Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 22.01.2018 - 08:06  //  aktualizácia: 19.03.2021 - 12:28  //  zobrazené: 2682

BIG SK - AT

 

 

 

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:

Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT

Bildungskooperationen in der Grenzregion SK-AT

 

Akronym projektu: BIG SK-AT

Kód projektu: 305041Q624

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Špecifický cieľ: 4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov

 

Miesto realizácie projektu

Štát

 

Región (NUTS II)

 

Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres (NUTS IV)

 

Obec

 

Rakúsko

Niederösterreich 

Wiener Umland/Nordteil 

Gänserndorf

Drösing, Hohenau an der March, Jedenspeigen, Ringelsdorf, Angern an der March, Mannsdorf, Ollersdorf, Stillfried, Engelhartstetten,  Stopfenreuth, Lassee, Marchegg, Breitensee, Orth an der Donau, Velm Götzendorf, Weikendorf, Zwerndorf

 

 

Wiener Umland/Südteil 

Bruck an der Leitha

 

Bad Deutsch-Altenburg, Berg, Margarethen am Moos, Göttlesbrunn, Götzendorf an der Leitha, Hainburg an der Donau, Höflein, Hundsheim, Prellenkirchen, Deutsch-Haslau, Rohrau, Scharndorf, Trautmannsdorf an der Leitha, Gallbrunn, Sarasdorf, Wolfsthal

 

Burgenland

Nordburgenland

Neusiedl am See

Kittsee, Zurndorf

 

Wien

Wien

Wien

Josefstadt, Rudolfsheim, Brigittenau, Favoriten

Slovensko

 

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

Bratislava III.

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

 

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

Malacky

Záhorská Ves, Láb, Jakubov, Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka

 

Západné Slovensko

Trnavský kraj

Senica

Senica, Sobotište, Smrdáky, Koválov, Hlboké, Prietrž, Dojč, Lakšárska Nová Ves, Smolinské, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Sekule, Šaštín-Stráže

 

Stredné Slovensko

Banskobystrický kraj

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

 

Projektoví partneri 

Status partnerstva

Názov

Štát

Celková výška oprávnených výdavkov partnera

Lead partner

Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, odd. materské školy

AT

1 338 000,58

Hlavný cezhraničný partner/ PP1

Mesto Senica

SK

666 774,82

Projektový partner 2

Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie

AT

238 930,00

Projektový partner 3

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

SK

199 283,96

Projektový partner 4

Stadtschulrat für Wien, Europa Büro

AT

549 350,00

Projektový partner 5

Österreichische  Wiener Kinderfreunde - Landesorganisation Wien

AT

553 077,88

Projektový partner 6

Land Burgenland – Bildung, Kultur und Gesellschaft

AT

269 154,00

Projektový partner 7

Mestská časť Bratislava- Nové Mesto

SK

329 999,50

Projektový partner 8

Obec Záhorská Ves

SK

128 783,33

Strategickí partneri bez finančnej účasti

Školský úrad dolnorakúskej krajinskej vlády

Rakúske Spolkové ministerstvo školstva

 

 

Rozpočet a zdroje financovania 

Celková výška oprávnených výdavkov: 4 273 354,07 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ: 3 632 350,97 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR: 156 377,16 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja národného

spolufinancovania AT: 0,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 484 625,94 €

 

 

Aktivity projektu

Oblasť, ktorá je v dosahu projektu (Viedeň, pohraničie-Slovensko, Dolné Rakúsko a Burgenland) sa vyznačuje jazykovou a kultúrnou rôznorodosťou. Z tohto dôvodu sa v tomto regióne pripisuje veľký význam viacjazyčnému vzdelávaniu, predovšetkým v zmysle obojstranného osvojovania si jazyka susedov, ale aj viacjazyčnosti ako takej, a získavaniu interkultúrnych skúseností. Rozvoj týchto kompetencií od útleho detstva otvára dospievajúcim nové budúce možnosti ohľadom vzdelávania, pracovných príležitostí a trávenia voľného času. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality pedagogickej práce v oblasti viacjazyčného vzdelávania. K dosiahnutiu tohto cieľa má výrazne prispieť vytvorenie a následné overovanie nových didaktických konceptov a materiálov pre školy a škôlky, v ktorých centrálnou črtou sú vzájomne prepojené cezhraničné obsahy a spoločný návrh konceptu

pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Spoločný didakticko-metodický koncept bude vytvorený v spolupráci s pedagógmi a predovšetkým odborníkmi, ktorí sa venujú kontinuálnemu vzdelávaniu s dôrazom na zážitkovú pedagogiku. Hlavný dôraz sa kladie na plynulý prechod medzi škôlkou a školou, ako aj rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií. Prostredníctvom cieleného ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, a zavedenia didakticko-metodického konceptu do ped. praxe, dôjde k trvalému ukotveniu konceptu integrovaného jazykového vzdelávania vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Získavanie interkultúrnych skúseností je podporované cezhraničnými aktivitami s deťmi, žiakmi a pedagógmi. Prostredníctvom zapojenia rodičov, samospráv ako aj pedagogických stredných a vysokých škôl do projektových aktivít by mala byť zabezpečená trvalá udržateľnosť projektu do budúcnosti. Výsledným produktom projektu je prakticky overený vzdelávací program na podporu kontinuálneho jazykového vzdelávania so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorý v rámci celého projektového územia ako aj mimo neho. Aby sa zabezpečil prístup k metodike a všetkým materiálom, budú všetky tieto informácie k dispozícii na internetovej vedomostnej platforme.

 

PROJEKTOVÉ BALÍKY (PB)

 

1  PB RIADENIE PROJEKTU

 

2  PB PUBLICITA A KOMUNIKÁCIA

 

3  PB CEZHRANIČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE JAZYKOVÉ A INOVATÍVNE VZDELÁVANIE SPOLU S KVALIFIKÁCIOU

3.1 Vytvorenie spoločného cezhraničného vzdelávacieho programu

Partneri spoločne vypracujú inovatívny vzdelávací program, doplnený metodickými a učebnými materiálmi. Pôjde o spojenie viacerých učebných (metodických) koncepcií na podporu kontinuálneho vzdelávania v jazyku suseda a viacjazyčnosti od materskej školy až po 2. stupeň ZŠ v pohraničnom regióne, ako aj inovatívnych metód v oblasti vzdelávania. Na zvyšovanie motivácie k učeniu sa budú využívať metódy zážitkového učenia sa. Do vytvárania programu budú aktívne zapojení pedagogickí pracovníci v rámci jednotlivých pracovných

skupín. Program pozostáva z troch MODULOV:

1. modul: "Ja a svet okolo mňa" – DôVERA - je zameraný na nové prístupy k rozvoju emočných a sociálnych kompetencií ako základných kompetencií pre plynulý prechod z materskej do základnej školy. Tieto kompetencie tvoria súčasne základ úspešnej komunikácie a jazykového vzdelávania. Zúčastnení PP- HP, PP6, PP7, PP3.

2. modul: "Jazyk ako zážitok" – RôZNORODOSŤ - sa orientuje na integratívne získavanie jazykových skúseností v každodenných situáciách (v reálnych životných situáciách) na uľahčenie plynulého prechodu medzi MŠ a ZŠ. Materiály budú tvorené tak, aby zohľadňovali špecifiká jazykového vzdelávania v dvojjazyčnom a viacjazyčnom prostredí (dôraz sa kladie na jazyk suseda).

3. modul: "V zážitku tkvie poznatok" – POROZUMENIE - využíva existujúci teoretický základ „Živá učebnica“ a adaptuje ho na spoznávanie pohraničného regiónu – tvorba spoločných cezhraničných obsahov (prírodovedné predmety a i.). Nové metódy sú vytvárane so zreteľom na sprostredkovanie odborných poznatkov prostredníctvom zážitku a jazyka. Podporuje rozvoj jazykových, komunikačných, odborných a učebných kompetencií u žiakov (prechod medzi oboma stupňami ZŠ), s cieľom zvýšiť motiváciu a zlepšiť učebné výsledky.

Výstupy:

- odporúčania pre pedagogickú prax na podporu emocionálnych a sociálnych kompetencií doplnené o jazykové vzdelávanie - učebné materiály v nem. aj slov. jazyku

- metodické materiály pre sj. a nj. v reálnych životných situáciách - prac. listy, obraz. materiály a CD

- materiály ku teoretickému pozadiu viacjazyčnosti a odporúčania pre prax, jazykové portfólio, materiály na podporu jazyka

- metodický materiál pre cezhraničný región (jazyk a spoločné obsahy) - učeb. pomôcky, učeb. materiály v sj. a nj. jazyku

.

