Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 01.01.2018 - 01:00  //  aktualizácia: 11.01.2018 - 10:06  //  zobrazené: 3867

VZN č. 03a - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

číslo:  |  dátum schválenia:  |  dátum účinnosti:  |  stav: účinné

Mesto Senica v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami § 77 - § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.)

 

 

 

V y d á v a

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady pre rok 2018

 

 

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Senici podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.z. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

a) hodnotu koeficientu

b) pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku

c) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

d) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo  odpustení poplatku.

 

3. Správcom dane je  Mesto Senica (ďalej len správca dane) a poplatok je príjmom rozpočtu mesta.

 

 

Čl. 2 Sadzby poplatku

 

1. V meste Senica je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. Správca dane  stanovuje pri množstvovom  zbere sadzbu poplatku za   1 liter komunálnych odpadov v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie jej vývozu nasledovne:

 

 

a) Bez čistenia stojiska

 

Objem nádoby

v litroch

Počet

vývozov/rok 

Sadzba poplatku

v €/liter

110 – 140 l

52

0,014557

110 – 140 l

26

0,016406

240 l

52

0,010950

240 l

26

0,013463

660 l

52

0,011521

660 l

26

0,014438

660 l

104

0,010586

660 l

156

0,010586

1100 l

52

0,011232

1100 l

26

0,013089

1100 l

104

0,009569

1100 l

156

0,009295

 

 

b) S čistením stojiska

 

Objem nádoby

v litroch

Počet

vývozov/rok 

Sadzba poplatku

v €/liter

110 – 140 l

52

0,015174

110 – 140 l

26

0,017025

240 l

52

0,011271

240 l

26

0,013785

660 l

52

0,012707

660 l

26

0,015625

660 l

104

0,011773

660 l

156

0,011676

1100 l

52

0,011303

1100 l

26

0,013801

1100 l

104

0,010281

1100 l

156

0,010007

 

 

c) parkové koše

 

Objem

v litroch

Počet

vývozov/rok 

Sadzba poplatku

 

30 l

26

0,032120

30 l

52

0,026112

30 l

104

0,026112

30 l

156

0,026112

 

2. Správca dane stanovuje sadzbu paušálneho poplatku 0,0712 € za osobu a kalendárny deň subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber.

 

3. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,029 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

 

 

Čl. 3 Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

 

1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber, platia poplatok na základe predpisu vydaného Mestom Senica.

 

2.  Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu  Senica, na základe identifikačných údajov jednorázovo do 31. marca alebo v splátkach, s termínom do 31. marca a 30. septembra.

 

 

 

Čl. 4  Podmienky  na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková povinnosť v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia  za podmienky, že túto skutočnosť oznámi správcovi dane a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, použije sa poplatok alebo jeho pomerná časť na úhradu nedoplatkov.

 

2. Podkladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo pomernej časti sú : potvrdenie o zmene trvalého pobytu, potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta,  doklad o predaji nehnuteľnosti a doklad o prenájme nehnuteľnosti inej osobe.

 

3.  Mesto vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť do 31. decembra príslušného kalendárneho roka formou určenou poplatníkom pri oznámení zániku poplatkovej povinnosti, t.j. v hotovosti do pokladne Mestského úradu Senica alebo prevodom na ním nahlásený účet v banke.

 

 

Čl. 5  Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku

 

1. Správca dane na základe žiadosti  poplatníka poplatok v príslušnom zdaňovacom období zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Senica.

2. Podkladom na  preukázanie dôvodov zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom

zdaňovacom období je :

- potvrdenie z inej obce, že poplatník jej zaplatil poplatok

- potvrdenie nápravno - výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou

- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou

- potvrdenie o ubytovaní študenta mimo mesta v aktuálnom školskom roku

- potvrdenie alebo iný doklad o existencii resp. trvaní pracovného vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu práce mimo územia mesta a doklad o ubytovaní

- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru

Podklad je poplatník povinný predložiť v zdaňovacom období, za ktoré si poplatník uplatňuje nárok na odpustenie poplatku. Uvedené podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

3.  Ak si v zdaňovacom období poplatník  neuplatní nárok  na odpustenie poplatku do 31. decembra príslušného kalendárneho roka  a nepredloží príslušné podklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

 

4. Odpustenie poplatku si môže uplatniť poplatník, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie  obdobie.

 

 

 

Čl.  6  Zrušovacie ustanovenie

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017, schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva v Senici č. 13/2016/366 dňa 15.11.2016.

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senici toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018 schválilo dňa 14.12.2017 uznesením číslo  20/2017/608.

Vyvesené na úradnej tabuli: 15 12.2017 do 30.12.2017.

Účinnosť nadobúda 1.1.2018. 

           

 

Mgr. Branislav Grimm                                                                                                        

Primátor mesta Senica

 

 

 

 

 

PRÍLOHY

VZN 3A pre 2018

(pdf - 361.35 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!