Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 20:58  //  aktualizácia: 15.05.2017 - 12:20  //  zobrazené: 1139

Štatút mesta


Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe §11 ods. 4 písm. k/ a § 24 ods. 1 písm. c/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento


Štatút mesta Senica

Úvodné ustanovenia

Štatút mesta Senica upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie mesta, obyvateľov mesta, orgány mesta, deľbu práce medzi nimi, majetok mesta, rozpočet mesta, postavenie poslancov mestského zastupiteľstva, spoluprácu obcí, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a vyznamenaní a kroniku mesta.

I. časť
POSTAVENIE MESTA

Čl.1
Postavenie mesta

1/ Mesto Senica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky : združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených osobitným zákonom a Všeobecne záväzným nariadením mesta hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 1/

2/ Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

3/Mesto má právo združovať sa s inými obcami v záujme  dosiahnutia  spoločného  prospechu.


Čl.2
Územie mesta

Územie mesta tvorí katastrálne územie Senice a katastrálne územie Kunov. Mesto Senica sa člení na časti obce: Čáčov, Kunov, Senica a Sotina. Zmeny územia mesta Senica možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. 2/,3/

Čl.3
Obyvatelia mesta

1/  Obyvateľom  mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
 
2/  Obyvateľ  mesta  sa  zúčastňuje  na  samospráve  mesta  najmä  výkonom  svojich  práv     a povinností, ktoré sú zakotvené v § 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov / ďalej len „ zákon o obecnom zriadení “/

3/  Obyvateľ mesta má právo najmä:
a/ voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta, b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta / miestne referendum /
c/ zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať  na nich  svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
d/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
e/ používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na verejné účely,
f/ požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste,
g/ požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

4/ Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:
a/ ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta , vykonávať menšie obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b/ podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste, c/ napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d/ poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

5/ Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

6/  Na  samospráve mesta má právo sa  podieľať v rozsahu uvedenom v § 3 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  aj ten, kto
a/ má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b/ je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, c/ má čestné občianstvo mesta.

Čl.4
Samospráva mesta

1/ Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2/ Samosprávu mesta Senice vykonávajú obyvatelia mesta a/ orgánmi mesta
b/ miestnym referendom
c/ verejným zhromaždením obyvateľov mesta.
 
3/   Mesto vykonáva samosprávne funkcie určené v § 4 ods. 3   zákona č. 369/1990 Zb.           o obecnom zriadení  a to najmä:
a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva
súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
e/ utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
g/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä  nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j/ obstaráva a schvaľuje územno - plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodným podmienok na bývanie v meste,
k/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
l/ zakladá, zriaďuje , zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m/ organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
n/ zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, r/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s/ vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku a ďalšie prenesené pôsobnosti štátnej správy, pokiaľ tak ustanovuje osobitný právny predpis.4/
4/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

5/   Mesto   spolupracuje   v záujme    rozvoja   mesta   s politickými   stranami   a hnutiami,   s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami , ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
 
6/ Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať Všeobecne záväzné nariadenia / §6 zákona o obecnom zriadení /. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.


II. časť

ORGÁNY MESTA SENICA
Čl. 5
Základné ustanovenia

1/ Orgánmi mesta sú:
a/ mestské zastupiteľstvo b/ primátor mesta

2/ Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné , kontrolné a poradné orgány ako aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.5/

3/ Mestské zastupiteľstvo v Senici zriaďuje najmä: a/ mestskú radu
b/ komisie mestského zastupiteľstva c/ hlavného kontrolóra
d/ mestskú políciu
e/ mestský hasičský zbor

Čl. 6
Mestské zastupiteľstvo

1/ Mestské zastupiteľstvo v Senici je zastupiteľský zbor mesta zložený z  poslancov  zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo. Voľby do orgánov samosprávy upravuje samostatný zákon. /6

2/ Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou: a/ primátora,
b/ zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
d/ podľa osobitného zákona / napr. zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry/

3/ Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä mu je vyhradené v súlade s § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení:
a/ určovať počet poslancov mestského zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie b/ určuje počet členov mestskej rady
c/ voliť a odvolávať:  - mestskú radu
- hlavného kontrolóra
 
d/ vymenúvať a odvolávať náčelníka mestskej polície a veliteľa mestského hasičského zboru na návrh primátora
e/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
f/ schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa §20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, schvaľovať tvorbu
a použitie peňažných fondov mesta,
g/ schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
h/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
ch/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
i/ uznášať sa na nariadeniach,
j/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
k/ určovať plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie / úväzku / primátora“, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie/úväzku/ .
Určovať plat zástupcu primátora .
l/ určiť rozsah výkonu funkcie / úväzku/ hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
m/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich / riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta
v právnickej osobe,
n/ schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriadenie spoločného obecného úradu,
o/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, p/ udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
r/ ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.
s/ štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

4/ Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva.