3.2 Kvalifikácia/ Overenie nových inovatívnych koncepcii ďalšieho vzdelávania

Ponuka vzdelávacích aktivít a aktivít ďalšieho vzdelávania pedagógov, lektorov a študentov v rámci projektu .

Pedagógovia dostanú možnosť zúčastniť sa rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania, ktoré budú zahŕňať odborné poradenstvo, sprevádzanie a mentoring, dostupné školenia celého tímu na rôzne témy. Súčasne zvýšia svoju schopnosť reflektovať vlastnú pedagogickú činnosť.

Sprievodné aktivity na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov materských a základných škôl:

- 3-dňový seminár v Banskej Štiavnici pre pedagógov prírodovedných premetov  - Živá učebnica

- seminár Silný učiteľ orientovaný na posilnenie emocionálnej a sociálnej kompetencie pedagóga

- semináre pre pedagógov 2. stupňa ZŠ  - adaptovaná živá učebnica na posilnenie medzipredmetových vzťahov

- doplnkové vzdelávacie semináre/workshopy pre pedagógov MŠ

- veľká konferencia v Senici – inovatívne metódy vo vzdelávaní pre ZŠ

- mentoring pre pedagógov ZŠ

- ponuka cezhraničných seminárov pre lektorov a pedagógov NJ

- jazykové kurzy pre pedagógov NJ – intenzívne týždenné kurzy za účelom zvýšenia vlastnej jazykovej kompetencie na Slovensku aj v Rakúsku

- exkurzie a hospitácie pre pedagógov – návštevy rakúskych MŠ a ZŠ

 

3.3 Vytvorenie kvalitatívnych štandardov

Počas celého procesu vytvárania a implementácie (PB4.) vzdelávacieho programu budú súčasne vypracovávané kvalitatívne štandardy pre jazykové (v jazyku suseda)/viacjazyčné a inovatívne vzdelávanie.  

 

PB4 IMPLEMENTÁCIA CEZHRANIČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU VO VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÁCH A PRI CEZHRANIČNÝCH AKTIVITÁCH

4.1 Pilotné overovanie jednotlivých modulov vzdelávacieho programu vo vzdelávacích inštitúciách ( v materských a základných školách )

4.1.1 Praktické overenie jednotlivých modulov cezhraničného vzdelávacieho programu v materských školách, ktoré budú priamo zapojená do projektu. Toto overovanie bude prebiehať v 81 materských školách (z toho v 42 na rakúskej a v 39 na slovenskej strane).

Počty u jednotlivých PP: HP – 39, PP1- 21, PP2 – 8, PP5 – 1, PP6 – 2, PP7- 9, PP8- 1.

4.1.2 Praktické overenie jednotlivých modulov cezhraničného vzdelávacieho programu v základných školách, ktoré budú priamo zapojené do projektu. Toto overovanie bude prebiehať v 35 školách (z toho v 7 na rakúskej a v 28 na slovenskej strane).

Počty u jednotlivých PP: HP – 2, PP1- 14, PP2 – 7, PP4- 3, PP6 – 2, PP7- 6, PP8- 1

 

4.2 Medzi inštitucionálna spolupráca podporujúca zavedenie vzdelávacieho

programu do materských a základných škôl

Na zabezpečenie a udržanie zavedených zmien bude významne podporovaná medziinštitucionálna spolupráca. Budú zorganizované regionálne pracovné stretnutia na zabezpečenie plynulého prechodu medzi materskou a základnou školou. Výsledky týchto stretnutí budú predstavené na cezhraničných seminároch.

 

4.3 Aktivity na podporu interkultúrnej výmeny a senzibility na jazykovú

Rôznorodosť

V rámci týchto aktivít budú overené vybrané inovatívne koncepcie v reálnych situáciách aj mimo školského

prostredia:

-  Spoločné jazykové zážitkové podujatie pre MŠ a ZŠ (pre 300 detí a pedagógov zo 4 krajín v rámci 3 synergických projektov BIG). 1x

-  Cezhraničné stretnutia Naši susedia. Jednodňové podujatia pre 5-10 ročné deti organizované v spolupráci s miestnymi úradmi (3x za projekt - PP6 2x, PP7 1x)

-  Vzájomné partnerstvá medzi MŠ a medzi ZŠ. Tematické interkultúrne stretnutia/spoločné projekty s cieľom poskytnúť autentické jazykové podnety, zvýšiť motiváciu a sprostredkovať kultúrne poznatky. Cezhraničné aktivity jednotlivých MŠ a ZŠ - exkurzie s cieľom spoznať región suseda.

