Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.03.2020 - 10:01  //  aktualizácia: 05.03.2020 - 11:11  //  zobrazené: 1270

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskej polícii Senica

M e s t o     S e n i c a


ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 


zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskej polícii Senica – na pracovnú pozíciu príslušník  Mestskej polície mesta Senica


so sídlom: Mestská polícia Senica

                 Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

 


Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 27.03.2020

 


Popis pracovnej pozície:

 • výkon práce a služobnej činnosti príslušníka Mestskej polície mesta Senica v zmysle § 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov


Miesto výkonu práce: Mestská polícia mesta Senica, Štefánikova 1408/56, Senica, katastrálne územie mesta Senica, Kunov

 


Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • minimálne úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • vek viac ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť


Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • komunikačné schopnosti a asertivita
 • schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových a krízových situácií
 • presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh
 • ochota a schopnosť učiť sa nové veci
 • základná znalosť práce s PC
 • vodičský preukaz sk. B


Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nie starší ako tri mesiace
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako 3 mesiace
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:

          -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

         -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u               osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

         -  štátne občianstvo,

         -  pohlavie,

         -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 


Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou


Pracovný pomer: na dobu neurčitú


Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda 5. platovej triedy v rozpätí 692,00 € - až 830,50 € v závislosti od rokov uznanej praxe + 15% zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu, príplatky za nočnú prácu, soboty a nedele a za zmennosť a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.


Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica

                                                                                Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

do 27.03.2020 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do zamestnania – mestský policajt.“


Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie na danú pracovnú pozíciu  a  vyhradzuje  si právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.


Bližšie informácie poskytuje: Mgr. Stanislav Macák, poverený zastupovaním náčelníka MsP Senica.


Kontakt: tel. 034/651 58 86; e-mail: msp@senica.sk

 

 


Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!