5/ Postavenie mestského zastupiteľstva upravuje § 10,11,11a,11b,12 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 7
Miestne referendum

 
1/ Mestské zastupiteľstvo vyhlási  miestne referendum , ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce,  ako aj zmenu názvu obce
b) odvolanie starostu / podľa § 13a ods. 3 z. o obecnom zriadení /,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

2/  Mestské   zastupiteľstvo   môže   vyhlásiť   miestne   referendum   aj   pred   rozhodnutím  o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.

3/ Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho  referenda  do troch dní od doručenia zápisnice o  výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
4/ Mesto Senica ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.


Čl. 8
Zhromaždenie obyvateľov mesta

1/ Na prerokovanie dôležitých vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej časti.
2/ Mestské zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej časti vždy, ak o to požiada: a/ 30 % poslancov mestského zastupiteľstva
b/ petíciou najmenej 20 % oprávnených voličov mesta, alebo jej časti.
3/ Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli Mestského úradu, v Našej Senici, vo video texte TV SEN  a oznámením na verejných tabuliach.
4/ Na konaní zhromaždenia obyvateľov mesta sa spisuje prezenčná listina prítomných obyvateľov a základné veci, ktoré boli predmetom rokovania zhromaždenia obyvateľov mesta.


Čl.9
Primátor mesta Senica

1/ Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon. /6

2/ Primátor skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

3/ Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou a/ poslanca mestského zastupiteľstva,
b/ zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
d/ predsedu samosprávneho kraja,
e/ vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 
f/ podľa osobitného zákona. /7

4/ Primátor
a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon o obecnom zriadení  neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia
b/ vykonáva mestskú správu,
c/ zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
e/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu.


5/ Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení./ 8,9,10


6/ Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní od ich schválenia  mestským zastupiteľstvom. Ak je zriadená mestská rada,
primátor  prerokuje  uznesenie  mestského  zastupiteľstva  pred  pozastavením  jeho  výkonu   v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

7/ Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra  a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora

8/ Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

9/ Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 €, ak
a/ poruší nariadenie,
b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

10/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa odseku 9 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia  alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 9 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o  uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. /12 Pokuta je príjmom mesta.
 
11/ Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon. /13

12/ Mandát primátora zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, b/ uplynutím funkčného obdobia,
c/ vzdaním sa mandátu,
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f/ vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
g/ zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
h/ v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i/ smrťou,
j/ zrušením mesta.

13/ Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu.  Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

14/  Mestské zastupiteľstvo
a/ vyhlási miestne referendum  o odvolaní primátora, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov, /11
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b/  môže  vyhlásiť miestne referendum o  odvolaní  primátora,  ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

15/ O návrhu podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Čl.10
Zastupovanie primátora

1/ Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na  celé  funkčné  obdobie  poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí,  zástupcu  primátora zvolí MsZ.
2/ Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu  primátora.
3/ Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení, ktoré určuje rozsah kompetencií v čase prítomnosti  primátora  a rozsah  kompetencií v čase neprítomnosti primátora,
 
4/ Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora.
5/ Zástupca primátora je členom mestskej rady.
6/ Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods. 1  písm.
c) až i) zákona o obecnom zriadení, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
7/ Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa odseku 6, patrí plat podľa osobitného zákona. /13

 

Čl.11
Hlavný kontrolór mesta

1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. /14 Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú  činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. /15

2/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou a/poslanca mestského zastupiteľstva,

b/ primátora,

c/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, d/ iného zamestnanca mesta,
e/ podľa osobitného zákona. /7

3/ Predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie a plat hlavného kontrolóra upravuje §18 a §18 c zákona o obecnom zriadení.

4/ Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
a/ kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktoré mesto užíva podľa osobitných predpisov, 16/ kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností /17 a petícií, /18 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta  a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. /19

b/ kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
- mestský úrad, mestská polícia
 
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú  s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to        v rozsahu

- dotýkajúcom sa tohto majetku,

- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 1/ v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

c/ kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní podľa § 27.

5/ Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. /15 Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mesto uznesením.

6/ Úlohy hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór:

a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení
b/ predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e/ predkladá mestskému zastupiteľstvu štvrťročne správu o kontrolnej činnosti,
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,

7/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

8/ Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

9/ Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského  zastupiteľstva alebo primátorovi.

