Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 21:06  //  aktualizácia: 14.11.2017 - 13:57  //  zobrazené: 1304

Zástupkyňa primátora mesta

     

Ing. Elena Valášková

 

Kontakt:

e-mai: elena.valaskova@senica.sk 

tel.: 034/ 651 2594

mobil: 0918 610 566

fax: 034/ 657 4058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určenie  úloh, ktoré bude  zástupkyňa primátora vykonávať  v čase prítomnosti  primátora:

 • koordinovať činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a   mestským úradom
 • koordinovať činnosť medzi mestskou  radou a mestským úradom a jeho jednotlivými útvarmi
 • koordinovať a zjednocovať činnosť komisií mestského zastupiteľstva 
 • poskytovať informácie poslancom a členom komisií pre plnenie ich úloh
 • kontrolovať prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách mestského zastupiteľstva
 • spracovávať podklady pre odmeňovanie poslancov, členov komisií MsZ a mestských výborov
 • podieľať sa spolu s primátorom mesta a pracovníkmi mesta  na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta
 • koordinovanie  činnosti Mestských výborov v jednotlivých častiach mesta,  pravidelné zvolávanie spoločných zasadaní predsedov mestských výborov a riešenie požiadaviek z mestských výborov 
 • plnenie úloh na základe písomného poverenia primátora mesta
 • riešenie mestských ihrísk, detských zariadení a oddychových a športových zón na území mesta v spolupráci s MPS spol. s r.o.
 • riešenie zachovania pamätihodností na území mesta a ich údržba
 • koncepčne sa podieľať na realizácii a aktualizácii PHSR mesta a spracovávať ďalšie návrhy a pripomienky k strategickým dokumentom mesta  ako sú Územný plán mesta, Komunitný plán mesta
 • koordinácia činností spojených s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období 2014 – 2020 podľa požiadaviek mesta

Rozsah úloh zástupkyne primátora počas dlhodobej neprítomnosti primátora: 

 • zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • zastupovať obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • schvaľovať výdavkové položky do  sumy po písomnej dohode s primátorom mesta a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, rozpočtovými pravidlami mesta a rozpočtom mesta
 • v majetkovoprávnych vzťahoch – vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, príp. zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod. – avšak podpisovanie zmlúv a dohôd je vo výlučnej kompetencii primátora, pokiaľ nerozhodne inak

 

Zástupca  primátora nie je oprávnený zasahovať do postavenia štatutára v pracovno - právnych vzťahoch a do oprávnenia štatutára  predkladať návrhy na vedúcich útvarov mesta a zastúpenia v ďalších orgánoch a organizáciách  v prípadoch, kde to určuje  osobitný predpis prípadne stanovy.

V naliehavých prípadoch rieši zástupca primátora mesta personálne záležitosti dočasným poverením výkonu funkcie.

Zastupovanie starostu komplexne upravuje § 13b z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ak zanikne mandát  primátora pred uplynutím funkčného obdobia / § 13a ods. 1 písm. c/ a i/ / plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.  Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!