Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.12.2017 - 09:17  //  aktualizácia: 07.12.2017 - 10:15  //  zobrazené: 311

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Tím správy energetických zariadení Západ

 

Výzva

 

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

 

Vyzýva

 

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len "vlastníkov") nehnutel'ností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z
vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poveren ú osobu v zmysle
právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 11. 2018 

 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho
§ II zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej
likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnutel'nosti.

O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadat'
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s.

na tel. č. 033/5563251.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!