Čl.12
Mestská rada

 
1/ Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov  v mestskom zastupiteľstve.

2/ Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.

3/ Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

4/ Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

5/ Mestská rada najmä:
a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých útvarov mestského úradu a mesta Senica,
b/ zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi nakladania s majetkom mesta a rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení,
c/ pripravuje a prerokúva materiály, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva a zaujíma k nim stanoviská,
d/ organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva, utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov
a pripomienok,
e/ plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
6/ Rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo“.


Čl.13
Komisie mestského zastupiteľstva

1/  Mestské  zastupiteľstvo zriaďuje  komisie ako  svoje  stále  alebo   dočasné  poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje najmä tieto stále komisie:
- komisia finančná
- komisia pre podnikateľskú činnosť, správu mestského majetku, obchodu a služieb
- komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu
- komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov
- komisia pre vzdelávanie a kultúru a zbor pre občianske záležitosti
- komisia mládeže
- komisia športu
- komisia pre ochranu verejného poriadku  a životného prostredia
- komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 
- komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností.

2/ Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

3/ Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorý je vždy poslancom mestského zastupiteľstva. Podpredsedu komisie volí komisia na svojom prvom zasadnutí. Mestské zastupiteľstvo volí tajomníka komisie, určuje počet členov komisie a určuje im úlohy podľa potrieb a podmienok.

4/ Tajomník komisie je zamestnanec mestského úradu a navrhuje ho primátor mesta.

 
5/ Predseda komisie:
 

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie jej zasadnutia, spoločne s tajomníkom pripravuje program zasadnutia,
- zostavuje plán činnosti komisie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva, s mestskou radou, s mestským úradom,
- zastupuje komisie navonok
 

Podpredseda komisie:
- v prípade neprítomnosti predsedu komisie vykonáva úlohy predsedu komisie
 
Tajomník komisie:
 

- spoločne s predsedom vypracúva návrh plánu činnosti komisie
- zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie
- vyhotovuje zápisnicu o zasadnutí komisie a prijatých uzneseniach
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí
 

 
Členovia komisie:
 

- plnia úlohy, ktorými ich poverí predseda komisie, alebo na ktorých sa komisia  uzniesla na svojom zasadnutí
 

6/ Komisie sa schádzajú podľa potreby alebo pred rokovaním mestského zastupiteľstva .

7/ Rokovanie komisií upravuje rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


Čl.14
Úlohy komisií  mestského zastupiteľstva

a/ Komisia finančná
- prerokováva návrh rozpočtu mesta, jeho zmeny, rozpočtové opatrenia a správy o plnení rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení
- prerokováva záverečný účet mesta
- prerokováva VZN o miestnych daniach a poplatku a ich zmeny a doplnky
- prerokováva návrh na prijatie návratných zdrojov financovania
- vyjadruje sa  k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo založených
 
právnických osôb
- vyjadruje sa k návrhom na zakladanie, zrušovanie právnických osôb zriadených alebo založených mestom
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom   dotýkajú  úloh komisie

b/ Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu mestského majetku, obchodu a služieb
- prerokováva koncepcie a zámery  rozvoja mesta  a programové dokumenty mesta
- prerokováva  návrhy na nakladanie s majetkom mesta
- prerokováva správy o stave majetku mesta a majetku mesta zvereného do správy alebo nájmu právnických osôb založených alebo zriadených mestom
- prerokováva VZN týkajúce sa poskytovania služieb, obchodu a nakladania s majetkom mesta
- prerokováva správy o poskytovaní pohrebných a cintorínsky služieb na území mesta a v časti Čáčov a Kunov
- vyjadruje sa k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo založených právnických osôb
- vyjadruje sa k návrhom na zakladanie, zrušovanie právnických osôb zriadených alebo založených mestom
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

c/  Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu
- prerokováva koncepcie a zámery rozvoja mesta a programové dokumenty mesta
- prerokováva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta - jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny
- prerokováva VZN týkajúce sa územnoplánovacej dokumentácie a statickej dopravy v meste
- vyjadruje sa k vlastnej investičnej činnosti a k investičnej činnosti s významnými dopadmi na mesto
- prerokováva VZN týkajúce sa územného plánu, investičnej činnosti a statickej dopravy
- vyjadruje sa k dispozíciám s majetkom mesta z titulu súladu s územným plánom mesta
- predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií, ich údržbu a opravy
- vyjadruje sa k statickej doprave v meste a k návrhom dopravného značenia
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

d/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov
- prerokováva koncepcie rozvoja sociálnych služieb v meste a správy o činnosti sociálnych služieb na území mesta
- vyjadruje sa k zriaďovaniu zariadení sociálnych služieb na území mesta
- prerokováva správu o činnosti ZSS Senica, n.o.
- prerokováva VZN týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb, sociálnej kurately, poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v jedálňach pre dôchodcov, podmienok  prideľovania nájomných bytov a odpredaja bytov
- vyjadruje sa k bytovej politike mesta
- preveruje opodstatnenosť žiadostí na pridelenie bytu a zaradenie  do evidencie čakateľov
- vyjadruje sa k žiadostiam o odpredaj bytov
 
