Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 16, 2020
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 16.06.2020 - 09:40  //  aktualizácia: 16.06.2020 - 09:46  //  zobrazené: 216

Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ

 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 25.06.2020 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici za dodržania protiepidemických opatrení ÚVZ SR, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy s týmto programom:

 

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1   Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 25.06.2020

3.2   Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1   Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ dňa 05.05.2020

4.2   Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR dňa 11.06.2020   

5.    Technické služby Senica, a.s. - správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti

6.     Poliklinika Senica, n.o. - výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2019

7.     Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

8.      Mestský podnik služieb, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

9.     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019

10.1  Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019

10.2  Akčný plán mesta Senica na roky 2020 – 2022

11.1  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta

11.2  Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2019

12.   Dispozície s majetkom

13.   Návrh sobášnych dní na rok 2021

14.1  Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti - zmena

14.2  Komisia športu - zmena

14.3  Redakčná rada Naša Senica - zmeny

15.1  Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2020

15.2  Správa HK o výsledkoch kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č.60/2014 o Trhovom poriadku pre trhovisko

15.3  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

16.1  Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou  ochorenia COVID – 19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

16.2  Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20

16.3  Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20

16.4  Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020

16.5  Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre Základnú školu Komenského

17.    Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020

18.    Rôzne - Informácia k zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl, materských škôl a ZUŠ  v školskom roku 2020/2021

19.    Interpelácie - písomné

20.    Diskusia

21.    Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ

22.    Záver

   

 

                                                                      

Ing. Mgr. Martin Džačovský,  v. r.                                                                                                           

primátor mesta Senica  

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!