Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 20.05.2009 - 08:39  //  aktualizácia: 15.06.2017 - 19:35  //  zobrazené: 1146

Nemecký jazyk v našich materských školách

njvms-logo.jpgMesto Senica sa v minulom roku zapojilo do prípravy projektu s názvom „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“. S prosbou o spoluprácu naše mesto oslovila koordinátorka projektu Ing. Vanda Homerová, ktorá v projekte zastupuje záujmy Lead partnera projektu Úrad vlády Dolného Rakúska. V januári tohto roku dostali projektoví partneri oficiálne vyrozumenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a možnosti začatia s realizáciou projektu.
 
Projekt bol schválený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013 a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Mesto Senica má v projekte pozíciu hlavného cezhraničného partnera a okrem seba v projekte zastupuje obce Borský Svätý Jur, Jablonica, Koválov, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, Smrdáky, Sobotište. K ďalším projektovým partnerom patrí mesto Trnava, Skalica, ktorá zastupuje mesto Gbely a obec Petrovu Ves, nezisková organizácia Enviropark Pomoravie, ktorá združuje obce Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka a Jakubov a obce Záhorská Ves, Jarovce, Rusovce, Čuňovo.

Projekt je cielene zameraný na vzdelávanie a výchovu detí a pedagogických zamestnancov materských škôl. Celkom sa do projektu zo slovenskej strany zapojilo 35 materských škôl. Mesto Senica administratívne a finančne koordinuje aktivity pre 17 škôlok. V rámci okresu pracuje 6 lektoriek nemeckého jazyka, ktoré v marci úspešne začali so vzdelávaním nemeckého jazyka v škôlkach a okamžite si získali náklonnosť svojich malých žiakov. Vzdelávanie sa realizuje formou jednej vyučovacej hodiny týždenne a sú doň zapojené deti zo stredných a veľkých tried. Deti si jazyk osvojujú hravými zážitkovými metódami, tak, aby jazykové zručnosti získali čo najprirodzenejším spôsobom. Vyučovanie je dobrovoľné. Deti sa podľa vlastnej nálady rozhodujú, či sa vyučovania chcú, alebo nechcú zúčastniť. Súčasťou projektu je i nákup materiálneho a technického vybavenia do každej materskej škôlky v hodnote 3 300 EUR.

Rovnako dôležitou aktivitou projektu je ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl, ale i verejnosti, ktorá o dané vzdelávacie kurzy prejaví záujem. Vzdelávanie sa bude konať v Senici a bude prebiehať formou odborných prednášok z oblasti psychológie a rozvoja osobnosti dieťaťa, nových trendov predškolskej didaktiky atď.

Pedagogickí zamestnanci i zástupcovia samospráv budú mať možnosť v rámci projektu navštíviť materské škôlky v partnerských rakúskych regiónoch s cieľom výmeny skúseností, nadväzovania partnerských kontaktov a rozvoja cezhraničnej spolupráce slovenských a rakúskych obcí a zariadení v ich pôsobnosti.

Projekt bude ukončený odbornou štúdiou, ktorej obsahom bude výskum miery efektu výučby cudzieho jazyka u detí predškolského veku.

Implementácia projektu potrvá 41 mesiacov. Oficiálnym začiatkom projektu bol február roku 2009 a jeho ukončenie je naplánované na mesiac jún roku 2012.

Na záver projektu bude usporiadané medzinárodné evalvačné podujatie, na ktorom budú verejne predstavené a vyhodnotené výsledky projektu a navrhované riešenia jeho udržateľnosti.

V uplynulých dňoch sa konalo prvé oficiálne medzinárodné štartovacie podujatie projektu, na ktorom sa zúčastnili starostovia a zástupcovia obcí, riaditelia a pedagogickí zamestnanci materských škôl zapojených do projektu. Podujatie sa konalo v rakúskej prihraničnej obci Höflein. Stretnutie bolo prvým impulzom k vzájomnému poznávaniu sa, k nadväzovaniu a rozvíjaniu spolupráce materských škôl a obcí z prihraničných oblastí Slovenska a Rakúska.Mgr. Ľubica Melišová
manažér projektu

logo2.jpg

Fotogaléria:

Rokovania projektového tímu
Kick Off podujatie - ukážky z vyučovania SJ v rakúskych MŠ
Kick Off podujatie - príhovory a prednášky
Prezentácie MŠ a obcí v Hofleine
Kick Off podujatie - interaktívne hry a vzájomné spoznávanie sa
 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!