-  Jazykový pobyt pre žiakov/predškolákov. Projektový týždenný pre žiakov spojený s pobytom v prírode a jazykovými aktivitami pre slovenské deti spojený s návštevou žiakov z Rakúska so spoločnými aktivitami. PP1, PP2, PP3, PP4, PP6, PP7, PP8

-  Divadelno-pedagogický a hudobný program pre deti a pedagógov slúžiace na prekonanie jazykových bariér, využitím hereckých a hudobných prvkov. PP6, PP7, HP

 

 

5 PB OPATRENIA NA UDRŽATEĽNOSŤ

5.1. Zapojenie pedagogických škôl

Na zabezpečenie výsledkov projektu a šírenie získaných vedomostí budú pedagogické školy oboznámené s projektom a vyzvané na spoluprácu. Študenti pedagogiky dostanú možnosť zúčastniť sa pozorovaní, vidieť príklady úspešnej praxe jazykového (v jazyku suseda) a viacjazyčného vzdelávania a oboznámiť sa s novými metodickými koncepciami. Cieľom je, aby tieto školy zaradili/integrovali výsledky projektu do svojich vzdelávacích programov.

 

5.2 Zapojenie štátnej a verejnej správy – (školské úrady a zriaďovatelia)

Predstavitelia štátnej a verejnej správy, ako zriaďovatelia materských a základných škôl, budú cielene pozývaní na všetky cezhraničné stretnutia a podujatia (napr. exkurzie pedagógov, pozri 3.2.5). Okrem toho bude pre nich zorganizované  jedno cezhraničné stretnutie (pre všetky 3 synergické projekty – BIG AT-CZ, AT-HU, SK-AT) s cieľom poukázať na význam sprostredkovania jazyka suseda, podporu viacjazyčnosti a inovatívnych metód v súvislosti s ďalším hospodárskym, vzdelávacím, politickým a spoločenským rozvojom pohraničného regiónu.

 

5.3 Informačné a komunikačné opatrenia

Vytvorená sieť spolupracujúcich materských a základných škôl, starostov a rodičov bude využitá na cielené informovanie o projekte a jeho výsledkoch.

 

 

Výstupy projektu BIG SK -AT, na ktorých participoval projektový partner Mesto Senica


Spoločný cezhraničný vzdelávací program jazykového vzdelávania pre materské a základné školy 


Je súborom didaktických a metodických materiálov, konceptov a odporúčaní, učebných pomôcok a pracovných listov, ktoré vychádzajú z dlhoročných skúseností a poznatkov z oblasti učenia a sprostredkovania cudzieho jazyka u detí materských a základných škôl.
Program analyzuje spôsob výuky jazyka u cezhraničných partnerov, problémy vychádzajúce z regionálnych podmienok a potrieb, venuje sa prechodu dieťaťa z materskej na základnú školu, fenoménu viacjazyčnosti, prezentuje zážitkový princíp učenia sa cudzím jazykom, podpore zážitkového učenia v oblasti prírodovedných predmetov a ich prepojenie s výukou cudzieho jazyka. 
Materiál zároveň predstavuje komplex príkladov dobrej praxe – reálne vypracovaných aktivít určených na vzdelávanie nielen cudzieho jazyka, ktoré sú veľkým zdrojom inšpirácie pre pedagógov. 
Program je vypracovaný v troch moduloch, ktoré na seba nadväzujú, vzájomne sa dopĺňajú a vytvárajú tak priestor na podporu a rozvoj kompetencií detí a žiakov. V závislosti od modulu sa dôraz kladie na rozvoj rôznych druhov kompetencií.

Modul 1 s názvom Dôvera - „Ja a svet okolo mňa“ je zameraný na rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií pre ďalšie učenie a učenie sa (kap. 5.1). Modul je určený pre materské školy a 1. stupeň základných škôl a kladie dôraz na osobnostný a jazykový rozvoj detí a žiakov. Uplatňované metódy umožňujú plynulý prechod medzi materskou a základnou školou a vedú k zachovaniu kontinuity jazykového vzdelávania.

