Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 03.07.2017 - 14:39  //  aktualizácia: 29.09.2017 - 14:19  //  zobrazené: 53

Uznesenia MsZ č. 17/2017

číslo: 17/2017  |  dátum konania: 29.06.2017  |   zápisnica (pdf)

U Z N E S E N I A

prijaté na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

29. júna 2017.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 17/2017/475 –514 :

 

Uznesenie č. 475:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program 17. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29. júna 2017 s vypustením bodu  č. 5 – Správa o stave nezamestnanosti

H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:20 proti:0 zdržal sa:0,2 nehlasovali počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 476:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: I. Paveska, Ľ. Krištofová, D. Bartošová

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22      proti:0     zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 477:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 29.06.2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:22      proti:      zdržal sa:0        počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 478:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b.

H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval  počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 479:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 13. júna 2017.

2. Uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 4. mája 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21  proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 480:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol.  s r.o. Senica v roku 2016 a zámery spoločnosti na rok 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:22   za:22        proti:0      zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 481:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Výročnú správu Stoma  Senica, a. s. za rok 2016.

H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:21  proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 482:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Výročnú správu Polikliniky Senica n. o. k 31.12.2016.

s pripomienkou

H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:20 proti:0 zdržal sa:0,2 nehlasovali počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 483:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Výročnú správu - Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2016.

H l a s o v a n i e : prítomných:22  za:22     proti:     zdržal sa:0             počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 484:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informatívnu správu - Technické služby Senica a. s. za rok 2016.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22     proti:0      zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 485:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v článkoch 3,9 a 10

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22       proti:0    zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 486:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj časti  pozemku  reg. EKN p.č. 1615/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 2044 m2, ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č.003/2017 ako novovytvorený  pozemok reg. CKN parc. č. 1219/6, druh pozemku zastavané  plochy  a nádvoria vo výmere 221 mv  k.ú. Senica spoločnosti: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 239 542 za cenu:

30 € / m2

Špecifické podmienky kúpnej zmluvy:

1. Kupujúci sa zaväzuje pri zmene využitia pozemku parc. č. 1219/6 vykonať na vlastné náklady opatrenia na zabezpečenie stability chodníka, ktorý vymedzuje hranice pozemku parc. č. 1219/6.

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok nadväzuje na areál vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho dlhodobo udržiava kosením a stará sa oň na vlastné náklady, svojím umiestnením a čiastočnou svahovitosťou je nevyužiteľný pre prípadný samostatný zámer  iného záujemcu.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný .

H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:21  proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval  počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 487:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku reg. CKN parc. č. 1661/121, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6557 m2, ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č. 15/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN parc.č. 1661/282, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria vo výmere 270 mv k.ú. Senica žiadateľom: Ľubomír Mráz a manželka Ganceceg Mrázová, obaja bytom L Novomeského 1216/78, 905 01 Senica za cenu:

30 € / m2

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Predmetný pozemok je včlenený do areálu žiadateľov a jeho odpredajom žiadateľom sa  vyrovnajú hranice dvoch susediacich areálov. Odstránenie neforemnosti pozemku umožní jeho efektívnejšie využitie a jednoduchšiu údržbu.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:21   proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 488:

MsZ v Senici

a/  s ch v a ľ u j e

prenájom pozemkov a častí  pozemkov  registra  CKN v k.ú. Senica :

pozemku  p.č. 2866/90, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 161 m2,

pozemku  p.č. 2866/151, druh pozemku  ostatné  plochy vo výmere 108 m2,

časti  pozemku  p.č. 2866/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 20762 m2 , vyznačenej na GP č. 72/2016 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2866/174 vo výmere 567 ma

časti   pozemku  p.č. 2866/89, druh pozemku  ostatné plochy  vo výmere 363 m2, vyznačenej na GP

č. 72/2016 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2866/173 vo výmere 105 m, spolu vo výmere 941 m2 spoločnosti: BOBEK  Group  s.r.o., Hviezdoslavova 473, Senica, IČO: 46 169 415 za účelom rekonštrukcie a prestavby administratívnej budovy  na polyfunkčnú  budovu  s prevádzkami so  samostatnými vchodmi na prízemí  na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1,50 €/m2/rok

 

b/ s ch v a ľ u j e

prenájom  nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu  hodného osobitného zreteľa:

Spoločnosť  je vlastníkom administratívnej budovy  so súpisným číslom  473 postavenej  na pozemku parc.č.2866/86 a pozemkov parc. č. 2866/86, 2866/110 a 2866/152  na Hviezdoslavovej ulici v Senici.

