Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 16, 2020
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 25.06.2020 - 13:43  //  aktualizácia: 25.06.2020 - 13:57  //  zobrazené: 175

Avízo na MsZ: Senica vlani hospodárila s prebytkom, podnikateľom pomôže s nájomným

Primátor Martin Džačovský zvolal na štvrtok 25. júna zasadnutie v poradí desiateho Mestského zastupiteľstva Senica, ktoré sa uskutoční opäť v tradičných priestoroch veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu so začiatkom o 15. hodine.


Na poslancov čaká bohatý program, ktorý obsahuje výročné správy alebo výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok 2019 komplet všetkých obchodných alebo príspevkových spoločností zriadených mestom Senica alebo s jeho majetkovou účasťou.

 

Medzi témami, o ktorých budú poslanci rokovať, je aj návrh Záverečného účtu mesta Senica za vlaňajší rok, ktorý finančná komisia odporúča poslaneckému plénu na schválenie. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019 je takmer pol milióna eur (457 721,22 eur), po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, predstavuje suma navrhnutá pre rezervný fond 93 301,84 eur.

 

Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, kedy sa mestá a obce v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu pasujú s výpadkami príjmov z podielových daní, mesto Senica pristúpilo ešte v priebehu marca k analýze rozpočtu a prijalo šetriace opatrenia. Aj na programe júnového zastupiteľstva tak majú poslanci materiál o vývoji daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy.

 

Mesto pomôže s nájomným

Aj v tejto neľahkej situácii, kedy sa na ekonomike mesta už začína podpisovať výpadok príjmov z podielových daní, senická samospráva plánuje podať podnikateľom postihnutým koronakrízou pomocnú ruku. Zámerom je pomôcť živnostníkom, firmám a klubom, ktoré majú prevádzky v mestských priestoroch, s nájomným za obdobie, kedy museli mať na základe rozhodnutia štátu zatvorené. Pôjde o 50-percentnú zľavu na nájomnom za dané obdobie. Spolu s dotáciou na úhradu nájomného, ktoré spustilo ministerstvo hospodárstva, tak pôjde o vykrytie sto percent nájomného za obdobie sťaženého užívania.

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva budete môcť sledovať v priamom prenose na You Tube kanále TV SEN.

 

Program:
 

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1    Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 25.06.2020

3.2   Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1   Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ dňa 05.05.2020

4.2   Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR dňa 11.06.2020   

5.    Technické služby Senica, a.s. - správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti

6.     Poliklinika Senica, n.o. - výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2019

7.     Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

8.      Mestský podnik služieb, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

9.     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019

10.1 Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019

10.2 Akčný plán mesta Senica na roky 2020 – 2022

11.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta

11.2 Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2019

12.   Dispozície s majetkom

13.   Návrh sobášnych dní na rok 2021

14.1 Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti - zmena

14.2 Komisia športu - zmena

14.3 Redakčná rada Naša Senica - zmeny

15.1 Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2020

15.2 Správa HK o výsledkoch kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č.60/2014 o Trhovom poriadku pre trhovisko

15.3 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

16.1 Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID – 19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

16.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20

16.3 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20

16.4 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020

16.5 Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre Základnú školu Komenského

17.   Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020

18.   Rôzne - Informácia k zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl, materských škôl a ZUŠ v školskom roku 2020/2021

19.   Interpelácie - písomné

20.   Diskusia

21.   Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ

22.   Záver

      

 

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!