Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 15.05.2017 - 14:46  //  aktualizácia: 10.03.2022 - 10:11  //  zobrazené: 18663

Komisie pri MsZ a dokumenty komisií

Komisie mestského zastupiteľstva sú iniciatívne, poradné a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom.
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 15 z.č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 13 ods. 7  Štatútu mesta Senica  vydáva  ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SENICI. Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva mesta Senice upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení.

 

Zloženie komisií pri MsZ:

 

 

Komisia finančná 

predseda: Ing. Ľubica Vyletelová

poslanci:            

Mgr. Ivana Mičová         

Bc. Michal Šúrek             

Mgr. Ľubomír Štvrtecký              

Ing. Pavol Kalman          

neposlanci:

Ing. Klaudia Zríniová      

Ing. Radoslav Hebnár   

Ing. Emília Wágnerová 

Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA     

 tajomník: Monika Rišková


Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb                          

predseda: Ing. Roman Sova

poslanci:

Ľubomír Miča   

Mgr. Juraj Moravčík             

Mgr. Peter Hutta            

neposlanci:

Ing. Alexander Janovič 

Ing. Jana Kocourková   

Mgr. Vladimír Beliš        

Ing. Martin Križan          

Ing. Roman Kalamen    

tajomník: Bc. Roderika Petráková

 


 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu 

predseda: Ing. arch. Martin Čonka                                      

poslanci:

Mgr. Viera Wágnerová

neposlanci:

Ing. Gabriel Bartošek    

Ondrej Danada

Ing. Róbert Kudláč         

Ing. Juraj Veselý             

Mgr. Marek Mach          

Ján Hromek      

Ing. arch. Mgr. art.  Pavol Mikulíček, PhD.          

tajomník: Ing. René Orgoň

 


 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov

predseda: PhDr. Miriam Madunická,  PhD.     

poslanci:

Mgr. Petra Morávková

Mgr. Kristína Chudá

Mgr. Marta Štítna

neposlanci:   

Hana Gažová

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Mgr. Pavol Waldecker

Ing. Tatiana Blažková

Mgr. Anna Kovárová

tajomník: Mgr. Jana Holoďáková

 


 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti    

predseda: Mgr. Peter Pastucha

poslanci:

Mgr. Miroslav Tehlár

Mgr. Filip Planka

Mgr. Kristína Chudá

RNDr. Ľubica Krištofová

Ľubomír Miča

neposlanci:

Ing. Marek Štítny

Mgr. Alena Nemčeková, DiS. art.

Mgr. art.  Jozef Chabroň, ArtD.

 Stanislav Prokeš, ml.

Mgr. art. Eliška Šefčíková Stanková

Ing. Veronika Sedláková

Ing. Mgr. Peter Husár

PeadDr. Beáta Kádeková

Mgr. Tomáš Motus

tajomník: Ing. Mária Výletová

 


 

Komisia športu 

predseda:  Ivan Paveska

poslanci:

Mgr. Viera Wágnerová

Bc. Michal Šúrek

Mgr. Filip Planka

Mgr. Peter Hutta

Mgr. Vladimir Včelka

Mgr. Lenka Búzková

neposlanci:

Andrej Laho

Mgr. Jaroslav Kubíček

Ing. Gabriel Bartoška

Ing. Dušan Manďák

tajomník: Erika Mášiková

 


 

Komisia pre ochranu verejného poriadku  a životného prostredia                      

predseda: RNDr. Ľubica Krištofová

poslanci:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková

MUDr. Martin Čulen

neposlanci:

 Michal Brňa

 Ing. Juraj Kabát

 Ing. Ján Dorotka

 Jaroslav Fodor

 Dana Ševčíková

 Ing. Andrej Tomiš

tajomník: Ing. Jana Tomešová

 


 

Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností       

predseda: Ing. Jarmila Barcaj Drinková

neposlanci:

Ing. Juraj Šefčík

Ing. Silvia Sameková

Stanislava Dávideková

Mgr. Adriana Dvouletá

Mgr. Jaroslava Regásková

Mgr. Nina Gurínová

PhDr. Zita Kubaláková

Mgr. Andrea Kačabová

Mgr. art. Martin Dudáš

Mgr. Vladimíra Bahnová

Mgr. Stanislav Macák

PhDr. Pavol Mihály

tajomník: Stanislava Dávideková

 


 

Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

Predseda: Mgr. Peter Pastucha. 

Poslanci:

Ing. Pavol Kalman

PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Mgr. Lenka Búzková.

Tajomník: JUDr. Gabriela Olejárová

 


 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Mgr. Ľubomír Štvrtecký

Poslanci:

Ing. Pavol Kalman

Ing. Roman Sova

Mgr. Miroslav Tehlár

RNDr. Ľubica  Krištofová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!