Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 20.11.2017 - 10:37  //  aktualizácia: 20.11.2017 - 10:45  //  zobrazené: 396

Zapojte sa do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 2017/2018

S cieľom aktivizovať a podporovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať nové talenty a obohatiť kultúrnu ponuku v meste Senica vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko v Senici 52. regionálnu súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 2017/2018.

Súťaž je postupová, trojstupňová (regionálne, krajské, celoštátne kolo), má poskytnúť priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov tvorby neprofesionálnych výtvarníkov nad 15 rokov veku pôsobiacich na území okresov Senica a Skalica. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená, vyhlasuje sa vo všetkých výtvarných disciplínach (kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru). Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarných zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Člení sa na štyri súťažné kategórie: autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku od 25 do 60 rokov, autori vo veku nad 60 rokov a autori vo veku nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitná tvorba, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. Do súťaže sa odporúča predložiť maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora. Prijaté budú len výtvarné práce realizované v rokoch 2014 až 2017, s ktorými sa autori doteraz nezúčastnili predchádzajúceho ročníka Výtvarnej Senice. Každý autor je povinný svoje práce na rube výtvarného diela (pri plastike na spodnej strane) čitateľne označiť menom, priezviskom, adresou, vekom autora, názvom výtvarného diela, výtvarnou technikou, rokom jeho vzniku, súťažnou kategóriou. Všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám a pod., nie klipy). Práce bude hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorovi udeliť ocenenia, vyberie práce na výstavu a najlepšie z nich odporučí na postup do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Ak máte záujem zapojiť sa do Výtvarnej Senice, prosíme doručiť výtvarné práce do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19/5 do 24. novembra 2017. Propozície súťaže, prihlášky do súťaže a bližšie informácie poskytneme v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, tel. 034/6513740, 0911100302, e-mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk.

 

Jaroslava Slezáková

ZOS Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!