Spoločnosť  na základe  vypracovaného  projektu  na  prestavbu administratívnej na  polyfunkčnú  budovu hodlá budovu prerobiť na prevádzky so samostatnými vchodmi (na prízemí), pričom  v konaní o povolenie  prestavby   musí preukázať vzťah k dotknutým priľahlým pozemkom vo vlastníctve mesta Senica, ktorým je i nájomná zmluva. Mesto nemá zámery  na využitie predmetných pozemkov.

H l a s o v a n i e : prítomných:22   za:21     proti:     zdržal sa:1            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 489

MsZ v Senici

a/  s ch v a ľ u j e    p r e n á j o m:

časti pozemku reg. CKN p.č. 2866/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 20762 m2, vyznačenej na GP č. 43/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2866/175, druh pozemku zast. plochy a nádvoria  vo výmere 198 m2,

častí pozemkov reg. CKN p.č. 2990/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3570 m2 a  reg. EKN p.č. 215, druh pozemku ostatné plochy  vo  výmere  9667 m2, ktoré sú vyznačené  na GP

č. 43/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č.2990/46, druh pozemku  zast. plochy a nádvoria  vo výmere 136 m2   v k.ú. Senica, spolu vo výmere 334 m2 spoločnosti: BOBEK  Group s.r.o., Hviezdoslavova 473, Senica, IČO: 46 169 415 za účelom výstavby a užívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1,50 €/m2/rok

 

b/  s ch v a ľ u j e

prenájom  nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu  hodného osobitného zreteľa:

Spoločnosť  je vlastníkom administratívnej budovy  so súpisným číslom  473 postavenej  na pozemku parc.č.2866/86 a pozemkov parc. č. 2866/86, 2866/110 a 2866/152  na Hviezdoslavovej ulici v Senici.

Spoločnosť  na základe  vypracovaného  projektu  na  prestavbu administratívnej na  polyfunkčnú  budovu hodlá budovu  prestavať na polyfunkčný objekt    s rôznymi prevádzkami, v ktorých  budú poskytované služby  pre obyvateľov  predmetnej časti mesta. V  konaní o povolenie  prestavby   musí žiadateľ preukázať  vzťah k pozemku,  na  ktorom vybuduje príslušný počet parkovacích miest.  Pozemok, ktorý pri budove žiadateľ vlastní   nepostačuje  na  stanovený počet parkovacích  miest. Zámer žiadateľa nie je v rozpore s potrebami mesta, pretože rekonštrukcia budovy prispeje   k rozšíreniu služieb  pre občanov  v danej časti mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22       proti:0     zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 490:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 731 pre kat. územie Kunov ako :

  • budova so  súp. číslom 554 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 698 a pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2
  • budova so  súp. číslom 555 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 697 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2
  • budova so  súp. číslom 619 – doškolovacie stredisko, postavená na pozemku reg. CKN parc.č.666 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 585 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a  §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

 

  1. Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 731 pre kat. územie Kunov ako budova so  súp. číslom 554 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 698 a  pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2,

budova so  súp. číslom 555 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č. 697 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2

budova so  súp. číslom 619 – doškolovacie stredisko, postavená na pozemku reg. CKN parc.č.666 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 585 m2.

  1. Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu :

za  rekreačnú chatu so  súp. číslom 554 a  pozemok reg. CKN parc.č. 698 najmenej   18 000 €,

            za rekreačnú chatu so  súp. číslom 555 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697 najmenej

            18 500 €,

za doškolovacie stredisko so súp. číslom 619 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666 najmenej 282 700 €.

  1. Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku:

- v súťaži o rekreačnú chatu so súp.číslom 554 a pozemok reg.CKN parc.č. 698-         1000 €,  slovom jedentisíc eur,

-  v súťaži o rekreačnú chatu so  súp. číslom 555 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697-         1000 €, slovom jedentisíc eur,

-  v súťaži o doškolovacie stredisko so súp. číslom 619 a pozemok reg. CKN parc.č. 666 - 10 000 €, slovom desaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť   najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

  1. Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia  ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov  bude rozhodnuté  o najvhodnejšom  návrhu losovaním.
  2. Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni   jej zverejnenia  na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

  1. Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

-pri formálnych nedostatkoch  návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

       g)   Informácie o podstatných  skutočnostiach:

              1)  Na základe nájomnej zmluvy a zmluvy o nájme nebytových priestorov zo  dňa

              31.12.2008 sú nehnuteľnosti  v nájme Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o..

