Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 23.05.2016 - 02:00  //  aktualizácia: 20.12.2017 - 13:14  //  zobrazené: 96

VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich

číslo:  |  dátum schválenia:  |  dátum účinnosti:  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe  ust. §6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov

 

r u š í   t o t o

 

 

Všeobecne  záväzné nariadenie

č. 51

 

o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich

 

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob prijímania, pobytu a ukončenia pobytu dieťaťa v mestských jasliach a určuje sumy úhrady za služby a platenia úhrady za služby poskytované v mestských jasliach v Senici.

2.Mestské jasle poskytujú všeobecne prospešné služby pre rodiny s maloletými deťmi, dopĺňajú rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov na základe primeraného rozvoja osobnosti dieťaťa a v súlade s jeho potrebami.

3.Mestské jasle nemajú právnu subjektivitu, sú organizačnou jednotkou mesta ako súčasť organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senici, oddelenia sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu.

4.Mestské jasle bezprostredne riadi oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu.

 

Čl. 2

Všeobecné podmienky

 

 1. Mestské jasle poskytujú:        a) stravovanie (desiata, obed, olovrant)

                                                     b) opateru a výchovnú starostlivosť

 1. Kapacita mestských jaslí je limitovaná na 24 miest.
 2. Mestské jasle sú v prevádzke denne, okrem soboty a nedele, v čase od 7.00 do 16.30 hod.
 3. Rodičom detí je areál mestských jaslí prístupný v ranných hodinách od 7.00 do 8.00 hod a v popoludňajších hodinách od 14.30 do 16.30 hod.
 4. Mestské jasle sú uzatvorené počas letných prázdnin v rozmedzí 4 týždňov a v čase medzi 24. a 31. decembrom, kedy si zamestnanci čerpajú celo prevádzkovú dovolenku. Termín  uzatvorenia mestských jaslí odsúhlasuje zriaďovateľ.  Termín uzatvorenia mestských jaslí oznamuje vedúca mestských jaslí rodičom detí najneskôr tri mesiace  dopredu obvyklým spôsobom.
 5. Prevádzku mestských jaslí organizačne zabezpečuje vedúca mestských jaslí, ktorá zabezpečuje najmä:

a)dodržiavanie zdravotných, hygienických, výchovných a bezpečnostných opatrení v jasliach

b)zverejnenie aktuálnych platieb za služby poskytované v jasliach

c)prijímanie detí do mestských jaslí

d)kontrolu plnenia plánu výchovno-vzdelávacej činnosti

e)vedenie a spracovanie dochádzky zamestnancov mestských jaslí

 1. V čase neprítomnosti vedúcej mestských jaslí ju v plnom rozsahu zastupuje poverená zástupkyňa.

 

Čl. 3

Zápis a prijímanie detí do jaslí

 

 1. Zápis detí do mestských jaslí sa uskutočňuje počas celého roka podľa záujmu rodičov. Vedúca jaslí zapíše dieťa do poradovníka, kde uvedie termín požadovaného nástupu.
 2. Do jaslí sa prijímajú zdravé deti vo veku 1 – 3 roky, ktorých rodič sa rozhodol pre umiestnenie dieťaťa do mestských jaslí z dôvodov, že vykonáva zárobkovú činnosť, študuje  dennou formou na strednej alebo vysokej škole, pre čo nemôže poskytovať starostlivosť dieťaťu.
 3. Dieťa sa prijíma na základe vyplnenej prihlášky do mestských jaslí a voľného miesta.
 4. Súčasťou prihlášky je potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do jaslí.

 

Čl. 4

Pobyt dieťaťa v jasliach

 

 1. Dieťa sa prijíma do jaslí ráno v čase od 7.00 do 8.00 hod.
 2. Choré deti sa do jasieľ neprijímajú.
 3. Dieťa sa odovzdáva rodičom v čase od 14.30 do 16.30 hod.

 

Čl. 5

Úhrady za služby v mestských jasliach

 

 1. Úhrada za služby – starostlivosť o dieťa v mestských jasliach sa stanovuje takto:

a)opatera celodenná – 200 €/mesiac

b)opatera poldenná – 110 €/mesiac

c)stravovanie – 1,27 €/deň

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť poplatky za opateru a stravovanie na účet mesta Senica mesačne vopred najneskôr do 25. dňa  predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, prípadne do pokladne MsÚ v Senici.
 2. Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť v jasliach do 8.00 hod príslušného dňa. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
 3. Poplatok za opateru sa uhrádza v plnej výške, nezávisle od počtu dní dochádzky dieťaťa do jaslí.
 4. Poplatok za opateru a stravovanie sa nemusí platiť v prípade, že dieťa nenavštevuje jasle počas celého mesiaca sústavne a neprerušene zo zdravotných dôvodov na odporúčanie lekára, resp. iných veľmi závažných dôvodov – maximálne však 2 mesiace za rok.

 

 

 

 

Čl. 6

Ukončenie pobytu dieťaťa v jasliach

 

 1. Poskytovanie služieb v jasliach sa ukončí:

a)na písomný návrh zákonného zástupcu

b)ak dieťa nie je schopné sa adaptovať na pobyt v jasliach najmä zo zdravotných dôvodov, resp. iných závažných dôvodov

c)ak dieťa dovŕši 3 roky, najneskôr však v septembri príslušného kalendárneho roka

d)ak zákonný zástupca opakovane neplní niektorú zo stanovených povinností, najmä neplatí stanovené poplatky v termíne, nedodržiava prevádzkový poriadok a tým narúša chod jaslí

 

Čl. 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Senici.
 2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 10. februára 2011 uzn. č. 1/2011/23.
 3. Doplnenie všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 20. septembra 2012 uznesením č. 11/2012/349.
 4. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 27. júna 2013 uznesením č. 16/2013/484.
 5. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 28. apríla 2016 uznesením č. 9MsZ/2016/279.
 6. Mestské zastupiteľstvo v Senici uznesením č. 19/2017/570 na 19. riadnom zasadnutí konanom dňa 14. novembra 2017 ruší ku dňu 31.12.2017 toto všeobecne záväzné nariadenie. Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica na pripomienkovanie občanom dňa 27.10.2017 a zvesený dňa 14.11.2017. Návrh bez pripomienok. Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia bola zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica od 15.11.2017 do 30.11.2017.

 

 

 

 

 

 

 

Senica 15. 11. 2017                                                                  Mgr. Branislav Grimm

                                                                                                        primátor mesta

           

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!