Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 07, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 26.04.2022 - 14:57  //  aktualizácia: 26.04.2022 - 15:33  //  zobrazené: 155

CHCETE SA STAŤ PRÍSEDIACIMI NA OKRESNOM SÚDE SENICA V TRESTNÝCH VECIACH?

V prípade, že spĺňate nižšie vypísané zákonné požiadavky a máte o funkciu prísediaceho záujem, kontaktuje prednostu MsÚ Senica na adrese: prednosta@senica.sk alebo telefonicky na čísle: 034/ 651 2296.

 

Základné informácie zo zákona č. 385/2000 Z. z.:

- prísediaci z radov občanov je členom senátu na súde pri rozhodovaní v trestných veciach.

- za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

- prísediacich volí mestské zastupiteľstvá z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Senica. 

- prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. 

- ku kandidátom navrhovaným na voľbu si mestské zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu Okresného súdu Senica.

- funkčné obdobie prísediaceho je 4-ročné.

- funkcia prísediaceho zaniká po dovŕšení veku 65 rokov.

 

Náhrady za výkon funkcie prísediaceho podľa Vyhlášky MS SR č. 599/2002 Z. z.:

- prísediaci má nárok na:

a) cestovné (vo výške cestovného lístka; cesta tam aj späť).

b) stravné (len v prípade, že prísediaci je na pojednávaniach viac ako 5 hodín).

c) paušálna náhrada vo výške 5,00 € za jeden pojednávací deň.

d) náhrada mzdy (len pre prísediaceho, ktorý pracuje, najviac vo výške 21,25 € za jeden pojednávací deň).

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!