              Vyhlasovateľ súťaže  sa zaväzuje  zabezpečiť  ukončenie tohto  nájomného vzťahu,                                  

               čo je povinný  víťazovi súťaže  preukázať najneskôr v deň  uzatvorenia kúpnej    

                zmluvy.

              2) V súťaži o doškolovacie stredisko so súp. číslom 619   musí záujemca preukázať  

              svoj zápis v registri partnerov verejného sektora.

       h)  Prednostka MsÚ je poverená  organizovať súťaž  a  splnomocnená doplniť  ďalšie

              podmienky súťaže organizačného charakteru.

      ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre podnikateľskú činnosť  a poslanec  MsZ

             Ing. Ján Hurban,  člen MsR a poslanec  MsZ.

        i)  Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy   

             na  zasadnutí komisie. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi  

             na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

        j) Súťaž bude  vyhlásená pre každú  budovu, vrátane  pozemku pod ňou  samostatne.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:20  proti:1  zdržal sa:0,1nehlasoval  počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 491:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytu č. 3 v bytovom dome so  súp. číslom 1361 (postavenom na parcele CKN č.3565/138)  na ulici Gen. L. Svobodu  vo vchode 24 na 1. poschodí, podielu priestoru 84/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  bytového domu so súp. č. 1361 a podielu 84/10000 na pozemku  reg. CKN  parc. č.3565/138, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1683 m2 v k.ú. Senica žiadateľom: MUDr. Andrej Papp a manželka Silvia Pappová, obaja bytom Gen. L. Svobodu 1361/24, 905 01 Senica za cenu :

44 000  €

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a), ktorú je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22      proti:0     zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 492:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

zámenu areálu, pozostávajúceho zo stavieb a pozemkov v kat. území Senica:

stavba so súp. číslom 1152 – administratívna budova, postavená na pozemku reg. CKN

p.č. 2609/36,

stavba  so súp. číslom 1152 – garáže, postavené na pozemku reg. CKN p.č. 2609/37,

stavba  so súp. číslom 1152 – dielňa, postavená na pozemku reg. CKN p.č. 2609/38,

stavba so súp. číslom  1152 – sklad, postavený na pozemku reg. CKN p.č. 2609/39,

stavba  so súp. číslom 1152 – sklad, postavený na pozemku reg. CKN p.č. 2609/40,

pozemok CKN parc. č. 2609/2, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 4732 m2,

pozemok CKN parc.č. 2609/36, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 607 m2,

pozemok CKN parc.č. 2609/37, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 314 m2,

pozemok CKN parc.č. 2609/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, pozemok CKN parc.č. 2609/39, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 55 m2,

pozemok CKN parc.č. 2609/40, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 69 m2,

pozemok CKN parc.č. 2609/41, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 7 m2,

časti pozemkov CKN parc. č. 2609/1,druh pozemku orná pôda vo výmere 820 m2 a parc. č. 2612/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 596 m2, ktoré sú vyznačené na GP č.17/2017 ako:

novovytvorený pozemok CKN parc. č. 2609/67, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 239 m2,

novovytvorený pozemok parc.č. 2609/70, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 214 m2 a

novovytvorený pozemok parc.č.2609/71, druh pozemku zast. plochy a nádvoria  vo výmere 267 m2

vo vlastníctve spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. (ďalej len ,,RSMS“), Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, IČO: 44 525 371 v hodnote určenej znaleckým posudkom

na 232 000 €

 

za areál, pozostávajúci zo stavieb a pozemkov v kat území Senica :

stavba so súp. číslom 497 – prevádzková budova, postavená na pozemku reg. CKN

parc. č. 3296/3,

stavba bez súp. čísla – garáž, postavená na pozemku reg. CKN parc. č. 3296/4,

stavba bez súp. čísla – sklad, postavený na pozemku reg. CKN parc.č. 3296/5,

pozemok CKNparc.č. 3296/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 650 m2,

pozemok CKN parc.č. 3296/2, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,

pozemok CKNparc.č. 3296/3, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 121 m2,

pozemok CKN parc.č.3296/4, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 57 m2,

pozemok CKN parc.č. 3296/5, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 87 m2,

pozemok CKNparc.č. 3297/1, druh pozemku záhrady vo výmere 255 m2

vo vlastníctve mesta Senica v hodnote určenej znaleckým posudkom na 131 000 €,

s povinnosťou  mesta Senica  doplatiť   spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.

rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností  v sume 101 000 €.

