Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 01.01.2017 - 01:00  //  aktualizácia: 20.12.2017 - 13:16  //  zobrazené: 4975

VZN č. 48 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby...

číslo:  |  dátum schválenia: 15.11.2017  |  dátum účinnosti:  |  stav: účinné

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici v zmysle § 4 ods. 3 písm. g), k), l) a p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  vydáva

 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 48

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

 

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len zákon) upravuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti podrobnosti

a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,

b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,

c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služeb.

 

Čl. 2

Druh sociálnej služby poskytovanej v pôsobnosti mesta Senica

 

1. Mesto Senica poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v

a) nocľahárni,

b) útulku,

c) zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby,

d) domove sociálnych služieb,

e) dennom stacionári,

f) domácej opatrovateľskej služby (ďalej len opatrovateľská služba),

g) prepravnej služby,

h) odľahčovacej služby,

i) sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi,

j) požičiavanie pomôcok,

k) dennom centre

l) jedálni.

 

Čl. 3

Poskytovanie sociálnych služieb

 

1. Mesto Senica v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou

a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb alebo

b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra

 

 

Čl. 4

Konanie vo veciach sociálnych služieb

 

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa riadi ustanoveniami uvedenými v § 91až 93 zákona o sociálnych službách.

 

DRUHÁ ČASŤ

 NOCĽAHÁREŇ

 

Čl. 5

Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni

 

1. V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

 

Čl. 6

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v nocľahárni

 

1. Výška úhrady za poskytované služby v nocľahárni sa stanovuje

     a) 0,30 € za noc pre občana Senice s príjmom pod hranicou životného minima,

     b) 1,00 € za noc pre občana iného mesta alebo obce,

     c) 1,00 € za noc pre občana Senice s príjmom najmenej vo výške životného minima.

2. Úhradu za  poskytovanú   sociálnu službu je občan povinný zaplatiť pred vstupom do zariadenia.

 

TRETIA ČASŤ

ÚTULOK

 

Čl. 7

Poskytovanie sociálnej služby v útulku

 

1. V útulku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

 

Čl. 8

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v útulku

 

1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v útulku sa určí podľa príjmu fyzickej osoby nasledovne:

a) fyzická osoba v hmotnej núdzi: 1,3115 €/deň

b) fyzická osoba, ktorá nie je v hmotnej núdzi: 35 % z jej príjmu.

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZARIADENIE PRE SENIOROV

 

 

Čl. 9

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

 

1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo

b) fyzickej osobe,  ktorá  dovŕšila  dôchodkový  vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje

    z iných vážnych dôvodov.

 

Čl. 10

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení pre seniorov

 

1. Úhrada  za  sociálne  služby  poskytované  v  zariadení  pre seniorov sa stanovuje nasledovne

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 1,80 €/deň

b) ubytovanie – 5,11 €/deň

c) stravovanie – 5,94 €/deň

2. Podrobnosti  o  výške a  spôsobe  úhrady  za  poskytovanú  sociálnu službu  sa  upravia  v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

PIATA ČASŤ

 ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

 

Čl. 11

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby

 

1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 

Čl. 12

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby

 

1. Úhrada  za  sociálne  služby  poskytované  v  zariadení  opatrovateľskej služby sa stanovuje nasledovne

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 1,80 €/deň

b) ubytovanie – 5,11 €/deň

c) stravovanie – 5,94 €/deň

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

 

 

 

ŠIESTA ČASŤ

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

Čl. 13

Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb

 

1. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona, alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona.

 

Čl. 14

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v domove sociálnych služieb

 

1. Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb sa stanovuje nasledovne:

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 1,80 €/deň

b) ubytovanie – 4,78 €/deň

c) stravovanie – 5,94 €/deň

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

SIEDMA ČASŤ

 NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY A INÉ ČINNOSTI

 

Čl. 15

Úhrady za nadštandardné služby a iné činnosti

 

1. Zariadenie sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby. Platby za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením sociálnych služieb a prijímateľom sociálnej služby. Medzi iné činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča a služby poskytnuté nad rámec sociálnej služby.

2. Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča je:

a) 0,70 € za užívanie fénu

b) 0,70 € za užívanie žehličky

c) 1,60 € za užívanie rýchlovarnej kanvice

d) 1,60 € za užívanie nočnej lampy

e) 3,30 € za užívanie rádia alebo DVD prehrávača

f) 8,30 € za užívanie televízora, chladničky alebo vyhrievacej podložky

g) 6,00 € za užívanie počítača

h) 5,00 € za užívanie mikrovlnnej rúry

3. Výška úhrady za služby poskytnuté nad rámec sociálnej služby je:

a) 5,00 € za sprevádzanie klienta do 4 hodín

b) 10,00 € za sprevádzanie klienta nad 4 hodiny.

 

 

ÔSMA ČASŤ

DENNÝ STACIONÁR

 

Čl. 16

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

 

Čl. 17

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári

 

1. Podrobnosti  o  výške a  spôsobe  úhrady  za  poskytovanú  sociálnu službu  sa  upravia  v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

DEVIATA ČASŤ

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Čl. 18

Poskytovanie opatrovateľskej služby

 

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na  pomoc inej  fyzickej osoby a jej  stupeň odkázanosti je  najmenej  II  podľa    

    prílohy č. 3 zákona a

b) je odkázaná  na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť

    a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah úkonov na základe  sociálnej  posudkovej  činnosti  určuje mesto v hodinách.

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie  

    podľa zákona č. 447/2008 Z. z.,

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z, 

d) ktorej je nariadená karanténa pre  podozrenie z  nákazy prenosnou  chorobou a pri ochorení   

    touto nákazou,

e) s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať

    opatrovateľku.

4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

a) vykonávajúcej opatrovanie sa  poskytuje ústavná  zdravotná  starostlivosť  v zdravotníckom  

    zariadení,  

b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie   

    opatrovanie podľa  zákona č. 447/2008 Z.z. sa  poskytuje opatrovateľská  služba  v  rozsahu   

    najviac osem hodín mesačne.   

5. Opatrovateľská  služba  sa  poskytuje  v  domácnosti  opatrovaného  občana  v  pracovných  dňoch   podľa   pracovnej  doby  mesta,  najviac  v  rozsahu  7, 5 hod. denne.  Poskytuje  sa      prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má mesto uzatvorený pracovný pomer.

6. Rozsah  opatrovateľskej služby  v  hodinách  bude  občanovi  poskytovaný podľa zaradenia do  stupňa  jeho  odkázanosti  na  pomoc inej  fyzickej osoby. Tento stupeň bude výsledkom  zdravotného a sociálneho  posudku.  Na   jeho  základe  nie  je  možné   rozsah  opatrovateľskej  služby zvyšovať. Je možné ho len znížiť na podnet opatrovaného občana.

7. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy. Fyzická osoba, ktorá má záujem o jej poskytovanie, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosť musí  obsahovať údaje v  súlade s § 74 ods. 3 a zmluva údaje v súlade s § 74 ods. 7 zákona.

8. Mesto Senica poskytne opatrovateľskú službu alebo zabezpečí jej poskytovanie fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené. Dôvody vážneho ohrozenia života a zdravia sú: neexistencia alebo úmrtie blízkej osoby, na ktorej pomoc je fyzická osoba odkázaná a nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť manželom, dospelým dieťaťom, rodičom alebo súdom uznaným opatrovníkom. O nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť odkázanému členovi rodiny v zákone vymedzeným okruhom osôb pôjde najmä vtedy, ak napr. uvedené osoby nebývajú s odkázanou osobou, resp. nebývajú v rovnakej alebo v blízkej obci, alebo sú zamestnané a zo získaného príjmu pokrývajú svoje potreby a potreby svojej rodiny.

9. Fyzická osoba je  povinná  písomne oznámiť mestu do 8 dní zmeny v skutočnostiach  rozhodujúcich na trvanie odkázanosti  na  opatrovateľskú  službu  a  zmeny  v  príjmových a  majetkových  pomeroch  rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

 

 

Čl. 19

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

 

1. Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,30 eura za jednu hodinu (obslužné a ďalšie činnosti). V prípade poskytovania opatrovateľskej služby podľa § 41 ods. 4 písm. c) zákona sa úhrada za túto službu stanovuje vo výške 1,66 eura za jednu hodinu.

2. Úhradu  platí  fyzická osoba podľa  skutočného  rozsahu  poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v   ktorom  sa  opatrovateľská  služba   poskytla,   najneskôr   do  15. dňa   nasledujúceho mesiaca.  Možno ju  zaplatiť  priamo v   pokladni  mesta alebo prostredníctvom poštovej poukážky.

