Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 12.10.2014 - 02:00  //  aktualizácia: 21.02.2018 - 13:11  //  zobrazené: 325

VZN č. 09 - Zásady prideľovania bytov

číslo:  |  dátum schválenia: 21.09.2017  |  dátum účinnosti: 09.10.2017  |  stav: účinné

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých bytových pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, vydáva

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 9

Zásady prideľovania bytov v meste Senica

 

čl.1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Senica ustanovuje pravidlá prenajímania bytov vo vlastníctve mesta. Správu nájomných bytov vykonávajú správcovské spoločnosti na základe osobitných zmlúv uzatvorených s mestom Senica v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta.

2. Toto VZN upravuje:

a) podmienky podávania žiadostí na pridelenie nájomného bytu

b) kritériá, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu spĺňať

c) kritériá pre zaradenie do evidencie žiadateľov

3. Mesto Senica ako vlastník bytov hospodári s bytmi, prijíma žiadosti o pridelenie nájomného bytu, zostavuje evidenciu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, vydáva rozhodnutia o pridelení bytu a správca bytov zabezpečuje užívateľské a nájomné vzťahy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a mandátnej zmluvy o zabezpečení výkonu správy.

 

čl. 2

Podmienky podávania žiadostí o pridelenie nájomného bytu

1. Fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v meste Senica alebo, ktorá má pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo prevádzku v Senici, môže podať žiadosť o pomoc pri riešení svojej bytovej situácie na Mestskom úrade v Senici, oddelení sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu.

2. Žiadosť o pridelenie bytu musí mať písomnú formu, predkladá sa na predpísanom tlačive, musí byť odôvodnená s uvedením kontaktnej adresy, vlastnoručne podpísaná a zaevidovaná na MsÚ v Senici.

3. Žiadosť musí obsahovať všetky požadované údaje uvedené v tlačive žiadosti:

a) popis súčasnej bytovej situácie

b) potvrdenie o výške príjmov

c) potvrdenie, že žiadateľ (u manželov žiadatelia) nie je vlastníkom iného bytu alebo domu, vlastníkom členského podielu v bytovom družstve,

d) potvrdenie, že má splnené voči mestu všetky záväzky, vrátane daní a poplatkov.

 

čl. 3

Posudzovanie žiadostí

1. Oddelenie soc. vecí, školstva, kultúry a športu skontroluje úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti a žiadosti spĺňajúce podmienky zavedie do evidencie žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

2. Žiadateľ je povinný nahlásiť všetky zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby a ostatných členov spoločnej domácnosti do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala. Nesplnenie si tejto povinnosti, resp. uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti, má za následok vyradenie žiadosti z evidencie.

3. Žiadosť sa vyraďuje z evidencie žiadostí po dvoch rokoch v prípade, že žiadosť nebola vybavená a žiadateľ nepriložil k žiadosti potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom žiadosť nebola vybavená.

 

 

čl. 4

Kritériá pri zostavovaní evidencie žiadateľov

1. Fyzická osoba, ktorá bola prepustená z výkonu trestu alebo má podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, bude zaradená do evidencie žiadateľov o pridelenie mestského bytu po splnení podmienky:

a) ubytovania v útulku Zariadenia sociálnych služieb v Senici po dobu minimálne troch mesiacov, počas ktorých musí mať uhradené všetky platby a nesmie byť zaznamenané z jeho strany porušenie domového poriadku,

b)  ubytovania v ubytovni mesta Senica na ul. Hurbanova 1378 po dobu minimálne dvanástich mesiacov, počas ktorých musí mať uhradené všetky platby a nesmie byť zaznamenané z jeho strany porušenie ubytovacieho poriadku.

2. Fyzická osoba, ktorá je bez prístrešia a je v hmotnej núdzi, bude zaradená do evidencie žiadateľov o pridelenie mestského bytu po splnení podmienky uvedenej v písm. b) predchádzajúceho odseku.