- prerokováva správu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti na území mesta
- vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica
- prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a TTSK Trnava a z iných zdrojov na podporu  rozvoja sociálnych
a zdravotných služieb na území mesta
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

e/  Komisia pre vzdelávanie a kultúru a zbor pre občianske záležitosti
- pôsobí ako koordinátor jednotlivých organizácií a inštitúcií na území mesta pri zabezpečovaní a rozvoji kultúry v meste
- zabezpečuje Vyhodnotenie kultúrnych a pedagogických pracovníkov
- spolupôsobí pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja kultúry v meste na príslušný rok
- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských a športových podujatí v meste
- prerokováva správu o činnosti MsKS
- prerokováva koncepcie a zámery  rozvoja mesta
- prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva školstva SR a TTSK Trnava a z iných zdrojov  na podporu kultúrnych aktivít na území mesta
- vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica
- prerokováva správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta
- prerokováva VZN týkajúce sa školstva, kultúry a určovania názvu ulíc
- prerokováva a vyjadruje sa k informácii o činnosti zboru pre občianske záležitosti
- vyjadruje sa k stavu písania kroniky mesta, vydávania periodika Naša Senica a obsahu Televízneho vysielania TV SENO
- vyjadruje sa k návrhom na názvy ulíc a verejných priestranstiev
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

f/   Komisia mládeže
- pôsobí ako iniciátor a koordinátor akcií mládeže na území mesta
- prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva školstva SR a TTSK Trnava a z iných zdrojov na podporu mládežníckych aktivít na území mesta
- spolupracuje so Študentským parlamentom pri tvorbe koncepcie práce s mládežou na príslušný rok
- vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica
- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských a športových podujatí v meste v spolupráci s referátom kultúry a Europe Direct MsÚ
- prerokováva koncepcie a zámery  rozvoja mesta
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

g/  Komisia športu
- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v meste
- zabezpečuje organizovanie tradičných športových podujatí – Silvestrovský beh, vyhodnotenie Športovec roka, Záhorácky maratón
- prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva školstva SR, Asociácie športových jednôt a športu pre všetkých, TTSK  Trnava a z iných zdrojov na podporu
 
športových  aktivít na území mesta
- vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica
- vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja a podpory športu  v meste
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

h/  Komisia pre ochranu verejného poriadku  a životného prostredia
- prerokováva správu o činnosti MsP a MsHZ a prehodnocuje pravidelne situáciu dodržiavania verejného poriadku , ochrany životného prostredia , požiarno- bezpečnostnej situácie v meste a ochrany obyvateľstva pred živelnými pohromami
- prerokováva a vyjadruje sa k VZN týkajúcim sa tvorby a ochrany životného prostredia, verejného poriadku, poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad a požiarnej ochrany mesta
- prerokováva koncepcie a zámery  rozvoja mesta
- vyjadruje sa k systému skládkovania a nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom
- vyjadruje sa k investičným zámerom na území mesta z hľadiska dopadov na životné prostredie
- vyjadruje sa ku koncepcii ochrany, výsadby, údržby a výrubu drevín
- vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

ch/Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
- prešetruje sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

i/  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- úlohy komisie sú určené ústavným zákonom č. 357/2004 Z.Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

j/  Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností.
- koordinuje, pripravuje a realizuje preventívne aktivity v oblasti prevencie kriminality a drogových závislostí
- združuje orgány miestnej štátnej správy, špecializovanej štátnej správy, samosprávy, polície a prokuratúry, inštitúcie pôsobiace v oblasti výchovy, vzdelávania, kultúry, osvety a športu, ktoré spolupracujú v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti
a drogových závislostí
- prerokováva koncepcie a zámery mesta v oblasti prevencie kriminality a iných protispoločenských činností
- prerokováva ďalšie materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ a ktoré sa svojím obsahom  dotýkajú  úloh komisie

Čl. 15
Mestský úrad Senica

1/ Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva      a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
 
2/ Mestský úrad najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta vydaných v správnom konaní,
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta,
e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov založených a zriadených mestom, f/ zabezpečuje  výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto,
g/ plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia orgánov mesta.