3. Podmienky  pre  platenie úhrady pre fyzické osoby sú upravené  v § 73 zákona a zároveň sú súčasťou zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

 

Čl. 20

Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby

 

1. Mesto si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanému občanovi. Opatrovateľky  u jedného  opatrovaného občana  je možné  striedať podľa potreby,  aby  bola každá z nich rovnako vyťažená.

2. Donáška jedného nákupu sa zabezpečuje maximálne z dvoch obchodov, ktoré sú najbližšie  k bydlisku  opatrovaného občana. Nákup sa  poskytuje výhradne pre potreby opatrovaného občana, a nie pre rodinných príslušníkov.

3. Mesto si vyhradzuje právo určenia času poskytovania opatrovateľskej služby pri upratovaní v domácnosti a donášky nákupu,  ktorý opatrovaný občan  nepotrebuje  k okamžitej spotrebe.

4. K  prácam,  ktoré  sú  spojené  s  bežným  upratovaním  v  domácnosti  patrí:  vysávanie, utieranie  prachu, umývanie  podlahy, čistenie WC a kúpeľne. Veľké upratovanie sa robí len občanom,  ktorí  nemajú  žiadnych  rodinných príslušníkov. Vykonáva sa 2x do roka, kde  patrí: vypratanie a   umytie  kuchynskej  linky,  obývacej  steny,  upratanie  komory, umývanie dverí.  

5. Doprovod   na lekárske vyšetrenie mimo mesta  Senica sa poskytuje len občanom,  ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov.

6. Poverený   sociálny   pracovník   mesta  je   oprávnený  navštíviť  opatrovaného  občana v domácnosti za účelom zistenia účelnosti poskytovanej služby.

 

 

DESIATA ČASŤ

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

 

Čl. 21

Poskytovanie odľahčovacej služby

 

1. Odľahčovacia  služba  je  sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe,  ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa  zákona č. 447/2008 Z. z., ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje  fyzickej  osobe s  ťažkým zdravotným postihnutím  sociálna  služba   počas   obdobia,  v  ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v  kalendárnom roku,  pričom fyzická  osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím  má  možnosť  počas  odľahčovacej  služby  si vybrať formu poskytovanej služby (terénnu, ambulantnú alebo pobytovú).

3. Ak  má  fyzická  osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu  s  ťažkým zdravotným postihnutím,  záujem  o  poskytovanie odľahčovacej  služby, je povinná o túto službu mesto písomne požiadať   v dostatočnom časovom predstihu najmenej 15 kalendárnych  dní pred poskytnutím odľahčovacej služby. Následne fyzická osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím podáva mestu písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

4. Úhrada  za  poskytovanú  odľahčovaciu  službu formou opatrovateľskej služby sa  stanovuje vo výške  1,66 eura za jednu hodinu.

5. Odseky 2 a 3 uvedené v Čl. 11 platia rovnako aj v prípade poskytovania odľahčovacej služby.

 

 

JEDENÁSTA ČASŤ

PREPRAVNÁ SLUŽBA

 

Čl. 22

Poskytovanie prepravnej služby

 

1.  Prepravná  služba  je  sociálna  služba  poskytovaná  fyzickej  osobe s  ťažkým zdravotným postihnutím  odkázanej na individuálnu prepravu  osobným  motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s  nepriaznivým  zdravotným  stavom s   obmedzenou  schopnosťou   pohybu   po   rovine  alebo  po  schodoch  a   obmedzenou schopnosťou orientácie.

2. Odkázanosť na  individuálnu  prepravu  osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje  posudkom  vydaným  príslušným  úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z.

3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (zmluvného lekára).

4. Mesto poskytuje  prepravnú  službu  na základe zmluvy s poskytovateľom sociálnej služby.      Súčasťou zmluvy sú aj podmienky výšky a spôsobu platenia úhrady za túto službu.

 

 

DVANÁSTA ČASŤ

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI

DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA

 

Čl. 23

Poskytovanie sociálnej služby

 

1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

 

2. Do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa prijímajú zdravé deti po dovŕšení jedného roku veku dieťaťa.

 

3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,

b) stravovanie

c) výchova

 

 

Čl. 24

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu

 

1. Úhrada  za  sociálne  služby  poskytované  v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa stanovuje nasledovne

  1. celodenná starostlivosť o dieťa – 280 €/mesiac
  2. poldenná starostlivosť o dieťa – 180 €/mesiac
  3. stravovanie – 1,27 €/deň

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

 

 

TRINÁSTA ČASŤ

POŽIČIAVANIE POMÔCOK

 

Čl. 25

Poskytovanie sociálnej služby

 

1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

2. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

3. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným ÚPSVaR v Senici na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

4. Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky, sú občania s trvalým pobytom v meste Senica a fyzické osoby dočasne bývajúce u príbuzných s trvalým pobytom v meste Senica.

4. Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za zapožičanie upravuje zmluva o zapožičaní pomôcky, uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

 

ŠTRNÁSTA ČASŤ

DENNÉ CENTRUM

 

Čl. 26

Poskytovanie sociálnej služby

 

1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila

dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

2. V dennom centre sa :

a) poskytuje sociálne poradenstvo,

b) zabezpečuje záujmová činnosť.

3. V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).

                                                                           

 

PÄTNÁSTA ČASŤ

JEDÁLEŇ

 

Čl. 27

Poskytovanie sociálnej služby

 

1. V jedálni môže poskytovať mesto Senica stravovanie obyvateľom mesta Senica po predložení žiadosti, ktorí

a.) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b.) majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c.) dovŕšili dôchodkový vek.

2. Mesto Senica môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana uvedeného v Čl. 27 ods. 1 písm. b.) a c.).

 

 

3. Stravovanie sa poskytuje v jedálňach pre dôchodcov (Dom Humanity, Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica), v stravovacích zariadeniach, s ktorými má mesto Senica zmluvu.

3. Množstvo odobratých jedál je podmienené schváleným rozpočtom mesta.

4. Príspevok mesta na jedno hlavné jedlo závisí od príjmu žiadateľa a súm životného minima určeného osobitným predpisom (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

5. Príspevok sa prehodnocuje vždy pri zvýšení príjmu žiadateľa a hodnôt životného minima.

6. Mesto Senica určuje príspevok na jedno odobraté jedlo takto:

a.) 0,5 € - ak je príjem občana do výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo sa rovná jeho hodnote

b.) 0,4 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,3 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

c.) 0,3 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,5 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

d.) stravovanie sa poskytuje bez príspevku, ak je príjem občana vyšší ako 1,5 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

7. Ak požiada občan o donášku stravy do domácnosti a spĺňa podmienky podľa Čl. 27 ods. 1 a nie je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, táto sa mu môže poskytnúť za úhradu 0,55 € za 1 donášku.

 

 

ŠESŤNÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 28

Záverečné ustanovenia

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Senici  sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa  2. apríla 2009 uznesením č. 16/09/S a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. apríla 2009, t.j. 15. dňom od jeho zverejnenia na verejnej tabuli MsÚ v Senici.

2. Doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senici dňa 18. júna 2009 uznesením č. 17/09/P a nadobúda účinnosť 8. júla 2009, t.j. 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli MsÚ v Senici.

3. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 17. decembra 2009 uznesením č. 21/09/CH, nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

4. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 22. septembra 2011 uznesením č. 145/2011, nadobúda účinnosť 10. októbra 2011.

5. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 24. apríla 2014 uznesením č. 21.MsZ/2014/634, nadobúda účinnosť 15. mája 2014.

6. Doplnenie všeobecne záväzného nariadenia schválené MsZ v Senici dňa 29. apríla 2015 uznesením č. 3MsZ/2015/75, nadobúda účinnosť 15. mája 2015.

7. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 18. februára 2016 uznesením č. 8MsZ/2016/240, nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli MsÚ v Senici

8. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 15. novembra 2016 uznesením č. 13MsZ/2016/368, nadobúda účinnosť 1. januára 2017. Vyvesené na  úradnej tabuli od 21. novembra 2016 do 7. decembra 2016.

9. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 14. novembra 2017 uznesením č. 19/2017/571, nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica na pripomienkovanie občanom dňa 17.10.2017 a zvesený dňa 14.11.2017. Návrh bez pripomienok. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica od 15.11.2017 do 30.11.2017.

 

 

                                                                                          

 

Senica 15. 11. 2017                                                               Mgr. Branislav Grimm

                                                                                              primátor mesta Senica

 

Príloha č. 1

 

Cenník úhrad za poskytované požičiavanie kompenzačných pomôcok

 

Názov kompenzačnej pomôcky

Cena / deň

Invalidný vozík

0,30 €

G aparát

0,20 €

Chodítko

0,10 €

Štvorkolka

0,10 €

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!