Mesto Senica
  • SK
Titulka
publikované: 02.10.2017 - 15:11  //  aktualizácia: 09.11.2017 - 15:33  //  zobrazené: 4573

Voľby do VÚC 2017

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali v sobotu 4. novembra, priniesli veľké zmeny vo všetkých  krajoch a neobišli ani Trnavský samosprávny kraj  (TTSK). Volieb do VÚC sa v Trnavskom kraji zúčastnilo 24,74 % oprávnených voličov, pričom celoslovenský priemer bol 29,95 %. V obvode Senica prišlo k volebným urnám 9799 hlasujúcich, čo je 19,54% z oprávnených voličov. Volebná účasť v našom okrese tak bola najnižšia zo všetkých v Trnavskom kraji. Najväčší záujem o voľby v senickom okrese bol v obci Smrdáky, kde sa volieb zúčastnilo až 47,84 % voličov.

V tento deň bolo v našom meste bolo zriadených 17 volebných okrskov. Voliči po predložení občianskeho preukazu dostali k dispozícii obálku a 2 hlasovacie lístky – s kandidátmi na predsedu TTSK a kandidátmi na poslancov do zastupiteľstva TTSK. Krúžkovaním mohli vyjadriť svoju voľbu, pričom mohli označiť jedného z kandidátov na predsedu a maximálne 5 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva TTSK.

Novým županom, ktorý povedie najbližších 5 rokov Trnavský samosprávny kraj, sa stal Jozef Viskupič (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, KDH, OKS, SaS, Zmena zdola a DÚ).  Ten získal 48 584 hlasov a volilo ho 42,9% voličov. Za doterajšieho župana Tibora Mikuša, ktorý skončil druhý zo 6 kandidátov hlasovalo 34 601 ľudí, čo predstavuje 30,6% voličských hlasov.

 

Do 40 členného zastupiteľstva TTSK sme v senickom okrese volili svojich 5 zástupcov. Najväčšiu dôveru si vybojovali títo kandidáti :

Roman Sova – 2752 hlasov - OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Martin Džačovský – 2453 hlasov - Nezávislý kandidát

Pavol Kalman – 2309 hlasov - OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

Ľubomír Parízek – 2152 hlasov – Nezávislý kandidát

Peter Gerhart – 2071 hlasov - OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ

 

Nezvolení kandidáti za okres Senica:

Roman Ravas – 1975 hlasov - Nezávislý kandidát

Jakub Nedoba – 1953 hlasov - KDH, OKS, OĽANO, SaS, Zmena zdola, DÚ            

Filip Lackovič – 1879 hlasov - SDKÚ-DS  

Antónia Mikulíková – 1677 hlasov - KDH, OKS, OĽANO, SaS, Zmena zdola, DÚ  

Martin Lidaj – 1647 hlasov - SMER-SD   

Radovan Prstek – 1574 hlasov - Nezávislý kandidát

Martin Čulen     - 1560 hlasov - SZS        

Vladimír Kocourek – 1372 hlasov - SMER-SD      

Ján Kovár – 1343 hlasov - SMER-SD        

Ján Hurban – 1184 hlasov - SME RODINA - Boris Kollár  

Jaroslav Barcaj – 1088 hlasov - SNS        

Anna Hrabošová – 978 hlasov - ĽS Naše Slovensko         

Marek Tršo – 759 hlasov - ĽS Naše Slovensko   

Miroslava Poláková        - 728 hlasov - SNS           

Jaroslav Petrla – 667 hlasov - ĽS Naše Slovensko             

Vladimír Sládek – 596 hlasov - KSS          

Henrich Kovarovič – 564 hlasov - SNS    

Ľuboš Jediný – 475 hlasov - SNS              

Michal Andacký – 412 hlasov - MOST - HÍD         

Radoslav Kováč – 332 hlasov - SDKÚ-DS              

Jozef Hrubý - 304 hlasov - SNS 

Kristína Chudá – 266 hlasov - NAJ 

 

Podrobnejšie prehľady výsledkov volieb:

Výsledky - predseda TTSK - Senica

Výsledky - predseda TTSK - okrsky

Výsledky - poslanci  - Senica

Výsledky - poslanci  - okrsky

 