Modul 2 s názvom Rôznorodosť – „Jazyk ako zážitok“ je zameraný na získavanie jazykových skúseností v reálnych komunikačných situáciách. Modul je určený pre materské a základné školy a prepája všetky tri oblasti rozvoja detí – osobnostnú, vedomostnú a jazykovú, pričom hlavný dôraz sa kladie na podporu materinského jazyka a výučbu jazyka suseda, resp. cudzieho jazyka v kontexte viacjazyčnosti. Uplatňované metódy umožňujú využívať každodenné situácie na výchovno-vzdelávacie účely. Modul 2 prepája obsahy modulov 1 a 3

Modul 3 s názvom Porozumenie – „V zážitku tkvie poznatok“ je zameraný na sprostredkovanie spoločných obsahov a poznatkov prostredníctvom zážitku v spojení s jazykom. Modul je určený pre základné školy, v zjednodušenej forme aj pre materské školy. Dôraz kladie na vedomostnú a jazykovú stránku. Nosnou témou je Povodie Dunaja a viacjazyčné sprostredkovanie spoločných obsahov. Využitie metód zážitkovej pedagogiky uľahčuje prechod z 1. na 2. stupeň základnej školy
Prehľad tém a výstupov projektu je spracovaný do publikácie Spoločný cezhraničný vzdelávací program jazykového vzdelávania pre materské a základné školy, ktorá je sprievodcom   a zjednodušenou verziou programu. Moduly boli pilotované v 116 slovenských a rakúskych materských a v základných školách. Skúsenosti s ich zavedením do praxe sú v publikácii opísané ako modely jazykového vzdelávania (kap. 4) a sú doplnené vybranými ukážkami vzorových aktivít -príkladmi dobrej praxe (kap. 5), ako aj návrhmi odporúčaní pre politikov a odbornú pedagogickú prax (kap. 6). Ku každému modulu boli vytvorené metodické materiály, ktoré sú výsledkom spolupráce viac ako 20 expertov zo štyroch krajín. Tvoria súčasť vzdelávacieho programu a umožňujú jeho zavedenie do praxe. Všetky obsahy cezhraničného vzdelávacieho programu, ktoré boli vytvorené počas projektového obdobia (2017 – 2020) viac ako 20 expertmi zo štyroch krajín, sú dostupné na vedomostnej platforme   www.big-projects.eu     

 

Publikácia Spoločný cezhraničný vzdelávací program jazykového vzdelávania pre materské a základné školy je k stiahnutiu TU: Spoločný cezhraničný vzdelávací program jazykového vzdelávania pre materské a základné školy.PDF

 

 

Hravá nemčina pre deti - edukačný materiál pre lektorov nemeckého jazyka (Modul 2)
Je súbor aktivít a hier zameraných na výučbu nemeckého jazyka u detí predprimárneho a primárneho vzdelávania. Materiál hravou formou podnecuje záujem detí o nemecký jazyk a učí ich základy hovorovej reči.  Zodpovedným partnerom za tvorbu publikácie bolo Mesto Senica.  Je výsledkom dvojročnej práce  kolektívu autorov – pedagógov  Mgr. Zuzany Markovej z Katedry germanistiky FF UK BA, Mgr. Zuzany Knapovej, Mgr. Evy Mittákovej dlhoročných senických lektoriek nemeckého jazyka v materských a základných školách senického okresu a  Mgr. Evy Gašparovej autorky projektu  EDU DAY.
Publikácia je zostavené zo 4 hlavných tém (JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA). Každá téma obsahuje podtémy s popisom materiálu k aktivite, slovnú zásobu, ciele, kompetencie, dĺžku trvania, obrazovú prílohu a pracovné listy. Aktivity je možné kombinovať. Vizuálne stavia na autorských ilustráciách  ...Mikulovej. Grafickú úpravu realizovala firma RECO s.r.o. 

Cieľom Hravej nemčiny  je vzbudiť u detí záujem o nemecký jazyk, osvojenie si základnej nemeckej výslovnosti, gramatiky a slovnej zásoby využitím zážitkovej pedagogiky a hravých foriem učenia.

Materiál vychádzal z 10 ročných skúseností expertov a metodikov s výukou nemeckého jazyka v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Bol overený v praxi lektormi nemeckého jazyka v rámci projektu BIG SK-AT.

