Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 25.11.2019 - 20:29  //  aktualizácia: 28.11.2019 - 12:56  //  zobrazené: 4139

O parkovaní, daniach a poplatkoch

Na záver roka pripravujú samosprávy rozpočty na ďalší rok. Rozpočet mesta Senica, aj všeobecne záväzné nariadenia mesta týkajúce sa daní a poplatkov pre ďalší rok budú predmetom zasadnutia mestského zastupiteľstva 12. decembra. Ďalšou významnou témou, o ktorej bude zastupiteľstvo rokovať, bude parkovacia politika v meste Senica.

PARKOVANIE

Z dôvodu potreby riešenia nepriaznivej situácie v oblasti parkovania vozidiel v meste si dala samospráva vypracovať odborníkmi zo  Žilinskej univerzity Podklady pre riešenie parkovania v meste Senica.  Závery z dopravnej štúdie niekoľkokrát prerokovávalo vedenie mesta  s poslancami mestského zastupiteľstva a v pondelok 25. novembra sa uskutočnilo aj informačné stretnutie primátora mesta s občanmi.  

Záver z tejto štúdie je zrejmý.  V Senici je vysoký počet vyhradených parkovacích miest na trvalé parkovanie. Ak by v meste Senica nebol tak vysoký počet trvalo vyhradených parkovacích miest, mohli by byť parkovacie miesta využívané efektívne a v blízkosti svojho domu bude môcť zaparkovať viac ľudí.

Mesto Senica zvažuje niekoľko variant riešenia parkovacej politiky. Možností riešenia je niekoľko, mesto musí prihliadať a rešpektovať na stanovisko Dopravného inšpektorátu v Senici, ktorý vysoký počet parkovísk na trvalé parkovanie dlhodobo kritizuje.

Jednou z  možností, ktorú prioritne navrhuje Žilinská univerzita, je úplné zrušenie trvalo vyhradených parkovacích miest. Tieto by sa zmenili na dočasné parkovanie a občania by mohli na nich parkovať na základe parkovacích kariet. Tie by boli cenovo rozlíšené podľa toho, či pôjde o prvé, druhé, prípadne ďalšie vozidlo v domácnosti a zároveň, či má užívateľ parkovacieho miesta v Senici trvalý pobyt. Mesto Senica by do tohto variantu vstúpilo napriek tomu,  že by na parkovnom vybralo o 80 tisíc eur ročne menej.

Ďalšou z možných variantov je zvýšenie dane za trvalo vyhradené parkovacie miesta. Cieľom tohto zámeru nie je bezohľadné naplnenie mestskej kasy, ako by možno tvrdili kritici, ale snaha demotivovať tých ľudí, ktorí trvalé parkovanie „nepotrebujú“, ako aj zníženie počtu viacerých platených trvalých parkovísk v jednej domácnosti. Predpokladá sa, že trvalo vyhradené parkovacie miesto si ponechá len človek, ktorý ho nevyhnutne potrebuje. Vo veľa prípadoch ľudia vlastnia garáž a majú zaplatené  aj parkovisko pre prípad, že príde návšteva.  Veľa ľudí s parkoviskom na trvalé parkovanie obchoduje. Zároveň, keď sa človek presťahuje, nemá šancu sa do systému trvalého parkovania dostať. Tieto a ďalšie prípady sa snaží mesto Senica zmenou parkovacej politiky eliminovať.  

Mať trvalo vyznačené parkovacie miesto by mal byť nadštandard, keďže ide o „privlastnenie“ si verejného priestranstva a za ten si ľudia budú musieť priplatiť. V Senici je cena za užívanie  verejného priestranstva vo veľkosti parkovacieho miesta  za  27 centov na deň, čo je  8 eur mesačne. V Trenčíne je sadzba dane za trvalé parkovanie vozidiel 2 053 €/rok, v Košiciach 730 €/rok a v niektorých častiach Bratislavy je daň až vo výške 1 500 €/rok.

V zaplnenej zasadačke počas stretnutia primátora s občanmi  padlo viacero pripomienok a návrhov. Posledné slovo padne na rokovaní zastupiteľstva, na ktorom sa rozhodne ako a či sa parkovacia politika v meste Senica zmení.

 

 

DANE A POPLATKY

V poslednej dobe médiá zaplavujú informácie o zvyšovaní daní a poplatkov na rok 2020 v mestách po celom Slovensku. Tento nepopulárny krok sa pravdepodobne nevyhne ani mestu Senica. Na rozdiel od iných miest by nárast sadzieb daní a poplatkov nemal  byť v našom meste tak skokový a mesto sa  snaží o čo najmenší dopad na peňaženky ľudí.  Kým mnohé mestá už majú zvýšenie schválené mestským zastupiteľstvom, v našom meste  budú poslanci o týchto témach rokovať 12. decembra.