3. Vyradený z evidencie je:

a) trvale žiadateľ, ktorý protiprávne obsadzuje byt vo vlastníctve Mesta Senica bez platného rozhodnutia o pridelení bytu

b) na obdobie 5 rokov žiadateľ, ktorý odmietol pridelený byt bez dôvodu hodného zreteľa

c) na obdobie 5 rokov žiadateľ, ktorý v predchádzajúcom období bol neplatičom bytu vo vlastníctve Mesta Senica alebo Okresného stavebného bytového družstva v Senici a nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu nebol do dňa podania žiadosti o pridelenie bytu uhradený

d) žiadateľ, ktorý ku dňu podania žiadosti nemá uhradené záväzky voči mestu Senica,  až do úhrady pohľadávok v plnom rozsahu.

4. Sledovanými kritériami, ktoré rozhodujú o poradí pridelenia nájomného bytu sú:

a) rodinné pomery žiadateľa – počet nezaopatrených detí, manželský partner, partner v nemanželskom zväzku

b) bytová situácia žiadateľa v čase podania žiadosti

c) dátum podania žiadosti 

 

čl. 5

Postup pri prideľovaní nájomných bytov

1. Prideľovanie bytov, postavených z finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR a za finančnej spoluúčasti mesta Senica, musí prebiehať v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. 

2. Oddelenie soc. vecí, školstva, kultúry a športu podľa schválených kritérií predkladá primátorovi mesta posúdené žiadosti na pridelenie nájomného bytu.

3. Na základe riadne zaevidovanej a posúdenej žiadosti o pridelenie bytu primátor mesta vydá rozhodnutie o pridelení bytu.

4. Správca bytu na základe právoplatného rozhodnutia o pridelení bytu uzavrie s nájomníkom nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá neprevýši tri roky. Prvá nájomná zmluva bude uzatvorená na skúšobnú dobu šesť mesiacov. Ak do 5 pracovných dní po doručení rozhodnutia o pridelení bytu nájomník neuzavrie nájomnú zmluvu, stráca nárok na predmetný byt a je vyradený z evidencie uchádzačov o pridelenie bytu na obdobie 5 rokov.

5. Zmluva o nájme bytu, ktorý je určený na odpredaj v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, môže byť uzatvorená na dobu neurčitú.

6. Občan, ktorému bude pridelený mestský byt, od ktorého kolaudácie ubehlo menej ako desať rokov, je povinný uhradiť na účet mesta Senica najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy finančnú zábezpeku vo výške šesť násobku mesačného nájomného.

7. Občan, ktorému bude pridelený mestský byt, od ktorého kolaudácie ubehlo viac ako desať rokov a menej ako dvadsať rokov, je povinný uhradiť na účet mesta Senica najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy finančnú zábezpeku vo výške štvornásobku mesačného nájomného.

8. Občan, ktorému bude pridelený mestský byt, od ktorého kolaudácie ubehlo viac ako dvadsať rokov, je povinný uhradiť na účet mesta Senica najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy finančnú zábezpeku vo výške dvojnásobku mesačného nájomného.

9. Občan, ktorému bude pridelený mestský byt, ktorý sa stal po predchádzajúcich nájomcoch nespôsobilý na bývanie, nie je povinný uhradiť  finančnú zábezpeku s podmienkou, ak vykoná opravu bytu. Za opravu bytu sa rozumejú zmeny, ktorými sa byt stane spôsobilým na bývanie. Prenajímateľ je oprávnený posúdiť a odsúhlasiť splnenie tejto podmienky fyzickým preverením vykonaných zmien.

10. Finančná zábezpeka počas doby uloženia na účte mesta Senica bude nájomcovi vrátená najneskôr do 15 dní od dňa odovzdania bytu vlastníkovi, znížená o prípadné nedoplatky na nájomnom a poskytovaných službách a o úhrady za prípadné poškodenie mestského bytu.

11. Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu s nájomcom až po prihlásení na trvalý pobyt do prideleného bytu všetkých osôb, ktoré budú predmetný byt užívať a majú trvalý pobyt mimo mesta Senica.

12. Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu s nájomcom až po prihlásení aspoň na prechodný pobyt do prideleného bytu všetkých osôb, ktoré budú predmetný byt užívať a majú trvalý pobyt v meste Senica.  