Materiál je v elektronickej forme k dispozícii na stiahnutie tu:
https://sk-at.big-projects.eu/index.php/sk/sada-pomocok-a-pracovnych-listov
 

 

Sada vzdelávacích materiálov v tlačenej podobe (Modul 3)
Projektový partner DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie vytvoril tlačené učebné pomôcky určené pre pedagóga, individuálnu a skupinovú prácu žiakov na vyučovaní prírodovedných predmetov.  Pomôcky umožnia pedagógom realizovať vzdelávacie aktivity vonku a podporujú bádateľské vyučovanie.

Materiály:
Leták „Učenie hrou v prírode“ - je spracovaný formou známej hry „nebo-peklo“ a rôznymi aktivitami motivuje vyjsť do prírody, hrať sa a pritom ju vnímať všetkými zmyslami. Obsahuje aj praktickú záložku do knihy, ktorá je aj kľúčom na určovanie základných pobytových znakov niektorých živočíchov.

Farebné kartičky životných cyklov „Premeny živočíchov“ - približujú životný cyklus 7 druhov živočíchov a možno ich využiť na upevňovanie učiva pri preberaní vývinu živočíchov, či vodného biotopu.

Identifikačné kruhy drevín (Dreviny 1, Dreviny 2, Dreviny 3) a bezstavovcov školského dvora – špecifická praktická pomôcka na určovanie našich základných drevín a bežných bezstavovcov školského dvora. Keďže kruhy sú zhotovené z odolného materiálu, sú ideálne na použitie vonku v prírode.

Tlač materiálov realizovalo v rámci projektu mesto Senica v náklade  4500 ks – identifikačné kruhy , 5000ks – „Premeny živočíchov“,   1500 ks - „nebo-peklo“.

Mestom Senica boli materiály doplnené o Bubliny (popisovateľné a odnímateľné samolepky), ktoré budú pedagógom slúžiť ako viacúčelová pomôcka pri tvorivej skupinovej a individuálnej práci.

Materiály boli distribuované do 14 základných škôl okresu Senica v takom množstve,  aby s nimi mohli žiaci pracovať  súčasne vo viacerých triedach.
 

 

Pomôcky, metodické a pracovné listy na podporu zážitkového učenia prírodovedných predmetov  (Modul 3)
Projektový partner DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie vytvoril na podporu zážitkového učenia prírodovedných predmetov súbor metodík a pracovných listov. Tie sú doplnené o učebné pomôcky ako modely rýb, figúrky domácich a divo žijúcich zvierat, plastové životné cykly bezstavovcov, plyšové vtáčiky s reálnymi zvukmi vtákov a i. , ktoré nadväzujú na spracované ekovýchovné medzipredmetové témy.

Práca so sadou pomôcok je jednoduchá a jej využitie záleží na individuálnom prístupe pedagóga. Konkrétne aktivity je možné obmeniť podľa cieľovej skupiny (mladší žiaci , starší), priestoru (trieda, školský dvor, park) a času (hodinová aktivita, týždenný projekt).

Mesto Senica obstaralo v rámci tejto aktivity ako podporu zážitkového vzdelávania prírodovedných predmetov na základných školách ďalšie učebné a technické pomôcky zamerané predovšetkým na I. stupeň základných škôl. 
Obstarané boli: kozmograf (telurium), magnetické pole – valec so železnými pilinami, magnetické pole – tabuľka so železným práškom, žiacky fonendoskop,  vizuálna magnetické pomôcky – ľudské telo, kolobeh rastlín  (jabloň, fazuľa), slnečná sústava, kolobeh vody, životný cyklus žaby, zlomky (pizza), koberec hodiny, nafukovací maxi glóbus, magnetická mapa sveta, nádoby na pozorovanie hmyzu, Van de Graaffov generátor a bezdrôtový mikroskop s tabletom vhodným na školský dvor a pozorovanie javov v bezprostrednej blízkosti školy.

Pomôcky boli vyberané v spolupráci PP3, pedagógmi ZŠ tak, aby podporovali samostatnosť, kreativitu, zážitkovosť a hravosť učenia žiakov.

V rámci aktivity bolo podporené aj jazykové vzdelávanie  dvojjazyčným (SK-DE) spracovaním pracovných listov a vybraných metodík.

Všetky materiály a pomôcky boli distribuované na základné školy zapojené do projektu. Okrem toho  je metodika a pracovné listy k  dispozícii na stiahnutie na vedeckej platforme:
https://sk-at.big-projects.eu/index.php/sk/sada-pomocok-a-pracovnych-listov
 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!