Mesto Senica
PONDELOK, MÁJ 17, 2021
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 18.03.2021 - 15:03  //  aktualizácia: 22.03.2021 - 09:31  //  zobrazené: 867

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na útvare Spoločného obecného úradu

Mesto Senica

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu odborného zamestnanca  na Mestskom úrade v Senici na útvare Spoločného obecného úradu vykonávajúceho  prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku pre mesto Senica a 22 obcí okresu Senica

 

so sídlom: Mestský úrad

                  Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 09.04.2021

 

Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec na útvare Spoločného obecného úradu

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica a 22 obcí okresu Senica

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na stavebníctvo, architektúru a vykonanie odbornej spôsobilosti zamestnanca stavebného úradu do 1. roka od nástupu do zamestnania  - Výhodou uchádzača je osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť stavebného úradu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadkuv z. n. p., zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p.

 • bezúhonnosť

 • zdravotná spôsobilosť

 • prax v odbore minimálne 3 roky

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť

 • komunikačné schopnosti

 • znalosť práce s PC

 • vodičský preukaz sk. B

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu

 • profesijný štrukturovaný životopis

 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o odbornej spôsobilosti

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:

         1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

         2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

         3 -  štátne občianstvo,

         4 -  pohlavie,

         5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

         6 – číslo OP

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou

 

Pracovný pomer: 1/ na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou v prípade, že uchádzač už

                               má osvedčenie o odbornej spôsobilosti zamestnanca na zabezpečenie činnosti

                               stavebného úradu

                               alebo

                               2/ na dobu určitú – 1 rok, ak úspešný uchádzač nemá osvedčenie o získaní

                               odbornej spôsobilosti zamestnanca na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

 

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda  7. platovej triedy v rozpätí od 802 EUR do 962,50 EUR v závislosti od rokov uznanej praxe + 15% zvýšenie tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.

 

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica

                                                                                Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

do 09.04.2021 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do zamestnania na SOÚ“

 

Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie na danú pracovnú pozíciu  a  vyhradzuje  si právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: katarina.vrlova@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!