13. Ak je rozhodnutie o pridelení bytu vydané na dobu určitú, k termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie hmotnú zodpovednosť za vzniknuté škody.

14. Ak má nájomca záujem o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy je povinný jeden mesiac pred ukončením jej platnosti doručiť na MsÚ v Senici žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy spolu s dokladmi, že naďalej spĺňa podmienky podľa tohto VZN.

15. Podmienkou opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy s nájomcom, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi a má voči mestu Senica dlh, je uzatvorenie dohody o uznaní dlhu a dohody o splátkovom kalendári. Nájomná zmluva sa v tomto prípade uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok.

16. Primátor mesta v prípadoch hodných osobitného zreteľa môže využiť právo pridelenia nájomného bytu aj občanovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v čl. 2, 3 a 4.

17. Komisii pre problematiku sociálnu, zdravotnú a bytovú činnosť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov pri MsZ v Senici je na jej zasadnutia predkladaný aktuálny zoznam evidovaných žiadostí o pridelení bytu a zoznam pridelených mestských nájomných bytov za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia  komisie.

 

čl. 6

Výmeny bytov

1. Výmenu bytov môžu uskutočňovať nájomníci len po predchádzajúcom súhlase vlastníka bytového fondu. Súhlas aj dohoda musia mať písomnú formu. Výmena bytov je možná len u bytov vo vlastníctve mesta Senica, ktoré sú určené na odpredaj v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

2. Výmena bytov je dobrovoľnou dohodou nájomcov. Súhlas s výmenou bytov musia podpísať všetci účastníci dohody o výmene bytov.

3. Platí, že užívatelia bytov, ktorí žiadajú ich výmenu poznajú stav meneného bytu a preto nemôžu požadovať opravy bytu na účet správcu bytového fondu ani Mesta Senica. Pri odovzdaní takéhoto bytu musí byť tento bez technických závad s prihliadnutím na primeranú opotrebovanosť.

4. Uskutočnenie výmeny bytov bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka bytov bude sa kvalifikovať ako priestupok podľa § 26 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

čl. 7

Podnájom bytu (časti bytu)

1. Užívateľ bytu môže prenajať byt alebo jeho časť prenechať do užívania inému občanovi (podnájom časti bytu) so súhlasom vlastníka bytového fondu na základe zreteľahodného dôvodu.

2. O podnájme musí byť uzavretá písomná zmluva v zmysle § 719 Občianskeho zákonníka.

 

čl. 8

Zlučovanie bytov a užívanie bytov k iným účelom ako na bývanie podľa § 6

zákona SNR č. 189/1992 Zb.

1. Byt alebo jeho časť možno zlúčiť alebo rozdeliť so susedným bytom len so súhlasom vlastníka bytového fondu.

2. Byt alebo jeho časť možno dočasne používať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom vlastníka bytového fondu.

 

čl. 9

Neoprávnené obsadenie bytu

1. Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie bytu bez vydania rozhodnutia vlastníka o pridelení bytu a bez uzavretia nájomnej zmluvy, príp. zmluvy o podnájme bytu.

2. Neoprávnené obsadenie bytu je priestupkom na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

čl. 10

Zánik nájmu bytu

1. Nájom bytu zaniká ak nebola doba nájmu podľa tohto VZN predĺžená.

2. Nájom bytu zaniká písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom.

3. Nájom bytu zaniká písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a nájom bytu sa skončí uplynutím tejto lehoty, ak nájomca:

a) nespĺňa podmienky tohto VZN

b) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace

c) prenechal byt alebo jeho časť  inej osobe do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa

d) alebo ten, kto s ním býva v spoločnej domácnosti, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a zariadenia v dome

e) využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca, alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome

f) neužíva byt bez vážnych dôvodov

g) bez súhlasu vlastníka ubytuje v predmetnom byte iné osoby, ktoré nie sú uvedené v nájomnej zmluve, resp. na evidenčnom liste k tomuto bytu

h) porušuje domový poriadok

i) v priebehu užívania bytu nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnosti určenej na bývanie

 

