Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 04.03.2020 - 08:07  //  aktualizácia: 04.03.2020 - 13:26  //  zobrazené: 446

Mesto povedalo ďalšiemu zvieraciemu krematóriu nie

Témou utorkového (3. 3. 2020) rokovania komisie životného prostredia bola špeciálne len jedna téma a tou bolo prerokovanie podnikateľského zámeru vzniku v poradí už druhého zvieracieho krematória na území Senice, akými sú napríklad aj kone. Prijaté uznesenie komisie, ktoré má odporúčací charkter, korešponduje s tým, ktoré už skôr zaujalo mesto (kompletné znenie stanoviska mesta Senica nájdete v závere textu): "K technickému zariadeniu – kremačnej pece, členovia komisie nemajú námietky, no vzhľadom na odstupové vzdialenosti od zástavby určenej na bývanie a obytnú zónu v danej lokalite, komisia nesúhlasí s jeho umiestnením v areáli bývalých kasární." 
 

Zariadenie plánuje predkladateľ zámeru, ktorým je firma Anubis, spol. s. r. o. prevádzkovať v areáli bývalých kasární. Zámer prišli na rokovanie komisie odprezentovať zástupcovia spoločnosti Roman Schutz a Šimon Pajpach. Odporúčania a uznesenia komisií majú vo všeobecnosti odporúčací charakter. Momentálne je problematika potenciálneho vzniku ďalšieho krematória ešte len na úrovni rozhodovania o tom, či tento zámer vzhľadom na to, že ide o stredný zdroj znečistenia potrebuje alebo nepotrebuje tzv. EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Podľa prvotného rozhodnutia Okresného úradu v Senici ho nepotrebuje, dva dotknuté subjekty však podali odvolanie. Samotné mesto Senica ešte nedostalo žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Verejnosť reaguje na možnosť prevádzkovania ďalšieho krematória petíciou.
 

STANOVISKO MESTA SENICA: „Zámerom navrhovateľa je prevádzkovanie zariadenia, kremačnej pece TB – 1, na spaľovanie tiel mŕtvych spoločenských zvierat, s maximálnou kapacitou 1200 kilogramov denne. Zariadenie bude zakategorizované medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, jeho vstupným ohrievacím médiom bude nafta. Rozptylové podmienky bude zabezpečovať komín vysoký 6 metrov. Súčasťou zariadenia bude i mraziaci box pre uskladnenie tiel uhynutých zvierat. Popol z tiel zvierat bude odovzdávaný majiteľom zvierat. Navrhovaná činnosť bude umiestnená v areáli bývalých kasární, parcela č. 1661/50 k. ú. Senica. Najmenšia vzdialenosť od obytnej zóny je 215 metrov. Postupným rozvojom mesta sa mení charakter a využitie  jednotlivých objektov. Tým sa vzdialenosti objektov na bývanie a ubytovanie k danému pozemku zmenšujú. Preto z dlhodobého pohľadu na vývoj s umiestnením zvieracieho krematória v navrhovanej lokalite nesúhlasíme.

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!