Rokovacieho poriadku bola schválená 1. februára 2007 na 2. riadnom zasadnutí MsZ uznesením č. 2/ 07/ E.

7/ Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo zmenu Rokovacieho poriadku Komisií mestského zastupiteľstva v Senici na svojom 25. riadnom zasadnutí konanom dňa 16.9.2010 uzn. č. 25/2010/N/1,2.

Zmena rokovacieho poriadku nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

 

 

 

RNDr. Ľubomír  P a r í z e k

primátor mesta S E N I C A

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!