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou  nehnuteľností získa mesto vhodné priestory pre aktivity a činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica a uskladnenie hasičskej techniky vrátane vozidiel. RSMS, ktoré plánovali areál predať, zámenou získajú možnosť disponovať nehnuteľnosťami pre trh porovnateľne zaujímavými ako doteraz vlastnili.

 

c/ o d p o r ú č a MsÚ

zakomponovať do rozpočtu mesta na rok 2018 náklady na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice.

H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:22 proti:0  zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 493:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 12,5 m2 pozemku reg. C KN parc.č. 3091/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 4701 m2 v k.ú. Senica žiadateľovi: Ján Radič, Hurbanova 486/7, 905 01 Senica za účelom využívania na parkovanie motorového vozidla na dobu neurčitú s výpovednou lehotou  3 mesiace za cenu:            

50 €/rok

      

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu  hodného osobitného zreteľa:

Žiadateľ je nájomcom časti pozemku parc.č. 3091/1 pri bytovom dome so súpisným číslom 486 od roku 2012 a užíva ho za účelom parkovania motorového vozidla. Žiadateľ je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a forma nájomného vzťahu mu zaručuje možnosť parkovať priamo pri bytovom dome v ktorom býva, čo je preňho vzhľadom na jeho zdravotný stav  nevyhnutné. Mesto dotknutý pozemok v súčasnosti  na plnenie úloh nepotrebuje.

H l a s o v a n i e: prítomných:22 za:18 proti:0 zdržal sa:2,2 nehlasovali  počet poslancov: 25

 

MsZ v Senici

s ť a h u j e

z rokovania materiály:

I.

Uznesenie č. 494:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

návrh na zámenu časti pozemku reg. CKN p.č. 588/95, druh pozemku orná pôda vo výmere 39051 m2,  ktorá je vyznačená na GP č. 33/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 588/296, druh pozemku orná pôda vo výmere 594 m2  v k.ú. Senica vo vlastníctve Pavel Ďurina, bytom Petrov 448, 696 65 Česká republika za časti pozemku  reg. EKN p.č. 543, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 26/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 594/9, druh pozemku zast.  plochy  a nádvoria vo výmere 201 ma novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 594/11, druh pozemku orná pôda vo výmere 38 m2, spolu vo výmere 239 m2 v k.ú. Senica vo vlastníctve mesta Senica bez povinnosti úhrady rozdielu  v hodnote zamieňaných nehnuteľností  

 

b/ s c h v a ľ u j e

návrh na prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok, ktorý  zámenou nadobudne mesto Senica tvorí rezervu cintorína a  na pozemkoch, ktoré nadobudne zámenou  Pavel Ďurina  bude vybudovaný  stavebný objekt -odbočovací pruh z  cesty I/51, ktorý bude slúžiť na napojenie novej lokality určenej na bývanie a v budúcnosti bude súčasťou  plánovaného prepojenia cesty I/51 z Vajanského ulice  s ulicou SNP. Predmetný objekt bude slúžiť potrebám verejnosti. Pre mesto je zamieňaný majetok  prebytočný .

 

II.

Uznesenie č. 495:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch  registra  EKN p.č.543, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2 a p.č. 1615/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 2044 m2 v k.ú. Senica v prospech: Pavel Ďurina, bytom 696 65 Petrov 448,  Česká republika, ktoré  spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a splaškovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 23/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č.594/1, 595/1-2,1219/3,

b/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami  na pozemky p.č.543 a 1615/1 za účelom prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia  prípojky vodovodu a splaškovej kanalizácie.

Vecné bremeno uvedené pod písmenom a) sa vzťahuje na časť zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 211 m2 a diel 3 vo výmere 19 m2  v geometrickom pláne č. 23/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č.594/1, 595/1-2,1219/3.

Vecné bremeno uvedené  v bode  b)  sa vzťahuje na celé zaťažené nehnuteľnosti.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne, vzhľadom ku skutočnosti, že jeho hodnota je zohľadnená v zámennej zmluve, uzavretej medzi mestom Senica a Pavlom Ďurinom, predmetom ktorej je  zámena  častí pozemkov EKN p.č.543 a CKN p.č. 588/95  v kat. území Senica.

 

III.

Uznesenie č. 496:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

návrh na uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecného bremena na pozemku  reg. EKN p.č.543, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2 v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva  v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov  strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie;

Vecné bremeno uvedené pod písmenom a) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 200 m2 v geometrickom pláne č. 24/2017 na vyznačenie  práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č. 594/1, 594/3, 595/2, 636.