3/  Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu.

4/ Organizačnú štruktúru a organizačný poriadok  mestského úradu schvaľuje primátor.

5/ Organizačná štruktúra orgánov mesta a mestského úradu tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu. 6/   Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
Čl.16
Prednosta Mestského úradu

1/   Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu.

2/ Funkciu prednostu Mestského úradu v Senici môže vykonávať iba ten, kto má vysokoškolské vzdelanie.

3/ Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy, a/  organizuje prácu mestského úradu,
b/  zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu,
c/ podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, d/ zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom
poradným,
e/ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor a mestské zastupiteľstvo.

4/   Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor.

5/ Prednosta mestského úradu má zástupcu pre veci ekonomické, ktorého do tejto funkcie vymenúva a odvoláva primátor.

Čl.17
Mestská polícia

1/ Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

2/ Mestská polícia je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní    mestských vecí verejného  poriadku,  ochrany  životného  prostredia  v meste  a plnení  úloh  vyplývajúcich zo
 
všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení    mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

3/ Mestskú políciu vedie a jej prácu organizuje náčelník, ktorého vymenováva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Náčelník mestskej polície má zástupcu pre výkon policajnej služby         a zástupcu pre prevenciu. Zástupcov menuje a odvoláva primátor na návrh náčelníka.

4/ Mestská polícia najmä:
a/ zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov,
c/ dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d/ dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
f/ ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom /21 a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky /22 spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, /23 objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

5/ Organizáciu, riadenie všeobecné oprávnenie a ďalšie vzťahy mestskej polície upravuje zákon SNR  č.  564/1991  Zb.  o obecnej  polícii  v znení  neskorších  predpisov,  VZN  č.  2  o mestskej polícii a organizačný poriadok mestskej polície.

Čl.18
Mestský hasičský zbor

1/ Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe zákona č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení    v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriadilo  Mestský hasičský zbor.

2/ Mestské zastupiteľstvo určuje organizáciu Mestského hasičského zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva.

3/ Na čele Mestského hasičského zboru je veliteľ. Do funkcie ho vymenúva na návrh primátora MSZ v Senici na 4 ročné obdobie.

4/  Mestský hasičský zbor :
a/ plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov na území mesta,
b/ vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 
c/ vykonáva preventívno - výchovnú činnosť,
d/ podiela sa na zabezpečovaní odbornej prípravy členov dobrovoľného hasičského zboru, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
e/ podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol, f/ podieľa sa na plnení  úloh  na úseku CO,
g/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku, pokynov primátora mesta, uznesení MsZ, zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a VZN č. 24 Požiarny poriadok mesta.


Čl. 19
Mestské výbory

1/ Mesto môže zriaďovať v častiach mesta mestské výbory. Členmi výborov sú  všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnom volebnom obvode, občania príslušnej časti mesta časti mesta zvolení mestským zastupiteľstvom a členovia mestskej polície.

2/ Výbory v častiach mesta reprezentujú obyvateľov časti mesta a podieľajú sa  na  samospráve mesta.

3/ Mestský výbor je poradný a iniciatívny orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

4/ Počet mestských výborov, ich obvody a počty členov mestských výborov určí mestské zastupiteľstvo do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie

5/ Základnou úlohou výborov je uplatňovanie záujmov jednotlivých častí mesta a zapájanie občanov do riešenia verejných  vecí mesta.

6/ Rozhodnutia týkajúce sa obvodu výborov, najmä zmeny názvu mestských častí, ulíc, verejných priestranstiev, schválenia územných plánov zón, možno len po predchádzajúcom prerokovaní v mestskom výbore.

7/ Mestské výbory nemajú právnu subjektivitu ani rozhodovaciu právomoc.

Čl. 20
Základné úlohy mestských výborov.

Mestské výbory najmä:
1/ Informujú občanov prostredníctvom poslancov volebného obvodu  o rozhodnutiach prijatých mestským zastupiteľstvom  a ďalšími orgánmi mesta,

2/   Spolupracujú pri plnení úloh mesta.

3/  Organizujú účasť občanov pri riešení otázok rozvoja mesta,

4/ Uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta, mestských podnikoch      a organizáciách v pôsobnosti mesta,

5/  Zvolávajú zhromaždenia obyvateľov mestskej časti alebo volebného obvodu,
 
6/ Upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.

7/ Orgány mesta, mestské podniky, organizácie a zariadenia sú povinné sa zaoberať požiadavkami, stanoviskami a pripomienkami výborov a oboznamovať ich so spôsobom vybavenia najneskôr v lehote 14 dní.

