Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 02.10.2020 - 10:25  //  aktualizácia: 12.02.2021 - 13:48  //  zobrazené: 214

Energetické audity verejných budov v meste Senica

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:                           Energetické audity verejných budov v meste Senica

Kód projektu v ITMS2014+:        310041Z425

Operačný program:                      Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:                       

4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ:                             

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Fond:                                                  

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                              

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia

V zastúpení:

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje

 

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom vypracovania účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

Jednou z hlavných tém mesta je vyriešenie energetickej efektívnosti verejných budov. Mesto vlastní verejné budovy, ktoré už dávno nespĺňajú energetickú efektívnosť a potenciál a podpísal sa na nich zub času. Jedná sa o budovy, ktoré boli postavené pred 30 a viac rokmi a ktoré už potrebujú čiastočnú alebo komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu. Budovy nespĺňajú súčasné technické systémy a normy a potrebujú obnovu.

Zlepšenie energetického stavu budov nie je možné vykonať bez dôkladnej analýzy existujúceho stavu v objektoch spotrebúvajúcich energiu. Na základe analýzy budú môcť byť vykonané opatrenia na dosiahnutie energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

Predmetom realizácie bude vykonanie účelového energetického auditu na objektoch verejných budov, ktoré boli identifikované z hľadiska energetickej efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti ako nevyhovujúce.

Predmetom účelového energetického auditu budú nasledovné budovy a objekty:

 1. Mestské kultúrne stredisko Senica
 2. Spoločenský dom Kunov
 3. Denné centrum pre organizácie III. sektora
 4. Domov dôchodcov a zariadenie sociálnych služieb
 5. Okresný úrad Senica
 6. ÚPSVaR Senica
 7. ZŠ s MŠ J. Mudrocha
 8. Materská škola- elokované pracovisko Robotnícka
 9. Materská škola- elokované pracovisko Čáčov- M. Bartoňa
 10. Materská škola- elokované pracovisko J. Hollého
 11. Hasičská zbrojnica

 

Takáto dôkladná  analýza, ktorú vypracuje odporne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 12 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám prinesie najmä tieto výsledky:

 1. Technický popis identifikovaných budov z hľadiska energetickej náročnosti so stanovením východiskovej hodnoty spotreby energie
 2. Faktory ovplyvňujúce spotrebu energie
 3. Identifikáciu opatrení, ktoré majú potenciál zvýšiť energetickú efektívnosť
 4. Stanovenie minimálnej hodnoty úspory energie, ktorá sa má obnovou dosiahnuť
 5. Odhad celkových investičných nákladov a celkovej úspory
 6. Odhad jednoduchej doby návratnosti investície a odhad pomeru investície a úspory
 7. identifikáciu opatrení, ktoré majú potenciál zvýšiť energetickú efektívnosť, stanovenie minimálnej hodnoty úspory energie, ktorá sa má obnovou dosiahnuť a odhad celkových investičných nákladov a celkovej úspory a odhad jednoduchej doby návratnosti investície

Realizácia projektu prinesie posúdenie súčasných technických systémov budov, teplotechnických vlastností stavebných konštrukcií, návrhy opatrení na významnú obnovu budov alebo hĺbkovú obnovu budov, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budovách, stanovenie potenciálnych úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.

 

Aktivity projektu:

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu "Spracovanie účelových energetických auditov verejných budov v meste Senica", ktorá je zameraná na zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

 

Harmonogram projektu:

 

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):              1

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                             10/2020

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                           10/2020

Výška nenávratného finančného príspevku:                                              10 584,00  €

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!