Vecné bremeno uvedené  v bode  b)  sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne, vzhľadom ku skutočnosti, že jeho hodnota je zohľadnená v zámennej zmluve, uzavretej medzi mestom Senica a Pavlom Ďurinom, predmetom ktorej je  zámena  častí pozemkov EKN p.č.543 a CKN p.č. 588/95  v kat. území Senica.

 

H l a s o v a n i e : prítomných:23    za:17     proti:2       zdržal sa:4           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 497:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 65 – Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste Senica počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21 proti:0  zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 498:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Komenského 959,  Senica s právnou subjektivitou v úplnom znení a Štatút  Základnej školy, Komenského 959, Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22     proti:0      zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 499:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Sadová 620,  Senica s právnou subjektivitou v úplnom znení a Štatút  Základnej školy, Sadová 620, Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22        proti:0      zdržal sa:0        počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 500:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zriaďovaciu listinu Materskej školy, L. Novomeského 1209/2,  Senica s právnou subjektivitou v úplnom znení a Štatút  Materskej školy, L. Novomeského 1209/2, Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:19     za:19        proti:    zdržal sa:0        počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 501:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 63/2016 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:21        proti:0    zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 502:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2017 s následným finančným premietnutím

do Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:19 proti:0  zdržal sa:1,1 nehlasoval počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 503:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora

č. 1/17 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:21        proti:0      zdržal sa:0        počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 504:

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/17 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:21       proti:0    zdržal sa:0           počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 505:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2016.

H l a s o v a n i e : prítomných:19     za:19      proti:     zdržal sa:       počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 506:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01  Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:19     za:19        proti:  zdržal sa:0         počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 507:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017.

H l a s o v a n i e : prítomných:19     za:19        proti:0      zdržal sa:0        počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 508:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

určenie sobášnych dní na rok 2018

H l a s o v a n i e : prítomných:20 za:19  proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 509:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie.

H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:21        proti:0     zdržal sa:2         počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 510:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu Prílohy č. 1 – Zásad odmeňovania členov ZPOZu pri MsÚ v Senici účinkujúcich na občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady.

H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:21        proti:0       zdržal sa:2       počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 511:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh zmluvy podľa §20 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie medzi mestom Senica a obcou Kúty.

H l a s o v a n i e : prítomných:20 za:19  proti:0 zdržal sa:0,1nehlasoval  počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 512:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ, J.Mudrocha, Senica“ realizovaného v rámci výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy  IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 9 453,61 EUR;

 - zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

                                                                                                                        H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:22        proti:0      zdržal sa:0        počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 513:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Modernizácia odborných učební v 1.ZŠ, V.Paulínyho-Tótha, Senica realizovaného v rámci výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy  IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 8 728,22 EUR;

 - zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

                                                                                                                        H l a s o v a n i e : prítomných:20     za:20       proti:0     zdržal sa:0          počet poslancov: 25

 

 

Uznesenie č. 514 :

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica“ realizovaného v rámci výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy  ROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 35 522,27 EUR;

 - zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

                            H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:22        proti:0      zdržal sa:1        počet poslancov: 25

 

 

Návrh uznesenia vypustený z programu na 17. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 29.6.2017:

 

MsZ v Senici

b e r i e    na    v e d o m i e

Správu o stave nezamestnanosti.

Návrh vypustený z programu 17. riadneho zasadnutia MsZ.

 

 

Návrh uznesenia prerokovaný a neprijatý na 17. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 29.6.2017:

 

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj časti  pozemku  reg. EKN parc. č. 1629/1, druh pozemku orná pôda vo výmere

3316 m2, ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č.570/2017 ako novovytvorený pozemok

reg. CKN parc. č. 1407/58, druh orná pôda vo výmere 737 mv  k.ú. Senica žiadateľovi:

JUDr. Ľubomír Polák, Hurbanova 522/18, 905 01 Senica za cenu:

50  € /m2

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Žiadateľ je vlastníkom susedného  pozemku CKN parc. č.1407/10 vo výmere 17791 m2, na ktorom  hodlá realizovať zámer výstavby rodinných domov  “ IBV Topoľová“.

Zahrnutím novovytvoreného pozemku CKN parc. č. 1407/58 do projektového zámeru  žiadateľa vznikne urbanistický celok so zarovnanými hranicami stavebných pozemkov s rovnou  prístupovou komunikáciou k nim. Realizácia nového sídliskového celku prispeje k rozvoju mesta.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:21   za:      proti:0      zdržal sa:12          počet poslancov: 25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Grimm

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!