 


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

Čas konania volieb v našom meste: od 7.00 h do 22.00 h

Kontaktné osoby ohľadom volieb:

Mgr. Ľubica Lesayová, 034 6510101, 0905765591, email:  lubica.lesayova@senica.sk,

Mgr. Silvia Krčová, 034 6987611, email:  silvia.krcova@senica.sk

Adresa MsÚ: Mestský úrad

                        Štefánikova 1408/56

                        905 25 Senica

                        Slovenská republika  

Lehota delegovania do okrskových volebných komisií: 5. október 2017


Informácie pre voliča

 

I

Dátum a čas konania volieb

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

 

III

Právo byť volený

 

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV

Spôsob hlasovania

 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 

Okrsková volebná komisia


Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsokOznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a  podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne mestského úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017Kandidáti: 


1.    József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

2.     Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 r., riaditeľ, Opoj, nezávislý kandidát 

3.    Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65 r., predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý kandidát 

4.    Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT 

5.    Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD 

6.    Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017Volebný obvod číslo 5 – Senica
Počet volených poslancov: 5


Kandidáti:

1.    Michal Andacký, 28 r., súkromný podnikateľ, Senica, MOST - HÍD 

2.    Jaroslav Barcaj, Ing., 51 r., ekonóm, Senica, Slovenská národná strana 

3.    Martin Čulen, MUDr., 67 r., lekár, Senica, Strana zelených Slovenska 

4.    Martin Džačovský, Ing. Mgr., 34 r., advokát, Senica, nezávislý kandidát 

5.    Peter Gerhart, RNDr., PhD., 47 r., jadrový chemik, Borský Mikuláš, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

6.    Anna Hrabošová, Mgr., 56 r., pôrodná asistentka, Šaštín - Stráže, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

7.    Jozef Hrubý, Mgr., 59 r., obchodný zástupca, Senica, Slovenská národná strana 

8.    Ján Hurban, Ing., MBA., LL.M., 34 r., viceprimátor, Senica, SME RODINA - Boris Kollár 

9.    Kristína Chudá, Mgr., 32 r., invalidný dôchodca, Senica, Nezávislosť a Jednota

10.    Ľuboš Jediný, 53 r., SZČO, Senica, Slovenská národná strana 

11.    Pavol Kalman, Ing., 52 r., ekonóm, Senica, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

12.    Vladimír Kocourek, Ing., 54 r., prednosta okresného úradu, Senica, SMER - sociálna demokracia 

13.    Radoslav Kováč, Bc., 51 r., personalista, mzdár, Štefanov, SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 

14.    Ján Kovár, Ing., 64 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prietrž, SMER - sociálna demokracia 

15.    Henrich Kovarovič, 39 r., robotník, Kúty, Slovenská národná strana 

16.    Filip Lackovič, Mgr., 35 r., SZČO, politológ, Senica, SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

17.    Martin Lidaj, Ing., 40 r., zástupca primátora, Senica, SMER - sociálna demokracia 

18    Antónia Mikulíková, JUDr., 45 r., mediátor, Dojč, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

19.    Jakub Nedoba, Mgr., 29 r., publicista, Senica, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

20.    Ľubomír Parízek, RNDr., 54 r., poslanec TTSK, Senica, nezávislý kandidát 

21.    Jaroslav Petrla, Bc., 46 r., výsluhový dôchodca, Senica, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

22.    Miroslava Poláková, Mgr., 44 r., úradníčka, Smrdáky, Slovenská národná strana 

23.    Radovan Prstek, Ing., 49 r., projektový manažér, Šaštín - Stráže, nezávislý kandidát 

24.    Roman Ravas, Mgr., 48 r., stredoškolský učiteľ, Rohov, nezávislý kandidát 

25.    Vladimír Sládek, 55 r., bezp. prac. SBS, Dojč, Komunistická strana Slovenska 

26.    Roman Sova, Ing., 49 r., ekonóm, Senica, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

27.    Marek Tršo, 36 r., klampiar, pokrývač, Moravský Svätý Ján, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

 

Oznámenie o odvolaní kandidáta - Kristína Chudá

 


 

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!