Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 06, 2020
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.08.2019 - 07:28  //  aktualizácia: 12.08.2019 - 07:29  //  zobrazené: 618

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Majetkovo – právnom oddelení

M e s t o S e n i c a
ako zamestnávateľ podľa § 6 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v platnom znení
zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste
na Majetkovo – právnom oddelení, na referáte právnom


so sídlom: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

 

 

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: 26.08.2019


Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – v študijnom odbore právo


Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: 01. 10.2019


Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda 8.
platovej triedy v rozpätí 806,00€ - až 967,50€ v závislosti od rokov uznanej praxe + 15% zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.
 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- komunikačné a organizačné schopnosti
- samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita
- znalosť práce s počítačom : MS Office ( Word, Excel, Outlook), Internet
- minimálne 2 ročná prax
- znalosť právnych predpisov, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Požadované doklady k žiadosti:
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, overená kópia nie staršia ako 3 mesiace
- profesijný štrukturovaný životopis
- písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica
sekretariát prednostky
Štefánikova 1408/56
905 25 S e n i c a

do 26.08.2019 do 12.00 do podateľne MsÚ s označením „ Žiadosť o prijatie do zamestnania
na Majetkovo – právnom oddelení, na referáte právnom“.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

Bližšie informácie poskytuje : JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu
v Senici.
Kontakt: tel. 034/ 651 2296, 651 5004
e - mail: katarina.vrlova@senica.sk

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!