Čl.21
Organizačné usporiadanie výborov

1/ Členmi výboru sú poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí boli zvolení v príslušnom volebnom obvode a obyvatelia obvodu na základe dobrovoľnosti, na základe občianskych návrhov a návrhov politických strán a hnutí a členovia mestskej polície.

2/ Na čele výboru je predseda, poslanec, ktorého si zvolia členovia výboru na svojom prvom zasadnutí.

3/ Administratívne práce mestského výboru zabezpečuje tajomník mestského výboru.

4/  Členstvo  vo  výbore  zaniká  v prípadoch,  ak  sa  člen  výboru  bez  vážnych  dôvodov      a ospravedlnenia nezúčastní 3 krát po sebe zasadnutia výboru alebo ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru.


Čl.22
Vzťah mestských  výborov k orgánom mesta

1/ Primátor mesta minimálne dva krát ročne zvoláva poradu predsedov mestských výborov na riešenie konkrétnych úloh rozvoja mesta a riešenie podnetov a pripomienok mestských výborov.

2/ Právo ukladať úlohy mestským výborom má primátor mesta a mestské zastupiteľstvo.

3/ Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva otázky, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti, mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie až po predchádzajúcom prerokovaní stanoviska dotknutého mestského výboru. O zaujatie stanoviska mestského výboru požiada primátor predsedu výboru. Ak predseda výboru neoznámi primátorovi stanovisko do 14 dní odo dňa doručenia dožiadania, má sa za to, že mestský výbor nemá pripomienky.

4/  Mestský  úrad  zabezpečuje  odborné  podklady,  písomnosti,  administratívu,  materiálnu  a technickú pomoc potrebnú pre činnosť mestského výboru.

5/ Mestské výbory spolupracujú s komisiami mestského zastupiteľstva, s mestskou políciou  vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

III.časť

MAJETOK MESTA, ROZPOČET MESTA A HOSPODÁRENIE MESTA
 
Čl.23
Majetok mesta

1/ Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. 2/ Majetok mesta slúži  na plnenie úloh mesta.
3/ Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak  osobitný predpis nestanoví inak.
4/ Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť
a na výkon samosprávy mesta.
5/ Majetok mesta, ktorý slúži  na verejné účely / najmä pre  miestne komunikácie
a iné verejné priestranstvá /, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať,  ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
6/ Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje zákon SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie – zásady hospodárenia s majetkom mesta Senica.

Čl.24
Financovanie mesta, rozpočet mesta a rozpočtové opatrenia

Postavenie rozpočtu mesta, jeho funkciu, tvorbu, obsah, zostavovanie rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení naň napojených, rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu, použitie prostriedkov rozpočtu, pravidlá hospodárenia s nimi, kontrolu ich dodržiavania a vzťah rozpočtu mesta k štátnemu rozpočtu (ŠR), rozpočtu vyššieho územného celku (VÚC), k právnickým (PO) osobám a fyzickým osobám (FO) atď. ustanovuje najmä zákon NR SR 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta – o rozpočtových pravidlách a ďalšie súvisiace všeobecne záväzné nariadenia a interné  smernice mesta.


Čl.25
Dotácie z rozpočtu mesta a peňažné fondy

1/ Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

2/ Mesto vytvára vlastné peňažné fondy , ktorých zdrojmi môžu byť najmä: prebytok rozpočtu  za  uplynulý  rok,   zisk  z podnikateľskej  činnosti,  zostatky  týchto  fondov z minulých rozpočtových rokov a pod. Zostatky fondov koncom roka neprepadajú, o použití fondov rozhoduje MsZ.

b/ povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov c/ viazanie rozpočtových prostriedkov.
 
Čl.26
Proces schvaľovania rozpočtu a právna úprava rozpočtových pravidiel

Návrh rozpočtu mesta je pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom      v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záve- rečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
Mesto vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Mesto dáva overiť ročnú účtovnú závierku v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené napríklad zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.   523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IV. časť

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Čl.27
Poslanci mestského zastupiteľstva

1/ Poslanec mestského zastupiteľstva je volený v priamych voľbách na volebné obdobie štyroch rokov. Spôsob voľby upravuje osobitný predpis. /6 Počet poslancov určuje mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitným predpisom. /26

2/  Poslanec mestského zastupiteľstva je povinný najmä
a/  zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b/ zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c/ dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, rokovací poriadok
mestskej rady, rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d/ obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov.

