Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.02.2018 - 08:52  //  aktualizácia: 02.02.2018 - 08:55  //  zobrazené: 162

Zverejnenie informácie o začatom správnom konaní

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

Žiadateľ

Lýdia Štetinová, Železničná 449/6, Senica

Dátum začatia konania:     31.1.2018       

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks drevín,  2 ks breza  a 1 ks orech

Dotknuté územie :

Senica, Železničná ul. pri rodinnom dome č. 449/6, parcela č. 2808/1 a 2809  k.ú. Senica, register C - KN

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    5.2. – 9.2.2018

 

V Senici  2.2.2018

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!