Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 06, 2020
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 27.06.2019 - 17:23  //  aktualizácia: 01.07.2019 - 09:57  //  zobrazené: 1537

Obedy zadarmo? Dotácia od štátu náklady nepokryje

Na rokovaní MsZ dnes poslanci schválili návrh VZN č. 63. Svojim hlasom podporili zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole v Senici.  Toto VZN hovorí okrem iného aj o podmienkach úhrady stravy v školských jedálňach a dotýka sa teda väčšiny rodičov žiakov senických základných a materských škôl.  Vo VZN sú zakomponované zmeny, ktoré vstúpili do platnosti  zavedením štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, v médiách prezentované ako obedy zadarmo.

Mesto Senica rovnako ako väčšina samospráv musela zásadne prehodnotiť celý systém. „Doteraz sme sa riadili filozofiu, že všetky náklady, ktoré súviseli s prevádzkou školských jedální, znášalo mesto. V súvislosti so zavedením štátnej dotácie vo výške 1,20 eura, sme za účasti všetkých zainteresovaných  riaditeľov škôl, vedúcich školských jedální, prevádzkových zamestnancov urobili dôkladnú analýzu.  Kým doteraz v školských jedálňach odoberalo stravu 76% žiakov, teraz sa počíta s nárastom okolo 20%. To nesie so sebou zvýšené požiadavky na nákup potravín, skladovanie, energie, personálne i technické vybavenie kuchýň a jedální. S tým súvisia aj mzdové náklady a snaha udržať si existujúci personál a získať nových pracovníkov.  Prišli sme k záveru, že výška dotácie nepokryje reálne náklady a ich financovanie nie je zo strany Mesta Senica naďalej udržateľnékeďže  samosprávy v rámci podielových daní viac financií na prevádzku školských jedální od štátu nedostanú,“ vysvetlil primátor mesta Martin Džačovský.

Podľa nového VZN na režijné náklady budú prispievať rodičia detí, ktoré sa stravujú v školských jedálňach materských a základných škôl v Senici, a to v jednotnej výške päť eur. Rovnako postupovali aj okolité mestá na Záhorí. V II.  finančnom páse sú napr. mesto Gbely, či obec Kúty, ktoré zaviedli paušálny príspevok na režijné náklady v rovnakej výške.

Novým VZN Mesto Senica reaguje na novú vyhlášku ministerstva školstva, ktorou sa stanovujú potravinové limity s účinnosťou od 01. 09. 2019. Finančné pásmo určuje sumu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Mesto Senica po dôkladnom zvážení nákladov a  na základe dohody s vedúcimi školských jedální zaradilo stravovanie do druhého finančného pásma. Práve zvýšenie finančných pásiem potvrdzuje, že obedy zadarmo v skutočnosti nie sú zadarmo.
Pre rodičov detí na I. stupni výška úhrady za stravníka  na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky pokryje štátna dotácia, za žiakov na II. stupni je rozdiel medzi výškou dotácie a finančným pásmom 0,03 € za obed na deň, ktorý doplatí rodič.
V materských školách sa cena za stravu zvýšila z 1,19 € na 1,45 € za deň. U predškolákov, kde výšku desiatej, obeda a olovrantu vo väčšej miere pokryje štátna dotácia, bude doplatok rodiča vo výške 0,25 € za deň. Na deti od 2-5 rokov sa dotácia nevzťahuje. Výška úhrady za stravníka je v tomto prípade stanovená na 1,45 € za deň.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 € na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. VZN súčasne upozorňuje na povinnosti, za ktorých dotácia nebude poskytnutá. Jednou z hlavných podmienok je povinnosť rodičov odhlásiť dieťa zo stravy. Pri nedodržaní podmienok bude zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť plnú stanovenú sumu úhrady za stravu.  Jednotlivé školy zvažujú z uvedeného dôvodu zavedenie jednotnej zálohovej platby.  Tá by mohla byť vo výške 20 €, ktorú jednorazovo zaplatí každý zákonný zástupca žiaka. Platby za neodobraté obedy, prípadne za nedodržanie podmienok dotácie na stravu, sa budú následne odrátavať zo zálohovej platby. Podrobné informácie odhlasovania zo stravy sú riešené v jednotlivých pracovných postupoch každej školskej jedálne základnej a materskej školy.
VZN rieši aj prípady, kedy zo závažných zdravotných obmedzení, nemôže dieťa poberať v školskej jedálni. Na základe potvrdenia od lekára 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!