čl. 11

Správa bytov na území mesta Senica

1. Mesto Senica ako vlastník bytov a prenajímateľ zabezpečuje:

a) rozhodnutia o pridelení bytu

b) výpovede z nájmu

c) súhlas k dohode o výmene bytov

d) vydanie potvrdenia o prechode nájmu

e) súhlas k podnájmu bytu

f) súhlas k  prihláseniu na trvalý a prechodný pobyt ďalších osôb užívajúcich byt

g) rozhodnutie o zlúčení a rozdelení bytu

h) súhlas k dočasnému užívaniu bytu na iné ako bytové účely

2. Správca bytu je povinný ohlásiť vlastníkovi bytov bez odkladu:

a) uvoľnenie bytu,

b) byt, ktorý nie je riadne užívaný z akéhokoľvek dôvodu po dobu dlhšiu než 3 mesiace,

c) byt, ktorého nájomca zomrel,

d) protiprávne obsadenie bytu,

e) byt, do ktorého sa bez súhlasu vlastníka bytov nasťahovala ďalšia osoba,

f) skutočnosť, že nájomca užíva dva byty,

g) byt, na ktorý nebola uzavretá dohoda o prevzatí bytu,

h) byt, ktorý nájomca ponechal inej osobe na dočasné užívanie,

i) byt, ktorý sa vzhľadom k nedostatkom stavebného charakteru nedá užívať,

j) byt, u ktorého správca z dôvodu porušovania domového poriadku, neplatenia nájomného a z iných závažných okolností navrhuje jeho odňatie nájomcovi.

 

čl. 12

Postup pri prideľovaní obytných miestností v ubytovni mesta Senica

1. Ustanovenia odsekov 4 až 8 čl. 5 neplatia, ak je občanovi pridelená obytná miestnosť v ubytovni mesta Senica na ulici Hurbanova 1378.

2.  Výpovedná lehota pri písomnej výpovedi nájmu obytnej miestnosti je jeden mesiac.

3.  Po ukončení nájmu nájomca nemá nárok na poskytnutie náhradného ubytovania.

4. Ostatné ustanovenia tohto VZN platia aj pri prideľovaní obytnej miestnosti v ubytovni mesta Senica.

 

čl. 13

Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie môže meniť a dopĺňať Mestské zastupiteľstvo v Senici podľa potrieb mesta v súlade s právnymi normami vydanými po účinnosti nariadenia.

2. Prílohou tohto VZN je výška nájomného mestských nájomných bytov v jednotlivých bytových domoch určená podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov.

3. VZN schválené MsZ v Senici dňa 3.6.1993, č. uznesenia 20/D/93. Nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po schválení MsZ, t.j. 18.6.1993.

Doplnok VZN schválený na MsZ v Senici dňa 12.12.1996 uznesením č. 16/G/96, nadobudol účinnosť 27.12.1996.

Zmena VZN schválená na MsZ v Senici dňa 29.10.1998 uznesením č. 33/98/I, nadobudla účinnosť 13.11.1998.

Zmena VZN schválená na MsZ v Senici dňa 17.6.1999 uznesením č. 4/99/AC, nadobudla  účinnosť 2.7.1999.

Zmena VZN schválená na MsZ v Senici dňa 15. 11. 2007 uznesením č. 7/07/M, nadobudla účinnosť 3. 12. 2007.   

Zmena VZN schválená na MsZ v Senici dňa 3.9.2009 uznesením č. 18/09/N, nadobudla účinnosť 23.9.2009.

Zmena VZN schválená na MsZ v Senici dňa 8.4.2010 uznesením č. 23/2010/N, nadobudla účinnosť 3.5.2010.

Zmena VZN schválená na MsZ v Senici dňa 20.9.2012 uznesením č. 11MsZ/2012/329, nadobudla účinnosť 1.1.2013.

Zmena VZN schválená na MsZ v Senici dňa 24.4.2014 uznesením č. 21MsZ/2014/638, nadobudla účinnosť 13.5.2014.

Zmena VZN schválená MsZ v Senici dňa 21.9.2017 uznesením č. 18/2017/535, nadobudla účinnosť 9.10.2017.

 

Vyvesené dňa 22.09.2017

 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Branislav Grimm

                                                                                                  primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!