Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 22:18  //  aktualizácia: 21.02.2018 - 14:21  //  zobrazené: 1250

Správa nájomných bytov

Mesto Senica vlastnilo k 31.12.2016 celkom 563 nájomných bytov a 53 izieb v ubytovni na ul. Hurbanova 1378. Správcom bytových domov J. Kráľa 734 a Jána Bežu 2678 je Jaroslav Saibel, ostatné domy spravuje Mestský podnik služieb spol. s r.o.. Zníženie počtu o 3 byty oproti roku 2015 nastalo z dôvodu odkúpenia 3 bytov do osobného vlastníctva.

 

Stav bytov k 31. 12. 2017 = 562

 

Bytový dom

Počet bytov

J. Kráľa 734

24

Hurbanova 1378

1

Hurbanova 1379

69

Štefánikova 1441

12

Štefánikova 1559

32

Kolónia 556

61

Sotinská 1590

60

Jána Bežu 2678

45

Sv. Cyrila a Metoda 2870

46

Sv. Cyrila a Metoda 2871

46

Sv. Cyrila a Metoda 2872

48

Sv. Cyrila a Metoda 2873

48

Sv. Gorazda 3002

48

ostatné

22

Spolu

562

 

Aktuálny stav k 31.12.2017

voľné byty: 0

 

Počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu, ktoré spĺňajú podmienky na pridelenie:

1-izbového bytu – 5

2-izbového bytu – 8

 

Počet žiadostí o pridelenie bytu, ktoré nespĺňajú kritéria na pridelenie bytu (chýbajúce potvrdenia o príjme, evidované dlhy voči mestu, vlastníctvo nehnuteľnosti a pod.)

1-izbového bytu – 24

2-izbového bytu – 15

 

Stav bytov: 562

 


 

FINANČNÁ ZÁBEZPEKA

 

         Za účelom zníženia rastu dlhu na nájomných bytoch a zvýšenia zodpovednosti za zverený majetok zaviedlo mesto Senica od mája 2010 povinnosť pred prevzatím mestského nájomného bytu vložiť na účet mesta finančnú zábezpeku. Jej výšku určuje VZN č. 9 Zásady prideľovania bytov v meste Senica. V zásade platí, čím je novší a väčší byt, tým je finančná zábezpeka vyššia.

         Počas celej doby trvania nájomného vzťahu je na účte mesta (nesmie sa použiť na dočasné preklenutie platobnej neschopnosti nájomcu). Po vrátení bytu vlastníkovi mestu Senica slúži na prípadné vyplatenie dlhu, resp. časti dlhu alebo na preplatenie nákladov vynaložených na uvedenie bytu do pôvodného stavu. V prípade, ak nájomca byt odovzdá bez dlhu a nepoškodený, vráti sa mu finančná zábezpeka v plnej výške.

         Vymáhanie dlhu po neplatičovi je vo väčšine prípadoch dlhodobý proces. Výhoda finančnej zábezpeky spočíva v tom, že po odovzdaní bytu s dlhom, je tento dlh prakticky hneď vyplatený. Podmienkou je samozrejme skutočnosť, že dlh nesmie prekročiť výšku zábezpeky. V praxi sa najviac osvedčilo jej zavedenie v bytových domoch, kde boli žiadatelia o pridelenie bytu povinní uhradiť 6-násobok mesačného nájomného (nie zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu). V ostatných prípadoch finančná zábezpeka stačí pokryť len malú časť dlhu, ktorý nájomca – dlžník zanechá.  Preto na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola schválená zmena VZN č.9, ktorá od 1.1.2013 upravuje výšku finančnej zábezpeky nasledovne : ak sa pridelený byt nachádza v dome, od ktorého kolaudácie ubehlo menej ako desať rokov, je nájomca povinný uhradiť na účet mesta Senica finančnú zábezpeku vo výške šesť násobku mesačného nájomného, ak ubehlo viac ako desať a menej ako dvadsať rokov vo výške 4-násobku a ak ubehlo viac ako dvadsať rokov tak vo výške 2-násobku mesačného nájomného.

