Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 11.06.2024 - 08:19  //  aktualizácia: 11.06.2024 - 09:16  //  zobrazené: 527

Mesto Senica hľadá sociálneho pracovníka

MESTO SENICA

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici:

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, územie mesta Senica

 

Pracovná pozícia: sociálny pracovník

 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania:  18. 06. 2024

 

Popis pracovnej pozície: sociálny pracovník - odborný zamestnanec v sociálnej oblasti na  Oddelení  sociálnych vecí, kultúry a športu  Mestského úradu v Senici, referáte sociálnych vecí a bytov, vypracováva sociálne posudky, vykonáva agendu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení  neskorších predpisov, vrátane poskytovania sociálnych služieb, medzi ktoré patrí aj terénna sociálna služba krízovej intervencie.

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca
 • znalosť a orientácia v právnych predpisoch a príslušnej legislatíve v predmetnej oblasti
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy, najmä z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a z.č. 447/2008 Z.z. o . príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • prax v odbore požadovaná v dĺžke minimálne 2 roky
 • zdravotná spôsobilosť

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • ovládanie výkonu sociálnej posudkovej činnosti, vyhotovovanie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, vydávanie rozhodnutí, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby
 • komunikačné schopnosti
 • schopnosť tímovej práce
 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, Outlook, Internet))
 • vodičský preukaz sk. B

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

            1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene

                  mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka

            2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a

                  u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

            3 -  štátne občianstvo

            4 -  pohlavie

            5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

            6 -  číslo OP

 

Deň nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou/ihneď

 

Pracovný pomer: na plný úväzok, na dobu určitú 1 rok  s 3-mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

 

Mzdové ohodnotenie:

Funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, základná tarifná mzda v 7.platovej triede je určená v závislosti od dosiahnutého vzdelania a kvalifikačného predpokladu požadovaného pre výkon uvedenej pozície, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe. Osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. až 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy.

 

Zamestnanecké výhody a benefity v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou:

- 37,5 hodinový týždenný pracovný čas 

- 5 dní dovolenky navyše

- 1 deň plateného voľna navyše

- pružný pracovný čas a skrátený pracovný čas v piatok, sociálne výhody a ďalšie bonusy

- príspevok od zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 31,23 € mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 7 €

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- rekreačný pobyt za zamestnaneckú priaznivú cenu v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada

- teambulding raz ročne mimo pracoviska

 

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 18. 06. 2024 do 12.00 hod.,

do podateľne MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania – sociálny pracovník“

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov mestom Senica ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/309974/sk/zakladne-informacie , ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!