3/ Poslanec mestského zastupiteľstva je oprávnený najmä
a/ predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b/ interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c/ požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb , ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e/ zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
f/ požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 
4/ Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva upravuje §25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

5/ Ďalšie podmienky výkonu funkcie poslanca, ďalšie práva a povinnosti  upravuje § 25 ods.
5  - ods. 9 zákona o obecnom zriadení.


V. časť

SPOLUPRÁCA OBCÍ
Čl. 28
Spolupráca obcí
Vnútroštátna spolupráca a medzinárodná spolupráca

1/ Mesto môže spolupracovať na základe zmluvy s obcami a mestami za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.

2/ Mesto môže na základe zmluvy zriaďovať združenia obcí /27, zriaďovať alebo zakladať právnické osoby podľa osobitného predpisu. /28

3/ Mesto môže v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy na samosprávu zriadiť Spoločný obecný úrad v Senici.

4/ Spoločný obecný úrad sa zriaďuje na základe zmluvy s obcami, pričom spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. Zriadenie Spoločného obecného úradu podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Senici a príslušných obecných zastupiteľstiev. Náležitosti zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu upravuje §20a zákona o obecnom zriadení.

5/ Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov. Uzavieranie medzinárodných dohôd podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva a vzťahuje sa na ne ustanovenie § 21 zákona o obecnom zriadení.

Čl.29
Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami

V záujme plnenia samosprávnej pôsobnosti a prenesenej pôsobnosti štátnej správy mesto Senica spolupracuje s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami.

VI.časť SYMBOLY MESTA
 


1/ Symboly mesta sú: a/ erb mesta
b/ vlajka mesta, c/ pečať mesta.
 
Čl. 30
Symboly mesta

 

2/ Podrobné vyobrazenie mestských symbolov tvorí prílohu tohto Štatútu.

3/ Právnické a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta.

4/ Erbom mesta a vlajkou mesta sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta.

5/ Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mesta zodpovedá ten, kto ich použil.

6/ Pri slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, pri slávnostnom zhromaždení, pri príležitosti stretnutí s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto, pri slávnostných obradoch v obradnej sieni Mestského úradu v Senici a pod. primátor mesta používa insígnie mesta, ktoré zároveň aj uschováva.

Čl.31
Erb mesta

1/ Erb mesta bol posúdený v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SSR 2.apríla 1987 a bol schválený plenárnym zasadnutím Mestského národného výboru v Senici dňa 23.6.1987 uznesením č. 58/87.

2/ Erb mesta Senica má takúto podobu: zo spodného okraja modrého štítu vyrastá strieborná postava rytiera so zlatými vlasmi / Martin /, držiaceho pred sebou vodorovne zlatý meč, ktorým roztína červený plášť.

3/ Erb mesta sa používa na písomnostiach mesta, na propagačných materiáloch mesta, pri slávnostných príležitostiach , pri prezentácii mesta  a pod.

Čl.32
Vlajka a zástava mesta

1/ Vlajka mesta vychádza z farieb erbového znamenia a tvoria ju štyri rovnako široké vodorovné pruhy zhora nadol alebo zľava doprava : biely, červený, modrý a žltý. Vlajka  podľa zásad domácej mestskej vlajkovej tvorby je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky / tzv. lastovičí chvost/. Pomer dĺžky a šírky je 3:2.

2/ Zástava mesta je tvorená podľa mestskej vlajky, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia  sa praktickými a estetickými hľadiskami.

3/ Vlajka a zástava mesta sa používajú pri významných udalostiach mesta.

Čl.33
Pečať mesta

 
1/ Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom „ Pečať mesta Senica“ v slovenskom a latinskom jazyku.
2/ Pečať mesta uschováva primátor mesta. 3/ Pečať mesta sa používa:
a/ na  pečatenie významných listín a dokumentov,
b/ na listinách o udelení čestného občianstva mesta Senica, c/ v ďalších prípadoch určených primátorom mesta.

Čl.34
Čestné občianstvo mesta

1/ Osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mestské zastupiteľstvo  udeliť  čestné občianstvo mesta.

2/ Čestné občianstvo mesta možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta  nezakladá štátne občianstvo.

3/ Návrh na udelenie čestného občianstva mesta predkladá primátor mesta a mestská rada.

4/ O udelení čestného občianstva mesta sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa pečatí pečaťou mesta. Ak sa čestné občianstvo udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je  v jazyku toho, komu sa čestné občianstvo udeľuje.

5/ Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti  zapisuje do „ Pamätnej knihy mesta Senica“.

6/ Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo mesta, má právo podieľať sa na samospráve mesta v rozsahu určenom v § 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

7/ Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov
čestný občan mesta nie je tejto pocty hoden.