Nové zákonné povinnosti, ktoré naložil štát na samosprávy predstavujú  veľké finančné bremeno.  Ak chcú mestá a obce fungovať tak, že nebudú obmedzovať štandard služieb pre občanov, či obmedzovať rozvoj, musia chýbajúce financie v rozpočtoch nahradiť.

Zvýšenie výdavkov mestám spôsobila napríklad tzv. chodníková novela, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie platov zamestnancov v samospráve, zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, novela zákona o sociálnych službách ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, ktoré nadobudne platnosť od budúceho roka. Ďalšie výdavky pre mesto predstavujú náklady na spracovanie komunálnych odpadov, kde sa od nového roka zvyšuje zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke. Z podielových daní predpokladá mesto príjem nižší o cca 400 tisíc eur, zvýšené výdavky na mzdy o 560 tisíc eur.  Na rozdiel od štátu je však povinnosťou mesta  zabezpečiť vyrovnaný rozpočet.

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti sa v Senici naposledy zvyšovala v roku 2012, pričom niektoré dane sa dokonca v roku 2015 znižovali.  Senica má v regióne spomedzi miest Skalica, Holíč, či Myjava najnižšie daňové zaťaženie, čo sa týka rodinných domov a bytov. Kým napr. v susednej Trnave zvýšili sadzbu dane za byt na rovné 1 euro za m2 za rok, v Senici by to po zmene malo byť 0,45 eur.  Pri bežnom byte s rozlohou 60 m2 predstavuje zvýšenie o 1 eur mesačne. (Pri rodinnom dome s rozlohou 120 m2 bude navýšenie 2 eura mesačne.) Pri všetkých druhoch stavieb sa zvýšenie dane pohybuje od 17 centov po 50 centov na m2 za rok. Pri pozemkoch zostávajú sadzby dane nezmenené.

Aby sa tieto nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú seniori a zdravotne znevýhodnení občania, tieto osoby majú zľavu vo výške 50% percent zo základnej sadzby dane z nehnuteľnosti. Zároveň si všetci občania môžu sumu rozdeliť na 3 splátky.

Poplatok za odpad

Mierne zvýšiť by sa mal aj poplatok za odpad. Je to spôsobené zvýšením zákonného poplatku, kde štát stanovil  sadzby za uloženie odpadu na skládke podľa miery separácie jednotlivých miest.  V Senici je miera triedenia vo výške zhruba 54%, a tak sa poplatok zo súčasných 4,98 eur za tonu zvyšuje na 7 eur. Štát bude tento poplatok aj naďalej každoročne zvyšovať, aby motivoval  ľudí  viac triediť odpad, čím sa má znižovať  množstvo odpadu uloženého na skládkach. Samosprávy majú zo zákona povinnosť vybrať toľko peňazí, aby pokryli náklady na zber a zvoz odpadov.  Ak sa miera separácie nezvýši, na ďalší rok sa poplatok za skládkovanie porastie zo 7 eur na 11 eur za tonu. Ak miera triedenia klesne, bude suma ešte omnoho vyššia.

Seničania budú musieť zaplatiť za vývoz odpadu asi o 3,50 eur ročne viac v porovnaní s rokom 2019. Kým doteraz obyvatelia Senice platili za odpad 25,99 eur ročne, v roku 2020 by to malo byť 29,50 eur, čo je výrazne menej ako v okolitých okresných mestách. V susednej Skalici už schválili poplatok za odpad vo výške 32,48 € za osobu na rok.  S poplatkom v tejto výške sa Senica zaradí medzi priemer medzi slovenskými mestami. Tento poplatok  nemusia obyvatelia platiť naraz, môžu si sumu rozdeliť na 2 splátky.

Ani jedného z primátorov a starostov tieto kroky netešia. Po mojom nástupe do funkcie hľadám možnosti na šetrenie, kde sa dá. Vyjednali sme napríklad zníženie úrokových sadzieb na viacerých úveroch, snažíme sa získať peniaze od dlžníkov, mnoho investícií realizujeme prostredníctvom fondov a dotácií. No ak nechce mesto zostať stáť na mieste, stagnovať, ale ďalej sa rozvíjať a plniť si povinnosti voči občanom, musíme pristúpiť k týmto nepopulárnym krokom. Verím, že to obyvatelia Senice pochopia,“ komentoval tieto nepopulárne ale nevyhnutné kroky  primátor mesta Martin Džačovský.

 

Pripravované zmeny budú v prípade schválenia platiť od 1. 1. 2020.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!