Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 05.04.2019 - 14:51  //  aktualizácia: 17.09.2019 - 15:06  //  zobrazené: 725

Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa

 

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:                        Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa

Kód projektu v ITMS 2014+:     302011N364

Operačný program:                 Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                            1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:                 

1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ:                 

1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Fond:                                                           

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                               

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb prostredníctvom budovania hlavnej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v meste Senica. Vybudovaním bezpečných cyklodopravných trás prepájajúcich významné ciele dopravy v meste (zóny bývania s priemyselnou zónou, terminálom verejnej osobnej dopravy a občianskou vybavenosťou) plne integrovať cyklistickú dopravu s ostatnými druhmi dopravy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mesta, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, podporiť trvalo udržateľnú mobilitu v rámci mesta a zvyšovať kvalitu života s dopadom na vyvážený územný rozvoj.

Projekt prostredníctvom svojich aktivít zvýši popularitu tohto spôsobu prepravy a prispeje k obmedzeniu používania motorovej dopravy pri každodennej preprave do práce a na krátke vzdialenosti v rámci mesta za občianskou vybavenosťou. Rozšírením používania bicykla ako prostriedku prepravy v rámci mesta sa obmedzia negatívne vplyvy automobilovej dopravy (hluk, emisie plynov a prachových častíc).

Prostredníctvom hlavnej aktivity projektu bude v meste vybudovaných celkom 5,604 km nových cyklistických komunikácií vrátane dvoch lávok cez miestne vodné toky, inštalovaných 20 ks doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (12 stojanov pre bicykle, 3 prístrešky pre bicykle, 2 uzamykateľné prístrešky pre bicykle, 2 servisné stojany, 1 odpočívadlo), vybudovaných 6 prvkov upokojenia dopravy (pešia zóna, 2x spomaľovacie vankúše, 2x nadvihnuté plochy priechodov, 1x nadvihnutá plocha križovatky) a realizované opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Všetky stavebné objekty v maximálnej miere rešpektujú a spĺňajú podmienky prístupnosti podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z.z.. 

 

Aktivity a harmonogram projektu:

Názov hlavnej aktivita projektu:       Hlavná a doplnková cyklistická infraštruktúra

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    17

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                    05/2019

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                 09/2020

 

Financovanie projektu:

Forma financovanie:                                                                               Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                   1 480 601,17  €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                             1 406 571,11  €

  • finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                               1 258 510,99 €
  • finančná podpora zo zdrojov SR:                                                  148 060,12  €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                            78 826,46 €

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!