 

Prehľad priemernej výšky finančnej zábezpeky v jednotlivých bytových domoch podľa izbovosti bytu (platné od 1.1.2018)

Bytový dom

garsónka

1-izbový

2-izbový

J. Kráľa 734

55,54 €

-

101,74 € - 135,00 €

Hurbanova 1378

-

-

128,90 €

Hurbanova 1379

69,32 €

73,66 € - 88,58 €

123,30 € - 140,90 €

Štefánikova 1559

-

192,52 € - 243,36 €

287,08 € - 292,20 €

Kolónia 556

330,44 €

-

521,12 € – 535,32 €

Sotinská 1590

-

340,64 € – 342,56 €

-

Jána Bežu 2678

-

598,20 € - 735,12 €

890,64 – 1 167,54 €

Sv. Cyrila a Metoda 2870 - 2871

-

557,58 € - 587,82 €

821,58 € - 1 106,34 €

Sv. Cyrila a Metoda 2872 - 2873

-

471,90 € - 488,52 €

728,52 € - 992,22 €

Sv. Gorazda 3002

-

474,54 € - 491,28 €

732,60 € - 997,80 € 


VÝSTAVBA V ROKOCH 2007-2011

Mesto Senica k 1.1. 2007 vlastnilo 294 bytov. Za posledných päť rokov, na slovenské pomery neobvyklou intenzívnou výstavbou, počet mestských nájomných bytov zdvojnásobilo, keď k 31.12.2011 bolo už vo vlastníctve mesta 587 bytov.

V novembri roku 2007 vyrástol v mestskej časti Sotiná za poliklinikou prvý nájomný bytový dom. Nachádza sa v ňom 60 jednoizbových bytov s podlahovou plochou 35 m2.

V roku 2010 pribudlo do bytového fondu mesta ďalších 137 nájomných bytov. V júni sa odovzdalo do užívania 92 nájomných bytov v dvoch bytových domoch č. 2870 a č. 2871 na ul. Sv. Cyrila a Metoda. V každom z nich sa nachádza 12 jednoizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 36 m2 (z toho 1 je bezbariérový) a 34 dvojizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 53 m2. V júli sa odovzdalo do užívania 45 nájomných bytov v bytovom dome č. 2678 na ul. Jána Bežu, v ktorom sa nachádza 33 jednoizbových bytov s podlahovou plochou od 34,78 m2 do 48,06 m2 a 12 dvojizbových bytov s podlahovou plochou od 51,78 m2 do 74,51 m2.

V roku 2011 bola ukončená výstavba posledných troch nájomných bytových domov. V júni. sa odovzdalo do užívania 96 bytov v dvoch bytových domoch č. 2872 a č. 2873 na ul. sv. Cyrila a Metoda a v decembri sa odovzdalo 48 bytov v dome na ul. sv. Gorazda 3002. V každom z týchto domov sa nachádzajú 4 jednoizbové byty s priemernou podlahovou plochou 32 m2 (z toho 2 sú bezbariérové) a 44 dvojizbových bytov s  podlahovou plochou od 44,26 m2 do 65,62 m2 (z toho 8 je bezbariérových).

 

Rok

Odpredané byty*

Postavené byty

Počet bytov spolu **

2007

17

60

342

2008

11

0

331

2009

5

0

326

2010

12

137

449

2011

3

144

587

2012

1

0

578

2013

3

0

570

2014

1

0

569

2015

3

0

566

2016

3

0

563

2017

1

0

562

Spolu

60

341

 

 

* - v tzv. zmiešaných bytových domoch, kde prevažná časť bytov je v osobnom vlastníctve, a súčasní nájomcovia majú možnosť si tieto byty od mesta odkúpiť

** - stav k 31.12. príslušného roku

Mesto výstavbu ďalších nájomných bytov v najbližších rokoch neplánuje.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!