Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 16:02  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 16:10  //  zobrazené: 75

Vodná nádrž Kunov - upozornenie v zmysle § 4 ods. 2 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vodná nádrž Kunov - upozornenie v zmysle § 4 ods. 2 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") na základe podania " Vodná nádrž Kunov - návrh na využívanie a ochranu územia", doručeného listom č . CHKO/ZA/390/2017 od ŠOP SR, SCHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky zo dňa 03.11.2017 v zmysle § 4 ods. 2 zákona Vás v súlade s § 4 ods. 2 zákona upozorňuje, na výskyt chránených druhov vtákov hniezdiacich na

novovybudovanom ostrove na Vodnej nádrži Kunov v k. ú. Kunov a ich nevyhnutnú ochranu s cieľom zabezpečiť ich úspešné hniezdenie, zabránenie vzniku stresových reakcií nelietajúcich mláďat pri používaní najmä motorových plavidiel v blízkosti ostrova, zabránenie poškodzovaniu brehov pri navštevovaní ostrova a zabezpečenie pokoja pre migrujúce druhy vtákov.

Vzhľadom na aktívny rybolov ako aj rekreačnú sezónu (letnú/zimnú) a aktivít spojených s využívaním Vodnej nádrže Kunov hrozí nebezpečenstvo ohrozovania chránených druhov

hniezdiacich i migrujúcich vtákov a na základe uvedeného orgán ochrany prírody upozorňuje správcu vodnej plochy ako i užívateľov vodnej plochy na povinnosť zabezpečenia ochrany ostrova

vybudovaného za účelom ochrany a hniezdenia chránených druhov vtákov s určením nasledovných podmienok k vykonávaniu činností zabezpečujúcich ochranu prírody a krajiny nasledovne:

• celoročný zákaz vstupu na ostrov,

• celoročný zákaz vstupu do zóny vo vzdialenosti 50 m od ostrova,

• používanie vodných plavidiel a vstup na ostrovy je povolené pracovníkmi ŠOP SR alebo nimi povereným osobám za účelom vykonania monitoringu hniezdiacich populácií vtákov a prípadných zásahov do ostrovnej vegetácie pre udržanie vhodných podmienok pre hniezdenie chránených druhov vtákov,

• označenie ostrova bude zabezpečené zákazovými tabuľami,

• označenie pobrežnej oblasti vodnej nádrže informačnými tabuľami,

• označenie zóny okolo ostrova pomocou plávajúcich bójí.

Podľa § 4 ods. 2 zákona, ak činnosť uvedená v § 4 ods. l zákona vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo

k zániku ich populácie, orgán ochrany prírody túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.

Podľa § 4 ods. 1 zákona každý je pri vykonávaní činnosti , ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo

k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Chránené živočíchy je podľa § 35 ods. 1 zákona zakázané:

a) úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli,

b) úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli,

c) úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia,

rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie,

d) medzidruhovo krížiť vrátane krížencov,

 

Ing. Pavol Dynka

vedúci odboru

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!