Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.12.2017 - 12:13  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 12:15  //  zobrazené: 109

Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 

V článku 6 D – Biologicky rozložiteľné odpady, bod 2 - Jedlé oleje a tuky z domácností 

sa dopĺňa text v písmene b) nasledovne:

 

b) použité jedlé oleje a tuky z domácností je možné donáškovým spôsobom odovzdať v zbernom dvore alebo na zbernom mieste  - na čerpacej stanici pohonných hmôt Slovnaft a.s, Vajanského 23/15, Senica. Odpad musí byť umiestnený v uzavretých nepriepustných nádobách z PET materiálu, ktoré budú neporušené a čisté. Maximálny   objem obalu je prípustný do 10 l.

 

Ostatné ustanovenia tohto VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom ostávajú  nezmenené.

 

 

 

1. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia onakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom bola vyvesená na úradnej tabuli a zverenená na internetovej stránke Mesta Senica na pripomienkovanie občanom mesta dňa 28.11.2017 a zvesená dňa 15.12.2017, bez pripomienok


2. Zmena VZN bola schválené MsZ v Senici dňa 14.12.2017 uznesením č. 20/2017/607.
3. Zmena VZN bola vyvesená na úradnej tabuli mesta od 15.12.2017 do 30.12.2017.

4. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018.

                                              

 

 

                                                                                                              Mgr. Branislav Grimm

                                                                                                             Primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!