Čl. 35
Vyznamenania mesta

1/ Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, výkony ktoré reprezentujú určitú oblasť športu alebo kultúry alebo ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, môže mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením „ Ceny mesta Senica“.

2/ Cenu mesta Senica vyjadruje plaketa zobrazujúca erb mesta.

3/ Cenu mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora alebo mestskej rady . 4/ Odovzdanie ceny mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom.
 
5/ Činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta, môže byť ocenená  udelením  vyznamenania „ Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta“.

6/ Udelenie „Ceny mesta Senica“ a „ Verejného uznania za zásluhy o rozvoj mesta“ je  spojené so zápisom do  „ Pamätnej knihy mesta Senica“.

Čl. 36
Kronika mesta

1/ Mesto Senica vedie svoju kroniku.

2/ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Zápisy dokumentujú spoločensko – politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným
a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila a ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v meste. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia / fotografie, dokumenty, videozáznamy,  zvukové  snímky  a pod./  Kronikár  pri  získavaní  podkladov  spolupracuje   s právnickými a fyzickými osobami na území mesta.

3/ Kronikára vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.


Čl. 37
Pamätná kniha mesta Senica

1/ Pamätná kniha mesta Senica sa vedie v úradnom jazyku.

2/ Zápisy do Pamätnej knihy mesta Senica sa vykonávajú pri príležitosti: a/ udelenia Čestného občianstva mesta Senica,
b/ udelenie Ceny mesta Senica,
c/ udelenia Verejného uznania za zásluhy o rozvoj mesta, d/ významných udalostí mesta,
e/ významných návštev mesta,
f/ významných životných jubileí občanov mesta Senice, ktorí sa pričinili o jej rozvoj, g/ mimoriadnych významných príležitostí občanov mesta Senice.

VII. časť
Čl. 38
Prechodné a záverečné ustanovenia

1/ Štatút mesta Senica upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, jej orgánov, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, rieši širšie vzťahy mesta , symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a vyznamenaní.

2/ Ďalšie skutočnosti, vzťahy a podrobnosti, ktoré neupravuje tento štatút sa riadia ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

3/ Štatút mesta Senice, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Senici trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
 
4/ Súčasťou Štatútu sú:
a/ vyobrazenie erbu mesta b/ vyobrazenie vlajky mesta

5/ Samostatnými prílohami Štatútu sú:
a/ Organizačná štruktúra mesta Senica.
b/ Rokovacie poriadky orgánov mestského zastupiteľstva c/ Všeobecne záväzné nariadenia mesta Senica.

6/ Dňom účinnosti tohto Štatútu sa ruší Štatút mesta Senice, ktorý bol schválený 12.decembra 1991 uznesením MsZ č.9/F/91 a nadobudol účinnosť dňom 29. januára 1992 v znení neskorších doplnkov.
7/ Štatút mesta bol schválený uzn. MsZ č. 5/07/N prijatým na 5. riadnom zasadaní mestského zastupiteľstva  konanom  dňa 21. júna 2007.
8/ Štatút nadobúda účinnosť dňom 21. júna 2007.
9/ Dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta Senica bol schválený uzn. MsZ č. 25/2010/0/1,2 prijatým na 25.riadnom zasadaní mestského zastupiteľstva konanom dňa 16. septembra 2010. Dodatok Štatútu nadobúda účinnosť dňom 17. septembra 2010. Zároveň sa ukladá prednostke Mestského úradu vydať úplné znenie Štatútu mesta.
10/ Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta Senica bol schválený uzn. MsZ č. 23MsZ/2014/179, prijatým na 23. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 25. septembra 2014. Dodatok Štatútu nadobúda účinnosť dňom 26. septembra 2014.

 

 

 

 


RNDr. Ľubomír Parízek primátor mesta Senica
 


Vysvetlivky:

1/   Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých z.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2/ § 52 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
3/ Opatrenie Ministerstva vnútra SR č. 28/1996 Z.z. , ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v SR
4/  Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení z.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
5/   napr. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
6/   z.č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
7/ Napríklad zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 8/   § 20 Občianskeho zákonníka
§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka 9/   § 9 ods. 1 Zákonníka práce
10/ § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 11/ Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
12/ Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
13/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
14/ Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
15/ Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
16/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov
17/ Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
18/ Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
19/ Napríklad zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
20/ Zákon č. 9/2010  Z.z. o sťažnostiach
21/ Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
22/ §22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
23/ Zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemným komunikáciách v znení neskorších predpisov
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
24/ zákon 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
25/ Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
26/ Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
27/ § 20 b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 28/ Obchodný zákonník, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. , 523/2004 Z.z.
zákon NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!