Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 21:06  //  aktualizácia: 12.09.2023 - 12:58  //  zobrazené: 24166

Hlavná kontrolórka mesta

 

JUDr. Elena Jankovičová

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu mesta, ako aj nakladanie s majetkom mesta.

Kontaktovať ju môžete:

e-mailom: elena.jankovicova@senica.sk

tel: 034/ 657 4889

 

 

 

 

 

 

 

Zákonom NR SR 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len zákon) bola upravená ochrana zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Osobou, ktorá plní úlohy zodpovednej osoby je v zmysle §11 ods. 3 zákona hlavná kontrolórka mesta Senica. 

 

Zodpovedná osoba na preverenie oznámenia protispoločenskej činnosti

Osobou, ktorá v meste Senica plní úlohy zodpovednej osoby podľa vybraných ustanovení zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v zmysle §10 ods. 1 tohto zákona hlavná kontrolórka. Hlavná kontrolórka plní tieto úlohy aj vo vzťahu k rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorá je v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica.

 

 

Oznamovanie protispoločneskej činnosti v podmienkach mesta Senica od 01.09.2023

Vnútorný predpis - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Etický kódex hlavného kontrolóra mesta

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!